Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5618.04.20239

577-2023 (07 02 01)

Ilmoitusasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 56

Kasvatus- ja opetusjohtajan varahenkilö, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 13.4.2023:

 

1.

Kaupunginhallitus päätti 3.4.2023 § 144, ettei se ota käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan 28.3.2023 pöytäkirjaa.

 

 

 

2.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.3.2023: Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt reilut 67,5 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Avustus koskee vuosia 2023 - 2024. Valtionavustusta myönnettiin 162:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä reilut 18 miljoonaa euroa. Esi- ja perusopetuksen 204 järjestäjälle myönnettiin liki 46 miljoonaa euroa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 3,5 miljoonaa nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustuksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden, lähipalvelu- ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.

 

Koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan kohdentamalla tukea niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Avustuksella vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

 

Oikeus oppia -ohjelmassa on ennen nyt jaettavaa avustusta jaettu vuosina 2020 - 2022 tarveperustaista rahoitusta noin 241 miljoonaa euroa. Tarveperustainen rahoitus on todettu tehokkaaksi keinoksi tukea haasteellisilla alueilla toimivia kouluja ja näiden oppilaiden etenemistä jatko-opintoihin ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

 

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Esi- ja perusopetuksessa avustusta käytetään opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

 

Varhaiskasvatuksessa avustusta käytetään varhaiskasvatuksen opettajien, sosionomien ja lastenhoitajien palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja avustajien palkkaamiseen lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

 

Avustukset nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi

 

Hakukokonaisuus jakautui kahteen osioon. Erityisavustuksesta 3,5 miljoonalla vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. Avustusta myönnettiin 42:lle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle käytettäväksi vuosina 2023 - 2024.

 

Valtionavustus on tarkoitettu koulujen ja ankkuritoiminnan tai poliisin välisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi avustuksella voidaan vahvistaa opetustoimen henkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista esimerkiksi varhaisen tunnistamisen ja ongelmien puheeksi ottamisen ja niihin puuttumisen osalta. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä ja samalla ennaltaehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta.

 

Turku sai avustusta:

- varhaiskasvatukseen 900.000 euroa,

- esi- ja perusopetukseen 1.581.570 euroa ja

- jengiytymisen estämiseen 328.000 euroa.

 

 

3.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.3.2023: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen 360 lisäaloituspaikkaa

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle yliopistolle lisäaloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. 6,3 miljoonan euron lisämääräraha on tarkoitettu monimuotoisen ja pääosin työn ohessa suoritettavan varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutuksen (2,5 vuotta) toteuttamiseen. Koulutukset alkavat syksyllä 2024 ja 2025.

 

Eduskunta on edellyttänyt, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen uudet aloituspaikat osoitetaan sinne, missä varhaiskasvatuksen opettajista on suurin puute.

 

Rahoitettavien aloituspaikkojen kokonaismäärä on yhteensä 360. Paikat jakautuvat yliopistoittain Helsingin (240 aloituspaikkaa), Oulun (20), Tampereen (20), Turun (20), Itä-Suomen (20), Jyväskylän (20) ja Åbo Akademin (20) kesken.

 

Helsingin yliopisto vastaa rahoituksen jakamisesta osapuolille ja raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle toteutuneesta koulutuksesta viimeistään maaliskuun 2029 loppuun mennessä.

 

 

4.

Opetushallitus 30.3.2023: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen tulee pakolliseksi varhaiskasvatuksessa

 

 

 

 

Varhaiskasvatusta koskevia lakimuutoksia on tulossa voimaan 1.6.2023 lähtien. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), ns. tasa-arvolaki, tuo varhaiskasvatukseen velvoitteen laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa laatimaan toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Tällä hetkellä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden säännökset ovat jo voimassa muilla koulutusasteilla.

 

 

5.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 5.4.2023: Lukiokoulutuksen uudistamisen ensimmäinen arvio valmistunut

 

 

 

 

Karvi on arvioinut lukiokoulutuksen uudistamista. Nyt valmistuneen ensimmäisen arvioinnin kohteena on ollut syksyllä 2021 voimaan tulleiden paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto, jotka on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Taustalla ovat vuosina 2019 - 2021 voimaan tulleet lukiolaki ja -asetus. Lukiokoulutusta on uudistettu jatkuvasti viime vuosina: laajat uudistukset vaativat enemmän aikaa kehittämiselle ja vankan rahoituspohjan

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.​