Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9201.06.20221

11356-2021 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Lukuvuoden 2022-2023 resurssitilanne

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 92

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 31.5.2022:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsitellessä kuluvan varainhoitovuoden talousarvioesitystä nousi usein esiin huoli resurssien riittävyydestä. Kasvatus- ja opetuslautakunta linjasi, että opetuksen tason tulisi säilyä pääosin nykyisellä (lukuvuoden 2021 - 2022) tasolla. Lautakunnalla oli perusteltu huoli määrärahojen riittävyydestä. Vastaava huoli on usein toistuva ja myös ymmärrettävä.

 

Myös viime vuonna vastaavaan aikaan käsiteltiin määrärahatilannetta ja todettiin, että palvelutaso voidaan pian päättyvän lukuvuoden aikana pysyttää entisellä tasolla ottaen huomioon lautakunnan vuodelle 2022 tekemät linjaukset. Asiasta laadittiin toukokuussa 2021 selvitys, ja asia raportoitiin kaupunginhallitukselle 21.6.2021 § 306. Tuolloin kaupunginhallitus linjasi, että mitään resurssilisäyksiä ei ole tarpeen tehdä, ja ainakin vuoden 2021 tilinpäätös oli varsin oikeaan arvioon osunut.

 

Nyt toukokuussa on käynnissä lukuvuoden 2022 - 2023 suunnittelun keskeisin vaihe. Kenelläkään muulla ei ole parempaa kuvaa asiasta kuin peruskoulujen ja lukioiden rehtoreilla ja ammatillisen koulutuksen koulutuspäälliköillä. Heille on tehty kysely, joka valmistui 31.5.2022.

 

Peruslähtökohta on, että talousarvio vuodelle 2022 on ainakin pääpiirteissään oikea.

 

Peruskoulujen ja lukioiden rehtoreista ja Turun ammatti-instituutin koulutuspäälliköistä kyselyyn vastasi 4/5, joten saatu kuva perustason valmistelusta on varsin kattava. Neljännes koki, että lukuvuotta 2022 - 2023 voidaan valmistella nykyistä suuremmin resurssein, mutta 2/3 koki, että tilanne säilyy nykyisellä tasolla. Lisäksi on otettava huomioon, että kyselyä tehtäessä ei vielä ole ollut tietoa ns. korona- ja Ukraina-rahoista, joilla katetaan korona-ajan oppimisvajeista syntyneitä lisähenkilöstön palkkakustannuksia ja valmistavan opetuksen lisäämisestä aiheutuneita henkilöstömenoja.

 

Oheismateriaali 1               Kyselyn tulokset

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedokseen ja toteaa, että tässä vaiheessa lisärahoitukseen ei ole tarvetta ja ainakin opetuksessa laatutaso voidaan säilyttää nykyisellään. Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarpeita voidaan arvioida osavuosikatsausten käsittelyn yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9 - 3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Tiainen, Koskimäki, Salakka, Vörlund-Wallenius, Norro, Ruusunen, Hartiala, Rusi ja Elo. Mäkipään Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen ehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Sorto:

”Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Lautakunta toteaa, että lisärahoituksen tarvetta arvioidaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Päätöksenteon pohjaksi tuodaan Turun kaupungin talousarvion yhteydessä hyväksytty lauseke ja siihen liittyvät tiedot ryhmäkokojen toteutumisesta sekä oppilasmääristä:

’Lautakunta seuraa perusopetuksen ryhmäkokojen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli palvelutaso tämän osalta heikkenee.’”

Forss-Lähdesmäki oli poissa kokouksesta.