Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6812.05.20213

5746-2021 (10 03 01, 10 03 02)

Lausunto Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksestä

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 68

Toimitilapäällikkö Minna Juselius, hankepäällikkö Tommy Gustafsson sekä rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 6.5.2021:

 

Nummen koulutalon hankeselvityksen tarkoituksena on peruskorjata nykyinen Nummen koulutalo sekä liikuntasalirakennus pinnoiltaan sekä uusia tekniikaltaan. Kohteessa on teetetty hankesuunnitteluvaiheessa sisäilmatutkimus, jonka peruskorjauksen yhteydessä esitettävät rakenteelliset korjaukset sekä toimenpiteet otetaan hankkeen suunnittelussa huomioon. Hankeselvitys perustuu rakennuksen kuntoon sekä peruskorjaustarpeen esille tuloon kunnossapidosta.

 

Peruskorjauksen ajaksi Katariinan ja Nummenpakan koulujen toiminnan väistötilat toteutetaan siirrettävillä väistötiloilla Paavinkatu 13 sekä Kirkkotie 31 tonteille.

 

Nykyiset tilat peruskorjattuina takaa Katariinan ja Nummenpakan koulujen nykyisen toiminnan tilatarpeisiin pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun. Toiminnalliset muutokset ottavat huomioon myös käyttäjän erityistarpeita sekä esteettömyyden vanhassa kiinteistössä.

 

Piha-alueen tavoitteena on tontin saattoliikenteen sekä ulkona tapahtuvan toiminnan sujuvuus ja turvallisuus. Välituntipihan suunnittelussa otetaan huomioon myös esteettömyys.

 

Mm ergonomia, ekologisuus, esteettömyys, esteettisyys, akustiikka ja valaistus ovat asioita, joihin kiinnitetään suunnittelutavoitteiden laadinnassa erityistä huomiota. Myös digitaalisiin ja tietoteknisiin valmiuksiin tulee kiinnittää erityistä huomioita. Tilojen tulee olla sopivia nykyisen opetussuunnitelman kanssa.

 

Koulun tilat suunnitellaan 350 oppilaalle.

 

Mitoitusperuste

 

Hankeselvityksen suunnitelmalla koulun pihapiiriin ja Nummen koulutaloon saadaan sijoitettua Katariinan koulu ja Nummenpakan koulu sekä IP/AP-toiminta. Tämän hetkisten ennusteiden valossa tämä ratkaisu tyydyttää Nummenpakan alueen tilatarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

 

Koulurakennuksen maksimioppilasmääräksi mitoitetaan 350. Henkilökuntaa koulussa on 72. Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilömäärät ovat 40 oppilasta sekä 3 aikuista.

 

Rakennus- sekä LVIAS-teknisten vaatimusten huomioiminen

 

Peruskorjauksen yhteydessä opetustilat varustetaan pakoreiteillä, vanhoja palo-osastoivia väliovia uusitaan. Lisäksi täydennetään rakennuksen wc-tilakantaa lisä-WC-tiloilla ja parannetaan rakennuksen esteettömyystasoa.

 

Erityistä huomiota kiinnitetään toteutuksessa rakennukseen teetetyssä sisäilmatutkimuksessa todettujen puutteiden korjaamiseen, terveellisten tilojen aikaansaamiseksi.

 

Kohde suunnitellaan rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta niitä ylittävää laatua ei tavoitella. Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota terveisiin rakenteisiin, sisäilmaan, ilmanvaihtojärjestelmän sekä lämmityksen osalta rakennusmääräyskokoelman kohdan ’terveellisyys’ mukaan.

 

Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestelmän tulee olla täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.

 

Nummen ja Katariinan koulurakennukset varustetaan videovalvontajärjestelmällä, jolla valvotaan ulkoalueita mahdollisen ilkivallan suhteen, sekä sisätiloja valvotaan tarvittavilta osin työturvallisuutta ja valvontaa parantaen, kuitenkin huomioiden määräykset, mitä sisätiloissa saa ja voi kuvata.

 

Laitehankinnat

 

1)

Liikuntasalin sosiaalitiloihin porrasnostin.

2)

Rakennukseen tulee seuraavat tilalaitejärjestelmät:

 

-

Teknisen työn purunpoisto

 

-

Tekstiilityön pölynpoisto

3)

Rakennuksen käyttäjien toimintaansa varten tarvitsemia järjestelmiä ovat:

 

-

Koulun AV-laitteisto

 

-

Teknisen työn koneet

 

-

Tekstiilityön koneet

 

Laajuus

 

Nummen koulutalo on kooltaan 6 530 brm² sekä liikuntasalirakennus 1 083 brm². Muutoksia rakennusten laajuuteen ei tule.

 

Väistötilat

 

Peruskorjauksen ajaksi Katariinan ja Nummenpakan koulujen toiminnan väistötilat toteutetaan siirrettävillä väistötiloilla Paavinkatu 13 sekä Kirkkotie 31 tonteille. Toiminta alkaa väistötiloissa elokuussa 2021.

 

Kustannusvaikutukset

 

Peruskorjauksen tavoitehintakustannusarvio on 13 771 000,00 €, alv 0 %. (Haahtela -indeksi 1/2020)

 

Arvio uusista tilavuokrista

 

Peruskorjaushanke aiheuttaa käyttäjille vuokravaikutuksia. Alustavat vuokra-arviot ovat noin:

 

Sivistystoimiala

143 440 €/kk

1 721 280 €/v

Keittiötilat

3 858 €/kk

46 296 €/v

Hyvinvointitoimiala

3 234 €/kk

38 812 €/v

 

Irtaimisto on käyttäjähankinta, ja toimialojen tulee varautua irtaimistokustannuksiin omissa budjeteissaan.

 

Aikataulu

 

Hankkeen suunnittelun kilpailuttamiselle sekä suunnittelulle tulee varata aikaa 16 kuukautta. Rakentamisen kilpailutukseen sekä rakentamiselle tulee varata aikaa 5 + 24 kuukautta.

 

Hankkeen toteutusmuodosta riippuen hankkeen pituus suunnittelun käynnistämisestä rakennuksen valmistumiseen on 39-45 kuukautta. Yhteistoimintaurakkamallissa hankkeen aikataulua pystytään mahdollisesti lyhentämään.

 

Hanke voidaan aloittaa, kun investointipäätös hankkeesta on saatu.

 

Lausuntopyyntö

 

Tilapalvelut pyytää lausuntoa Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksestä

 

- Kasvatus- ja opetuslautakunnalta

- Sosiaali- ja terveyslautakunnalta

 

Käyttäjätoimialojen lautakunnan lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan laaditun hankesuunnitelman. Hyväksymällä hankesuunnitelman käyttäjätoimiala sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin.

 

Lausuntoa hankesuunnitelmasta pyydetään 31.5.2021 mennessä.

 

Liite 1                                  Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys 30.4.2021

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.5.2021:

 

Sivistystoimiala toteaa, että sen edustajilla on ollut mahdollisuus osallistua peruskorjaussuunnitelmiin ja sen näkemyksiä on hyvin otettu huomioon.

 

Nummen koulurakennus on pääpiirteissään jo korjattu ulkoasultaan, ja käyttöön on perusteltu tarve jatkossakin.

 

Koulurakennusta käyttävät sekä Nummenpakan että Katariinan koulut. Nummenpakan koulun oppilasalueelle on tulossa jonkin verran täydennysrakentamista ja uudisrakentamista lähelle Halisten aluetta. Itäharjun monitoimitaloon sijoittuvan peruskoulun rakentaminen joskus tulevaisuudessa saattaa jonkin verran aiheuttaa liikkuvuutta koulujen välillä, mutta koulun peruskorjaus on ehdottoman tarpeellinen.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman sekä hankesuunnitelmassa mainitut kustannukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedGustafsson Tommy
tiedJuselius Minna
tiedTainio Iiro


Liitteet:

Kasopelk § 68
Liite 1:Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys 30.4.2021