Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3610.03.20214

12033-2017 (653, 613, 627)

Lausunto Sirkkalan koulun päivitetystä hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 36

Toimitilapäällikkö Minna Juselius 2.3.2021:

 

Sirkkalan koulun hankesuunnitelma on alun perin laadittu 2018 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.12.2018 § 239.

 

Kohde on rahoitettu investointiohjelmassa ja sen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2020 aikana. Suunnittelun yhteydessä on noussut esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin.

 

Suunnittelun aikana teetettiin rakennuksissa tutkimuksia, jotka osoittivat tarpeen ennakoitua laajempiin korjauksiin olemassa olevissa rakennuksissa. Kustannuksia muodostuu mm. laajemmista julkisivukorjauksista, alapohjarakenteiden purkamisesta, haitta-aineiden poistosta sekä ikkunoiden ja ovien uusimisesta.

 

Rakennuksen 1 kellaritiloihin suunnitellaan nykyaikaiset henkilökunnan puku- ja pesutilat. Alkuperäisen hankesuunnitelman ajatus on ollut toteuttaa puku- ja pesutilat uudisosan väestösuojaan.

 

Suunnittelun kuluessa on paremmaksi ratkaisuksi löydetty musiikin opetuksen laajentaminen väestönsuojaan (ns. bänditila) ja puku- ja pesutilojen sopivammaksi katsottu sijainti rakennuksen 1 kellaritiloihin. Lisäksi koulun keittiö tuli päivittää uudistetun keittiökonseptin mukaiseksi ja ruokasalia laajentaa. Nämä ovat alkuperäisen hankesuunnitelman jälkeen esiin nousseita toiminnallisia muutostarpeita.

 

Laajuus ja kustannusvaikutukset

 

Hankkeen koko ei ole muuttunut. Uusi rakennus on bruttoalaltaan n. 3.200 m² ja olemassa olevat rakennukset (1,2,4 ja 5) peruskorjataan. Sivistystoimialan kokonaisneliömäärä tulee olemaan 5.471 m² ja hyvinvointitoimialan 100 m².

 

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa rakentamisen kustannusarvio oli 12.493.000,00 € (alv 0 %). Talousarviossa 2020 indeksipäivitetty kustannusarvio on 12.538.970,00  (alv 0 %). Hankesuunnitelmapäivityksen 2021 mukainen kustannusarvio on 15.448.000,00  (alv 0 %).

 

Kustannusarvio on noussut 2,9 M€.

 

Vuokra-arviot alkuperäisessä hankesuunnitelmassa 2018 olivat:

 

Sivistystoimiala

1.407.367,00 €/vuosi (noin 23,5 €/m²)

 

 

Hyvinvointitoimiala

39.753,00 €/vuosi

 

Hankesuunnitelma- ja kustannusarvio päivityksen 2021 pohjalta arvioitu vuokra käyttäjille on seuraava:

 

Sivistystoimiala

1.586.537,00 €/vuosi (noin 29 €/m²)

 

Hyvinvointitoimiala

42.327,00 €/vuosi

 

Aikataulu ja eteneminen

 

Kohteen toteutus on määrä alkaa 2021, ja koulun toiminta siirtyy väistöön kevätlukukauden päätyttyä. Koulutyö alkaa syksyllä 2021 väistötiloissa Kärsämäessa. Tavoitteena on, että uudisrakennus ja peruskorjaukset ovat valmiit ja kaikki tilat käyttöönotettavissa syyslukukauden alkaessa elokuussa 2023.

 

Tilapalvelut pyytää lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta Sirkkalan koulun päivitetystä hankesuunnitelmasta. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan hankesuunnitelman. Hyväksymällä hankesuunnitelman käyttäjätoimiala sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin.

 

Päivitetty hankesuunnitelma saatetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon.

 

Liite 1                                  Päivitetty hankesuunnitelma

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 3.3.2021:

 

Sirkkalan koulun peruskorjauksen ja uudisrakennuksen hankkeessa ollaan suunnitteluvaiheessa. Sivistystoimialan edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa tehtyjen lisäselvitysten ja suunnitelmien täsmentymisen kautta on todettu tarve päivittää hankesuunnitelmaa ja hankkeen kustannusarviota. Vuoden 2018 hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 12 493 000 € (alv 0 %) ja talousarviossa indeksipäivitetty kustannusarvio 12 538 970 €. Suunnitteluvaiheen pohjalta päivitetty kustannusarvio on 15 448 000 € (alv 0 %). Tämän vuoden määrärahaa ei tarvitse korottaa, mutta koko kustannusarviomuutos tulisi KV-tasolla hyväksyttää. Sivistystoimialalle aiheutuva vuokrannousu on noin 1,4 M€/vuosi -> 1,58 M€/vuosi.

 

Kustannusmuutoksia on aiheuttanut pääasiassa seuraavat asiat:

 

-

 

suunnittelun aikana todetut muutos-/korjaustarpeet, erityisesti keittiötyypin muutos päivitettyjen keittiökonseptien mukaan sekä ruokasalin laajennus

-

 

sisäilma-asiat; PAH/Haitta-aineet ja niistä johtuvat toimenpiteet, mikrobi- ja kosteusvauriot, ilmavuodot

-

em. asioista johtuvat muutokset rakennuksiin ja niiden tekniikkaan

-

taidehanke

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman ja sitoutua aiheutuviin kustannuksiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedJuselius Minna


Liitteet:

Kasopelk § 36
Liite 1:Päivitetty hankesuunnitelma