Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta17625.11.20201

9740-2020 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategisen ja operatiivisten sopimusten sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään sivistystoimialan strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten sekä toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2021.

Kasopelk § 176

Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 17.11.2020:

 

Kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2020 § 188 ja täytäntöönpano-ohje

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen 23.9.2020 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta määrärahoihin ja tuloeriin on tullut seuraavanlaiset muutokset:

 

Kaupunginhallitus 9.11.2020 § 474:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

-

 

Digitalisaation lisäämisen kautta kustannustehokkuuden parantaminen. (vähentää toimintamenoja)

 

-

2021: -1,4

-

 

 

Henkilöstömenoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (mm. sijaisten käyttö, matkakustannukset, erilliskorvaukset, talkoovapaat). (vähentää toimintamenoja)

 

-

2021: -4,6

-

 

Palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite. (vähentää toimintamenoja)

 

-

2021: -0,5

 

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 188:

 

Vähennetään sivistystoimialan säästötavoitteesta 1 M€. Muiden säästöjen ei tule heikentää opetuksen laatua tai tukipalveluita eikä kasvattaa keskimääräistä ryhmäkokoa Turussa. Tarvittaessa toimialan määrärahoihin tehdään lisäys osavuosikatsauksen yhteydessä, jotta ehdot täyttyvät.

 

Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021 – 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.12.2020 mennessä.

 

Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 11.12.2020. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2020.

 

Toimintasuunnitelma 2021

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on valmisteltu leikkaukset siten, että valtuuston edellyttämä säästö lautakunnan esitykseen on 5,5 milj. euroa.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialueen palvelutaso ei tule merkittävästi muuttumaan vuodesta 2020 vuoteen 2021 siirryttäessä. Valtio on antanut runsaasti ns. korona-avustusta lukuvuodelle 2020-2021, ja näillä näkymin korona-avustus ei tule jatkumaan enää syksyllä 2021. Tilapäisellä avustuksella on palkattu merkittävästi henkilökuntaa, ja siltä osin palvelutaso tulee heikkenemään syksyllä 2021.

 

Vuotta 2021 koskevat merkittävimmät uudistukset tulevat olemaan päivähoitomaksujen alentaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttaminen sekä oppilashuoltopalveluiden parantaminen. Mistään näistä eduskunta ei vielä ole tehnyt päätöksiä varainhoitovuotta 2021 koskien. Siksi niiden talousvaikutusta ei myöskään ole otettu huomioon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa. Kaupunginvaltuuston tahtotila on ollut, että asia otetaan huomioon sen jälkeen kun näiden talousvaikutukset ovat selvillä.

 

Pormestarien Turkuun liittyvä hallinnonuudistus merkitsee sivistystoimialan yhteisen hallinnon osalta myös henkilöiden ja toimintojen siirtoa, joka osittain tapahtui henkilöstön osalta jo 1.9.2020 ja loppujen siirrettävien toimintojen osalta tapahtuu 1.1.2021. Talousarvion valmistelu on kuitenkin tehty edelleen vanhan rakenteen pohjalta, koska siirrettävistä kokonaisuuksista ei ollut vielä tarkkoja suunnitelmia syyskuussa.

 

Syyskuussa lautakunnan päättämään kokonaisuuteen sisältyi vielä suunnittelun ja kehittämisen yksikkö kokonaisuutena. Tässä uudelleenjaossa on nyt tarkoitus siirtää nämä siirrettävät kokonaisuudet konsernihallinnon yhteisiin palveluihin, ja ne tarkoittavat seuraavia kustannuspaikkoja ja toimintoja:

 

30005

Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

30007

Projektitoimisto ja projektit

30011

Viestintä

30012

Osaamisen kehittäminen

 

Oheismateriaali 1               Sivistystoimialan karsintaesitys palvelualueittain ja pääkirjatileittäin

 

Oheismateriaali 2               Siirrettävät kustannuspaikat tulo- ja menoarvioineen

 

Oheismateriaali 3               Yhteenveto muutoksista

 

Oheismateriaali 4               Kaupunginvaltuuston päättämät kirjaukset, toimeenpanon aikataulu ja vastuutahot

 

Nämä muutokset huomioiden:

 

Liite 1                                  Strateginen sopimus, sivistystoimiala

 

Liite 2                                  Talousarvion 2021 määrärahat ja tuloerät palvelualueittain

 

Operatiiviset sopimukset 2021

 

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

 

Liite 3                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2021

 

Liite 4                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2021

 

Liite 5                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2021

 

Liite 6                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2021

 

Liite 7                                  Operativa avtalet 2021 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

 

Liite 8                                  Yhteisen hallinnon operatiivinen sopimus 2021

 

Liite 9                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2021 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiiviset sopimukset sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8 - 2, 1 tyhjä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Terä, Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Oksasen Haapasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Haapanen:

”Esitän, että sivistystoimialan leikkauksia ei kohdisteta toimialan henkilöstömenoihin kuten koulukuraattoreihin, laitosapulaisiin, perhepäivähoitajiin, koulunkäyntiavustajiin, opettajiin ja heidän sijaisiinsa. Sen sijaan kaupunginvaltuuston 16.11.2020 päättämät sivistystoimialan leikkaukset voidaan kohdistaa esim. palveluseteleihin ja muihin yksityisiin ostopalveluihin.”

Gardberg äänesti tyhjää.

Sorto ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous
noudSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
noudSivistystoimiala, lukiokoulutus
noudSivistystoimiala, perusopetus
noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
noudSivistystoimialan hallinto, suunnittelu- ja kehittämispalvelut
noudSivistystoimialan hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
noudSivistystoimialan yhteinen hallinto, talouspalvelut
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvJalonen Timo
tpvTakalo Anne


Liitteet:

Kasopelk § 176
Liite 1:Strateginen sopimus, sivistystoimiala
Liite 2:Talousarvion 2021 määrärahat ja tuloerät palvelualueittain
Liite 3:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2021
Liite 4:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2021
Liite 5:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2021
Liite 6:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2021
Liite 7:Operativa avtalet 2021 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning
Liite 8:Yhteisen hallinnon operatiivinen sopimus 2021
Liite 9:Investointisuunnitelma vuodelle 2021 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)