Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9227.05.20207

3113-2020 (12 00 01, 00 01 02)

Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B:tä

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 92

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 14.5.2020:

 

Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B-luokka on tarkoitus siirtää Teräsrautelan yksikköön lukuvuoden 2020 - 2021 alussa. Eräät Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B-luokan huoltajat ovat 10.3.2020 tehneet kuntalaisaloitteen, ettei siirtoa tehtäisi. Kuntalaisaloitetta on täydennetty 8.5.2020.

 

Liite 1                                  Kuntalaisaloite 10.3.2020

 

Liite 2                                  Täydennetty kuntalaisaloite 8.5.2020

 

Palvelualuejohtaja Tommi Tuominen ja rehtori Johanna Erkkilä 11.3.2020:

 

Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B-luokan huoltajat ovat lähettäneet sähköpostiviestin kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä lautakunnan ja sen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston puheenjohtajille 10.3.2020.

 

Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B-luokan huoltajat ovat esittäneet, että 1B-luokka voisi jatkaa Suikkilan yksikön koulurakennuksessa eikä siirtoa Teräsrautelan yksikköön tehtäisi. Huoltajat ovat pyytäneet, että asia otettaisiin esille lautakunnassa tai jaostossa, tarvittaessa molemmissa.

 

Keväällä 2019 oli tiedossa, että lukuvuodeksi 2019 - 2020 Suikkilan yksikköön oli 1. luokalle ilmoittautunut ainoastaan 18 oppilasta. Tällöin koulun rehtori Johanna Erkkilä oli yhteydessä kaikkiin Teräsrautelan yksikköön ilmoittautuneiden lasten huoltajiin Wilma-viestein ja puheluin, jotta he vaihtaisivat lapsensa 1. luokan aloituspaikan Teräsrautelan yksiköstä, jonne oli ilmoittautunut 31 oppilasta, Suikkilan yksikköön.

 

Teräsrautelan yksikköön lapsensa 1. luokalle ilmoittaneet huoltajat eivät kuitenkaan halunneet vaihtaa Suikkilan yksikköön, koska Teräsrautelan yksikössä oli lapsille aamu- iltapäivätoimintaa. Suikkilan yksikön läheisyydessä tarjottiin ainoastaan iltapäivätoimintaa. Ainoastaan yksi huoltaja siirsi lapsensa 1. luokan aloituspaikan Suikkilan yksikköön.

 

Kesällä 2019 kävi ilmi, että Suikkilan yksikön 1. luokan oppilaslistoilta oli vähentynyt vielä kaksi oppilasta, koska he olivat muuttaneet pois Turusta. Ennen juhannusta 2019 näytti kuitenkin vielä siltä, että tulevalle ensimmäiselle luokalle olisi ollut tulossa 16 oppilasta. Elokuussa 2019 kävi kuitenkin ilmi, että Suikkilan yksikön oppilaslistoilla oli enää 12 oppilasta.

 

Rehtori kääntyi 6.8.2019 huolissaan sivistystoimen toimialajohtaja Timo Jalosen puoleen. Hän anoi suullisesti lupaa ylittää Teräsrautelan koululle osoitettua talousarviota sen verran, että koulu voisi järjestää opetuksen näin erikokoisissa luokkaryhmissä. Hän esitti perusteluiksi, että lasten huoltajat ovat jo ehtineet järjestää näiden ensimmäisen luokan oppilaiden päivähoidot yms. koulutien alkuun kuuluvat asiat. Toimialajohtaja ymmärsi hyvin ja lupasi sillä ehdolla, että rehtori kertoo kyseisen luokan oppilaiden huoltajille heti ensimmäisenä koulupäivänä, että tämä lukuvuosi onnistuu näin pienen luokan kanssa, mutta seuraavana lukuvuonna on oppilaiden siirryttävä Teräsrautelan yksikköön. Kun kouluvuosi alkoi 14.8.2019, rehtori ilmoitti ensimmäisenä koulupäivänä 1B-luokan oppilaiden huoltajille, että lukuvuoden 2019 - 2020 lapset voivat käydä koulua näin pienessä ryhmässä Suikkilan yksikössä, mutta lukuvuodesta 2020 - 2021 alkaen he siirtyvät Teräsrautelan yksikköön.

 

Teräsrautelan yksikössä ensimmäisellä luokalla opiskelee 31 oppilasta lukuvuonna 2019 - 2020. Kouluun oli palkattava 16-tuntinen opettaja jakamaan luokkaa 16 tunniksi 21:stä, jotta lapset olisivat saaneet olosuhteet, joissa opiskelu sujuisi yhdenvertaisesti Suikkilan yksikön ensimmäisen luokan kanssa. Kaupungin sopeuttamistarpeen vuoksi resurssien edelleen kaikkialla pienentyessä vuonna 2020 on pedagogisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää liittää tämä Suikkilan yksikössä kouluaan käyvä 1B-luokka tähän Teräsrautelan yksikön ensimmäiseen luokkaan, jotta saataisiin kaksi järkevän kokoista toista luokkaa. Lisäksi on huomioitava se, että Turun kaupungin tulee kohdella asukkaitaan yhdenvertaisesti eikä ole perustetta pitää Suikkilan yksikössä 12 oppilasta ja Teräsrautelan yksikössä 31 oppilasta.

 

Huoltajat ovat esittäneet huolensa koulumatkan pituudesta ja turvattomuudesta, kun 1B-luokan oppilaat joutuvat siirtymään Teräsrautelan yksikköön. Suikkilan ja Teräsrautelan yksikköjen etäisyys toisistaan on 1,5 kilometriä, joten koulumatkan ei voida katsoa kasvavan kohtuuttomasti.

 

Huoltajat ovat esittäneet huolensa siitä, että sisarukset ja ystävät jäävät Suikkilan yksikköön, kun 1B siirtyy Teräsrautelan yksikköön. Suikkilan yksiköstä siirretään 1B-luokka kokonaisuudessaan, millä halutaan turvata oppilaiden helppo ja turvallinen siirto Teräsrautelan yksikköön.

 

Suikkilan 1B-luokan huoltajat ovat esittäneet huolen kummitoiminnan kuihtumisesta. Kummitoiminta ei missään tapauksessa tule kuihtumaan kummassakaan yksikössä. Rehtori, opettajat ja henkilökunta tulevat huolehtimaan siitä, että menestyksekäs ja arvokas kummitoiminta tulee jatkumaan.

 

Suikkilan yksikön osalta tulee lähitulevaisuudessa suuria muutoksia, koska Turun kaupungin suunnitelmien mukaan Suikkilan yksikön tilalle valmistuu vuonna 2023 monitoimitalo, johon on tulossa päiväkoti, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, neuvola ja kotisairaanhoidon toimipiste. Monitoimitalon rakentaminen aloitetaan vuonna 2021, jolloin kaikki Suikkilan yksikön luokat joutuvat siirtymään rakentamisen ajaksi kaupungin osoittamiin väistötiloihin rakennusteknisistä syistä, sillä rakentamisen ajaksi myös Suikkilan yksikön ns. vanhan osan sähköt, vedet, lämpö ja viemärit joudutaan katkaisemaan (lähde: tilapalvelun asiakasvastaava Sini Ekman, 2020). Monitoimitalon valmistuttua vuonna 2023 Suikkilan monitoimitaloon keskitetään luokka-asteet 1 - 3 ja Teräsrautelan yksikköön luokka-asteet 4 - 6. Näin ollen 1B-luokan oppilaat saavat jatkaa Teräsrautelan yksikössä alakoulun loppuun.

 

Edellä olevaan viitaten ja oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun vedoten katsomme, että on perusteltua siirtää Suikkilan yksikön 1B-luokka Teräsrautelan yksikköön lukuvuoden 2020 - 2021 alusta. Lisäksi Teräsrautelan yksikössä on tarjota jokaiselle Suikkilan yksiköstä siirtyvälle 1B-luokan oppilaalle sekä aamu- että iltapäivätoimintaa toisella luokalla, mikäli tällaiselle palvelulle on tarvetta.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 19.5.2020:

 

Esitetty muutos tasapainottaisi selkeästi koulun luokkakokoja lukuvuonna 2020 - 2021, jolloin 2.-luokilla luokkakoot ovat 24 ja 20.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen liitteinä 1 ja 2 olevaan aloitteeseen ja merkitä aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9 - 4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Haapasen Oksasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Haapanen, Oksanen ja Laura Rantanen: ”Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä kuntalaisaloitteen, eikä Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön 1B-luokan siirtoa Teräsrautelan yksikköön toteuteta.”

Jakelu

vastLaaksonen Heikki
tiedErkkilä Johanna
tiedTuominen Tommi


Liitteet:

Kasopelk § 92
Liite 1:Kuntalaisaloite 10.3.2020
Liite 2:Täydennetty kuntalaisaloite 8.5.2020