Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5301.04.20206
Kasvatus- ja opetuslautakunta6922.04.20205

3789-2020 (05 10 00, 02 05 00)

Palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.8.2020 alkaen

Tiivistelmä:

Lasten varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurin arvo tarkistetaan sääntökirjan mukaan aina parillisen vuoden keväällä. Lautakunnalle esitetään palvelusetelin arvon tarkistamista indeksin mukaisesti.

Kasopelk § 53

Palvelualuejohtaja, toimialajohtajan varahenkilö Vesa Kulmala 23.3.2020:

 

Palvelusetelin arvon tarkistamisen periaatteet

 

Sääntökirjan luvussa 6.1. määritellään palvelusetelin suurimman arvon tarkistamisen periaatteet, jotka ovat seuraavat:

 

”Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurin arvo hyväksytään Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

 

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden keväällä 30.4. mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.”

 

Indeksien vaikutus

 

Tarkasteltaessa edellä mainitulla periaatteella palvelusetelin suurinta arvoa indeksin vaikutus 2018 - 2020 olisi 3,92 prosenttia käyttäen perusvuotta 2015=100, jolloin suurin arvo olisi päiväkodeissa 860 euroa kuukaudessa, korotusta 32,42 euroa kuukaudessa. Ryhmäperhepäivähoidossa suurin arvo olisi tarkistuksen jälkeen 1 146,19 euroa, korotusta 43,19 euroa kuukaudessa. Laskelmat ovat esityslistan liitteenä. Muiden palveluntarpeiden arvot saadaan sääntökirjan mukaisilla kertoimilla. Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen perusteella.

 

Turku on mukana 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeiluun liittyen tulee päättää tuottajalle maksettavasta kompensaatiosta asiakasmaksukertymän vähentyessä. 20 tunnin osalta perheeltä ei voida kokeilun aikana periä minkään suuruista omavastuuta. Korvaus on ollut 372 euroa, joten uusi tasasuuruinen palvelustelin arvo olisi 387 euroa kuukaudessa

 

Palveluntuottajien kuuleminen

 

Palveluntuottajien kanssa oli neuvottelutilaisuus palvelusetelin arvoon liittyen 25.2.2020. Tuottajilta pyydettiin kirjallisesti lausuntoja 6.3.2020 mennessä. Toimitetut lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Keskeiset lausunnoissa esille tuodut seikat palvelusetelin arvoon liittyen ovat:

 

-

Palvelusetelin arvon tarkistaminen tulisi tehdä vuosittain.

-

 

Alle 3-vuotiaan lapsen kerroin tulisi määritellä tasosta 1.51 tasoon 1.6 tai 1.75.

-

 

Osa-aikainen, enintään 35 tuntia keskimäärin viikossa palvelusetelin arvon kerroin 0,90 tulisi nostaa kertoimeen 1.

-

 

Huolehditaan, että yksiköidemme täyttö pysyy hyvällä tasolla myös laskevien lapsimäärien maailmassa

-

 

 

Tulisi olla mahdollisuus siihen, että tuottajan hinta voisi olla suurempi kuin kattohinnaksi keskustelutilaisuudessa esitetty 50 euroa kuukaudessa.

 

Johtopäätös ja kustannusvaikutus

 

Poikkeuksellisessa tilanteessa valmiuslain voimassa ollessa ei ole perusteltua tehdä merkittäviä muutoksi sääntökirjaan tai palveluseteliperiaatteisiin ylipäätään. Sääntökirjaan voidaan kuitenkin tehdä muutos sen osalta, että indeksin mukaiset tarkistukset tehtäisiin vuosittain. Tällä muutoksella voidaan reagoida mm. palkkakustannusten muutoksiin. Toisaalta kustannusvaikutuksiin voidaan reagoida nopeammin myös kaupungin talouden näkökulmasta. Sääntökirjan muutos käsitellään erillisenä asiana kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

 

Indeksin mukaisen korotuksen kustannusvaikutus nykyisellä n. 2 600 asiakasmäärällä ja nykyisillä lapsikohtaisen palvelusetelin arvon määrityksen periaatteilla on noin 900 000 euroa vuositasolla.

 

Liite 1                                  Laskelma indeksin vaikutuksesta, päiväkodit

 

Liite 2                                  Laskelma indeksin vaikutuksesta, ryhmäperhepäivähoito

 

Oheismateriaali 1               Lausuntopyyntö ja tuottajien lausunnot

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että palvelusetelin suurin arvo kuukaudessa 1.8.2020 lukien on päiväkodeissa 860,00 euroa yli 3-vuotiaan kokoaikaisessa hoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvo on 1 146,00 euroa. Tasasuuruinen palvelusetelin arvo 5-vuotiaden lasten osalta on 387 euroa kuukaudessa.

 

Muut arvot saadaan sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla, ja kertoimella saadut summat pyöristetään lähimpään tasaeuroon.

PäätösAsia pantiin pöydälle Haapasen Oksasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 69

Pöydältä 1.4.2020 § 53

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10 - 2, 1 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Haapasen Oksasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen:

”Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että palvelusetelin suurin arvo kuukaudessa 1.8.2020 lukien on päiväkodeissa 840,00 euroa yli 3-vuotiaan kokoaikaisessa hoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvo on 1 125,00 euroa. Tasasuuruinen palvelusetelin arvo 5-vuotiaiden lasten osalta on 387,00 euroa kuukaudessa.

Muut arvot saadaan sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla, ja kertoimella saadut summat pyöristetään lähimpään tasaeuroon.”

Ronkainen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvKarlsson Hanna
tiedKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 53
Liite 1:Laskelma indeksin vaikutuksesta, päiväkodit
Liite 2:Laskelma indeksin vaikutuksesta, ryhmäperhepäivähoito

Kasopelk § 69
Liite 1:Laskelma indeksin vaikutuksesta, päiväkodit
Liite 2:Laskelma indeksin vaikutuksesta, ryhmäperhepäivähoito