Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5001.04.202010

3801-2020 (12 00 01)

Vastaus Turun nuorisovaltuuston kannanottoon "Ryhmäkoot kuriin uudessa lukion opetussuunnitelmassa"

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 50

Lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen 25.3.2020:

 

Turun nuorisovaltuusto on hyväksynyt helmikuun kokouksessaan kannanoton koskien lukioiden ryhmäkokojen pienentämistä uudessa lukion opetussuunnitelmassa. Turun nuorisovaltuusto haluaa varmistaa Turussa lukiolaisten hyvinvoinnin puuttumalla liian suuriin opetusryhmiin.

 

Nuorisovaltuusto on ansiokkaasti selvittänyt ryhmäkoko-ongelmaa. Se on kiinnittänyt erityisesti huomiota opiskelurauhaan, henkilökohtaisempaan opetukseen ja mahdollisuuteen pilotoida avustavan opettajan käyttöä suurissa ryhmissä. Huomioitu on myös opettajien vaikeudet käyttää luovia työtapoja ja kokeellisia menetelmiä luonnontieteissä. Opettajat eivät myöskään opi kylliksi tuntemaan opiskelijoitaan. Tämän vuoksi lukiokoulutuksen rahoitusvajetta tulisi paikata, ohjaukseen tulisi lisätä resursseja ja uudessa opetussuunnitelmassa tulisi huomioida ryhmäkokojen pienentäminen.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli iltakouluasiana Turun lukioiden ryhmäkokoja 24.10.2018 § 173. Tehdyn selvityksen mukaan n. 35 % lukioiden opetusryhmistä on sellaisia, joissa on yli 30 opiskelijaa. Niin lautakunnalle tehdyssä selvityksessä kuin aiemmin lukio- ja ammattiopetusjaostossa 2.10.2018 § 58 on todettu suurien ryhmien aiheuttamia ongelmia. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti iltakouluasian käsittelyn yhteydessä, että lautakunnan kokoukseen 21.11.2018 tuodaan Turun lukioiden ryhmäkokoja koskevat kustannusselvitykset. Tehdyssä selvityksessä 21.11.2018 § 187 käy ilmi, että lukioissa on yli 40 opiskelijan ryhmiä 40 ja 36-39 opiskelijan ryhmiä 243. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi selvityksen tiedokseen ja päätti yksimielisesti, että lukioresurssin lisämäärärahasta ja sen kohdentamisesta päätetään lautakunnan vuoden 2019 budjetin käsittelyn yhteydessä.

 

Lautakunta edellytti myös yli 40 opiskelijan ryhmien seurantaa. Vuoden 2019 lukiokoulutuksen operatiivisten sopimusten seurannasta käy ilmi, että näiden ryhmien määrä on laskenut ja niitä oli 24. Näistä lähes kaikki ovat vanhojen tanssien ryhmiä tai vastaavia muita ryhmiä.

 

Turun lukiokoulutuksessa järjestetään joka toinen vuosi hyvinvointikysely. Tänä vuonna kysely osoitettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan ohella huoltajille. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että turkulaiset lukiolaiset voivat varsin hyvin. Opiskelijat tunsivat saavansa kannustusta, tukea ja arvostusta opiskelulle niin koulussa kuin kotonakin. Opiskelijat olivat enimmäkseen tyytyväisiä työjärjestykseen ja toimintatapoihin. Opiskelutiloihin kaivattiin monipuolisuutta, ja opiskelijat toivoivat käyttöönsä enemmän rauhallisia työtiloja sekä meluttomia luokkia. Vastausten perusteella tilanne on tosin hieman parantunut edellisen hyvinvointikyselyn jälkeen. Eniten kehitettävää lukiolaisten mielestä on vaihtelevien työtapojen käytössä oppitunneilla sekä oman osaamisen näyttämisessä monipuolisilla tavoilla. Opiskelijat toivoivat opettajilta lisähuomiota silloin, kun he eivät hallitse käsiteltävää asiaa.

 

Turun nuorisovaltuuston huomioimat asiat ovat tärkeitä. Suurin osa nuorisovaltuuston esille nostamista asioista näkyi myös hyvinvointikyselyn vastauksissa. Ongelmat on tiedostettu ja niihin tullaan paneutumaan uudessa, juuri valmisteilla olevassa opetussuunnitelmassa, jonka valmisteluun myös opiskelijat ja huoltajat ovat voineet osallistua. Opiskeluhuollollisen tilanteen helpottamiseksi lukiokoulutus on tehnyt esityksen kolmannen erityisopettajan palkkaamisesta 1.8.2020 alkaen. Opiskelijoiden osallistumista lukioiden käytänteiden suunnitteluun tulee entisestään laajentaa. Ryhmäkokojen laajamittaiseen pienentämiseen sitä vastoin lukiokoulutus ei nykyisellä resurssillaan pysty.

 

Liite 1                                  Turun nuorisovaltuuston kannanotto 10.2.2020

 

Palvelualuejohtaja, toimialajohtajan varahenkilö Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston kannanoton tiedokseen ja päättää antaa kannanottoon edellä olevan vastauksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Oksasen tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen häntä kannattanut Haapanen ja Gardberg: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston kannanoton tiedokseen ja toteaa, että liian suuria lukioryhmiä on edelleen liikaa. Turun kaupungin tulee paikata lukioiden rahoitusvajetta ensi vuoden budjetissa ja lisätä lukioiden ohjausresursseja ja pienentää ryhmäkokoja.”

Ronkainen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

vastNuorisovaltuusto
tiedHeikkonen Esko


Liitteet:

Kasopelk § 50
Liite 1:Turun nuorisovaltuuston kannanotto 10.2.2020