Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta622.01.20206
Kasvatus- ja opetuslautakunta2312.02.20205

14105-2019 (10 03 02)

Lautturinkatu 3:n tiloista luopuminen 31.7.2020 alkaen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen 2019 - 2022 mukaisesti, että Lautturinkatu 3:n tiloista luovutaan 1.8.2020 alkaen.

Kasopelk § 6

Toimialajohtaja Timo Jalonen, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala, kiinteistöpäällikkö Soile Viiri ja aluepäällikkö Virpi Kariluoma 16.1.2020:

 

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli 23.9.2019 § 138 Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä 2019 - 2022. Päätöksen mukaan palveluverkon kokonaisjärjestelyjen kautta tarkastellaan mahdollisesti luovuttavia kohteita seuraavasti:

 

”Lautturinkadun päiväkodista luovutaan verkkoselvityksen tarkastelujaksolla 2019 - 2022.”

 

Palveluverkkoselvityksessä todetaan, että alueella sijaitseva Lautturinkadun päiväkoti on hyvin lähellä teknisen käyttöikänsä päätä. Sen peruskorjaamista ei nähdä tarkoituksenmukaisena investointina, sillä tiloihin ei saa nykyaikaisia vaatimuksia vastaavia puitteita ja yksikkökoko on todella pieni.

 

Lautturinkatu 3:n ja 5:n toiminta kaudella 2019 - 2020

 

Lautturinkatu 3:n ja 5:n kiinteistöissä on ollut tammikuussa 2020 sekä kokoaikaista varhaiskasvatusta että avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten avoin päiväkoti sekä ulko- ja sisäkerhotoimintaa. Lainsäädäntö ei määrää kunnan velvollisuudeksi järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa, mutta se on ollut hyvin suosittua Hirvensalon alueella ja siihen on osallistunut paljon alueella asuvia kotona lasta hoitavia perheitä.

 

Lautturinkadun päiväkodissa on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa yhteensä 26 lasta 23 eri perheestä. Lapsista 10 on alle 3-vuotiaita. Kaikille lapsille voidaan järjestää uusi varhaiskasvatuspaikka lähipäiväkodeista. Huoltajien toiveet uudesta hoitopaikasta pystytään huomioimaan toimintakauden alussa vielä kohtalaisen hyvin.

 

Henkilökuntaa Lautturinkadulla työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja kolme lastenhoitajaa sekä kaksi laitoshuoltajaa.

 

Päiväkotirakennukset menevät todennäköisesti myyntiin, jos sivistystoimiala luopuu toiminnasta.

 

Lautturinkadun tilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Tilapalvelukeskus kantaa huolta muun muassa vesikatosta ja läpiruostuneista ränneistä. Vaarana on, että pelkästään olemassa olevan korjaus ei riittäisi, vaan joitakin asioita pitäisi rakentaa tiloissa uudestaan. Selvää on, ettei tiloissa riitä pelkkä pintojen maalaaminen. Vesikaton ja rännien lisäksi ainakin sähköjohdot ja putket vaatisivat joko korjausta tai kokonaan uusimista.

 

Liite 1                                  Tilapalvelukeskuksen lausunto

 

Liite 2                                  Ympäristöterveydensuojelun lausunto

 

Liite 3                                  Turun ympäristöterveys, terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomus 21.1.2020

 

Liite 4                                  Palotarkastajan lausunto

 

Ajatus siitä, että jokin yksityinen toimija voisi ylläpitää päiväkotia, on perusteeton ainakin, jos toimintaa aiotaan ylläpitää taloudellisin tavoittein.

 

Suunnitelma

 

Päiväkodinjohtaja Minna Pöyhönen on informoinut asiakkaita mahdollisesta sulkemisesta 3.12.2019.

 

Sivistystoimialalle on toimitettu asiaan liittyvä adressi.

 

Oheismateriaali 1               Vetoomus Lautturinkadun päiväkodin säilyttämisestä

 

Oheismateriaali 2               Adressi Lautturin päiväkodin säilyttämisen puolesta (nähtävänä kokouksessa)

 

Mahdollisen tiloista luopumista koskevan päätöksen jälkeen huoltajilta kysytään, missä he toivoisivat lapsensa varhaiskasvatuksen järjestettävän elokuusta 2020 alkaen. Nämä toiveet käsitellään ennen kuin palveluohjaus ottaa käsittelyyn uudet syksyn hakijat.

 

Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus toivoa tulevaa yksikköä, ja toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä näyttäisi jopa siltä, että osalle henkilöstöstä voitaisiin tarjota työtä Haarlan päiväkodista tai muista Hirvensalon päiväkodeista.

 

Asiaa on käsitelty aikaisemmin kasvatus- ja opetuslautakunnassa viime kokouksessa. Sen jälkeen on käynyt niin, että seurakuntayhtymä on vuokrannut osoitteessa Pitkäpellonkatu 4 olevat tilat mm. iltapäivätoimintaa varten. Pitkäpellonkadun ja Lautturinkatu 5:n tilat tarvitaan siihen asti, kun Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaava rakennus valmistuu ja siihen saadaan lisätiloja esiopetusta ja avointa varhaiskasvatustoimintaa varten. Hankkeen suunnittelu on käynnissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi osaltaan suunnitelman kokouksessaan 11.12.2019.

 

Mikäli rakennuksen huonon kunnon vuoksi kaupunki joutuisi kesken toimintakauden etsimään väistötilat, jouduttaisiin lapset sijoittamaan useampaan eri päiväkotiin eri puolille kaupunkia. Tällainen vaihtoehto on toiminnallisesti ikävintä lapsille.

 

Väestöennuste

 

Kaupungin väestöennusteen mukaan 0-6-vuotiaiden määrä myös saarten alueella on ollut pitkään nousussa, mutta kääntynyt laskuun vuoden 2018 aikana. Mikäli väestönkasvu jatkuisi ennustetun kaltaisena, tulisi alueelle rakentaa kaksi kokonaan uutta suurta päiväkotia vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2019 hyvin keskeiset tiedot valmistuvat helmikuussa 2020.

 

Päivähoidon kysyntään vaikuttaa lasten määrän lisäksi voimakkaasti myös työllisyystilanne. Toisaalta saarten alueen työllisyystilanne on jo nyt kaupungin paras, joten päiväkotihoidon kysyntä ei voi sitä kautta voimakkaasti kasvaa.

 

 

Kustannusvaikutukset

 

Lautturinkatu 3:n ja 5:n tiloista on maksettu vuokraa 2 506,64 kuukaudessa. Lisäksi on otettava huomioon, että toimintaa muutenkin järjestelemällä saataisiin myös sivistystoimialan kustannukset pienenemään. Mikäli kaupunki myy kiinteistön, on erityisesti tontilla merkittävä taloudellinen arvo.

 

Henkilöstöä tarvitaan edelleen avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin, ja muulle henkilöstölle voidaan osoittaa toinen työtehtävä Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa.

 

 

Yhteenvetona on todettavissa, että sivistystoimiala voi luopua tontilla 7 (Lautturinkatu 3) olevasta rakennuksesta 31.7.2020 ja tontilla 9 (Lautturinkatu 5) olevasta rakennuksesta, kun Wäinö Aaltosen koulun uudisrakennus valmistuu, ja että jäljelle jäävässä rakennuksessa järjestetään avointa toimintaa.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää luopua Lautturinkatu 3:n (tontti 7) tiloista 1.8.2020.

PäätösAsia pantiin pöydälle Hartialan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 23

Pöydältä 22.1.2020 § 6

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 3.2.2020:

 

 

Yllä olevan Hirvensalo-Kakskerta-alueen väestön määrän toteutuman ja ennusteen välillä ei ole merkittävää muutosta odotettavissa. Vuonna 2019 päivähoitoikäisiä lapsia on ollut 1 117 ja 10 vuotta myöhemmin lapsia arvioidaan olevan alle 50 enemmän. Mikäli syntyvyys jatkuu myös lähivuodet hyvin matalalla tasolla, on ennuste ylimitoitettu, vaikka se ottaakin huomioon kaavoituksessa tapahtuvat muutokset.

 

Päiväkotipalveluiden kysyntään vaikuttaa lisäksi työllisyystilanteen muutokset. Hirvensalo-Kakskerta-alueella on jo nyt kaupungin paras työllisyystilanne ja täystyöllisyys tosiasiassa jo toteutuu, joten päiväkotihoidon kysyntä ei lähivuosina tule kasvamaan.

 

Edellä olevan perusteella näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen kysyntä ei saarella kasva.

 

Terveystarkastaja Jaana Annunen teki palotarkastajan raportin pohjalta päätöksen siitä, että Lautturinkadun päiväkodissa voi lasten käytössä olevien neliöiden mukaan oleskella samanaikaisesti vain 17 lasta, kun yläkerrassa ei enää ole sallittua pitää lapsia. Kevään 2020 sivistystoimialan varhaiskasvatus toimii nykyisellä korkeammalla lapsimitoituksella, kun osa lapsista on kuitenkin poissa ja pihaa käytetään ahkerasti. Syyskaudella 2020 tulisi joka tapauksessa toimia nykyistä pienemmällä mitoituksella eikä poikkeamaa voi tehdä.

 

Liite 5                                  Turun ympäristöterveys, terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomus 27.1.2020

 

Oheismateriaali 3               Lautturinkadun päiväkodin lasten vanhempien vetoomus 12.2.2020

 

Oheismateriaali 4               Hirvensalo-Kakskerta täyttö ja vapaat paikat, tilanne 11.2.2020

 

Oheismateriaali 5               Lisäys lautakunnalle 12.2.2020 lähetettyyn viestiin, Lautturinkadun päiväkodin lasten vanhemmat

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin äänin 10 - 3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laukkanen, Kajander, Rantanen ja Hartiala.

Oksasen Haapasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Sorto:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, ettei se luovu Lautturinkatu 3:n (tontti 7) tiloista 1.8.2020

Perustelut:

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala
tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvTilapalvelukeskus
tiedKariluoma Virpi
tpvKulmala Vesa
tiedViiri Soile


Liitteet:

Kasopelk § 6
Liite 1:Tilapalvelukeskuksen lausunto
Liite 2:Ympäristöterveydensuojelun lausunto
Liite 3:Turun ympäristöterveys, terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomus 21.1.2020
Liite 4:Palotarkastajan lausunto

Kasopelk § 23
Liite 1:Tilapalvelukeskuksen lausunto
Liite 2:Ympäristöterveydensuojelun lausunto
Liite 3:Turun ympäristöterveys, terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomus 21.1.2020
Liite 4:Palotarkastajan lausunto
Liite 5:Turun ympäristöterveys, terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomus 27.1.2020