Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11118.09.20194

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus strategiseksi sopimukseksi, talousarvioksi ja operatiivisiksi sopimuksiksi vuodelle 2020

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2019. Lisäksi lautakunnalle esitetään tiedoksi operatiivisten sopimusten sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman valmisteluvaihe.

Kasopelk § 111

Toimialajohtaja Timo Jalonen, talouspäällikkö Anne Takalo ja kehittämispäällikkö Anu Parantainen 10.9.2019:

 

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo maaliskuussa 2019. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin 24.4.2019. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2019. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 14.8.2019 nykytilanteen kuvauksen ja vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

 

Aikataulu:

 

-

18.9.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle.

 

 

-

11.11.2019 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta.

 

 

-

 

11.12.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2020.

 

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu:

 

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet aiemmin päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lautakuntien puheenjohtajiston kanssa.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

 

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

 

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lautakuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 20.9.2019 mennessä.

 

Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset:

 

Perusopetusta rahoitetaan kaupungin omin varoin ja valtionosuuksilla. Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaaminen, erillisavustusten väheneminen ja toisen asteen yksikköhintojen aleneminen ovat heikentäneet Turun kaupungin taloudellista tilannetta. Valtionosuudet ovat kuitenkin kääntymässä nousuun vuoden 2020 aikana. Talouden tasapainotus edellyttää myös sivistystoimialalla toimintojen sopeuttamista. Taloudellisten resurssien riittävyyden ja kohdentamisen lisäksi haasteina sivistystoimialan palveluja järjestettäessä ovat kaupunginosien eriarvoistuminen ja väestörakenteen muutos.

 

Kaupungin asukasluku on kasvanut noin 1 500 asukkaalla vuodessa. Tämä lisää myös sivistystoimialan palveluiden kysyntää. Työllisyyden parantuminen lisää varhaiskasvatuksen kysyntää osallistumisastetta nostamalla, mutta toisaalta ikäluokkien pienentyminen alentaa sitä. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa hyvin hitaasti tai ei lainkaan vuonna 2020.

 

Oppilaitoksia ja päiväkoteja peruskorjataan laajasti. Peruskorjauksilla ja niiden mahdollisilla väistöratkaisuilla on merkittävä kustannuksia nostava vaikutus toimialalle. Merkittävä peruskorjauskohde on tarkastelujaksolla Puolalan koulu, jonka peruskorjaus valmistuu kesällä 2020.

 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat lainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjeistus sekä kuntien omat ohjausasiakirjat. Kaupunginhallitus päätti 18.4.2016 § 154, ettei subjektiivista oikeutta rajata tai ryhmäkokoja kasvateta. Lainsäädäntö, kaupungin omat tavoitteet ja palvelujen kysynnän muutokset antavat reunaehdot varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämiselle ja kehittämiselle. Turku jatkaa kokeilua 5-vuotiaiden lasten osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kokeilu on alkanut elokuussa 2018.

 

Perusopetuksessa oppilasmäärät kasvavat edelleen. Oppilasmäärän kasvun arvioidaan käytettävissä olevan tiedon mukaan olevan noin 200. Heti 2020-luvun alussa opiskelijamäärä kasvaa myös nuorisoasteen koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen kysyntään vaikuttaa lisäksi voimakkaasti käynnissä oleva rakennemuutos.

 

Viime vuosien hallitusohjelmassa kiinnitettiin huomiota digitalisointiin. Sivistystoimiala hankki vuosien 2017 - 2019 aikana uudet päätelaitteet vuosiluokille 4-9. Vuonna 2020 jatketaan edelleen prosessin eteenpäin viemistä kiinnittämällä huomiota erityisesti laitteiden käyttöasteeseen sekä edistämällä niiden käyttöä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistamalla.

 

Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tehdään rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Palvelualueiden toiminnan ja kehittämisen tueksi edelleen kehitetään tiedolla johtamista ja tietovarastojen tehokkaampaa käyttöä.

 

Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka seurauksena osaavan työvoiman kysyntä kasvaa aikaisempien vuosien tapaan. Sivistystoimiala, erityisesti ammatillinen koulutus, vastaa mahdollisimman tehokkaasti tähän kysyntätarpeeseen. Kasvun turvaamiseksi sivistystoimiala tekee tiivistä alueellista yhteistyötä niin yritysten kuin muiden koulutuksenjärjestäjienkin kanssa.

 

Hallitusohjelmassa on monia sivistystoimialaa koskevia tavoitteita, mutta ne eivät ehdi toteutumaan vuoden 2020 aikana.

 

Liite 1                                  Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 2                                  Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 3                                  Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 4                                  Luonnos perusopetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 5                                  Luonnos ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 6                                  Luonnos varhaiskasvatuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 7                                  Luonnos yhteisen hallinnon operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Liite 8                                  Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020

 

Liite 9                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2020 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

 

Oheismateriaali 1               Talousyhteenveto ja määrärahojen jako vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 2               Palveluiden ostot ja tarvikkeet palvelualueittain vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 3               Toimintasuunnitelman valmistelu 2020

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2020 strategisen sopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen liitteiden 2 - 9 nykyisen valmistelutilanteen.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2020 strategisen sopimuksen liitteen 10 mukaisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedokseen liitteiden 2 - 9 nykyisen valmistelutilanteen.

Päätöksenteko

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Oksasen Haapasen kannattamana tekemästä seuraavasta muutosehdotuksesta:

”Esitän seuraavia määrärahalisäyksiä vuoden 2020 sivistystoimialan budjettiin:

Ammatillisen koulutuksen toimiala

Ammatillisen koulutuksen opetusresursseihin +750 000 €

Lukiokoulutuksen toimiala

Erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palkkaamiseen +150 000 €”

Oksasen ehdotuksen osalta esittelijän ehdotus voitti äänin 11 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Haapasen Oksasen kannattamana tekemästä seuraavasta muutosehdotuksesta:

”Esitän seuraavia määrärahalisäyksiä vuoden 2020 sivistystoimialan budjettiin:

Varhaiskasvatuksen toimiala

-Varhaiskasvatuksen vuorohoitoon +300 000 €

Perusopetuksen toimiala

-Siirto erikoisluokkien rahoituksesta valinnaisaineiden opetuksen järjestämiseen 100 000 €

-Ryhmäkokojen pienentämiseen ja oppilasmäärän kasvuun varautumiseen +500 000 €”

Haapasen ehdotuksen osalta esittelijän ehdotus voitti äänin 11 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen.

Päätös muutoksista strategisen sopimuksen tekstiin tehtiin Hartialan ehdotuksesta yksimielisesti.

Liite 10Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2020 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 18.9.2019

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kasopelk § 111
Liite 1:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 2:Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 3:Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 4:Luonnos perusopetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 5:Luonnos ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 6:Luonnos varhaiskasvatuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 7:Luonnos yhteisen hallinnon operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020
Liite 8:Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020
Liite 9:Investointisuunnitelma vuodelle 2020 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)
Liite 10:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2020 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 18.9.2019