Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10204.09.20195

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen, operatiivisten sopimusten ja talousarvioesityksen valmistelu

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 102

Toimialajohtaja Timo Jalonen, talouspäällikkö Anne Takalo ja kehittämispäällikkö Anu Parantainen 28.8.2019:

 

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo maaliskuussa 2019. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin 24.4.2019. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2019. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 14.8.2019 nykytilanteen kuvauksen ja vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

 

Aikataulu:

 

-

 

 

4.9.2019 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen yhteensovittaminen.

 

 

-

18.9.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle.

 

 

-

11.11.2019 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta.

 

 

-

 

11.12.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2020.

 

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

 

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet aiemmin päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lautakuntien puheenjohtajiston kanssa.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

 

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

 

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lautakuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 20.9.2019 mennessä.

 

Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2019 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset:

 

Perusopetusta rahoitetaan kaupungin omin varoin ja valtionosuuksilla. Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaaminen, erillisavustusten väheneminen ja toisen asteen yksikköhintojen aleneminen ovat heikentäneet Turun kaupungin taloudellista tilannetta. Valtionosuudet ovat kuitenkin kääntymässä nousuun vuoden 2020 aikana. Talouden tasapainotus edellyttää myös sivistystoimialalla toimintojen sopeuttamista. Taloudellisten resurssien riittävyyden ja kohdentamisen lisäksi haasteina sivistystoimialan palveluja järjestettäessä ovat kaupunginosien eriarvoistuminen ja väestörakenteen muutos.

 

Kaupungin asukasluku on kasvanut noin 1 500 asukkaalla vuodessa. Tämä lisää myös sivistystoimialan palveluiden kysyntää. Työllisyyden parantuminen lisää varhaiskasvatuksen kysyntää osallistumisastetta nostamalla, mutta toisaalta ikäluokkien pienentyminen alentaa sitä. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa hyvin hitaasti tai ei lainkaan vuonna 2020.

 

Oppilaitoksia ja päiväkoteja peruskorjataan laajasti. Peruskorjauksilla ja niiden mahdollisilla väistöratkaisuilla on merkittävä kustannuksia nostava vaikutus toimialalle. Merkittävä peruskorjauskohde on tarkastelujaksolla Puolalan koulu, jonka peruskorjaus valmistuu kesällä 2020.

 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat lainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjeistus sekä kuntien omat ohjausasiakirjat. Kaupunginhallitus päätti 18.4.2016 § 154, ettei subjektiivista oikeutta rajata tai ryhmäkokoja kasvateta. Lainsäädäntö, kaupungin omat tavoitteet ja palvelujen kysynnän muutokset antavat reunaehdot varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämiselle ja kehittämiselle. Turku jatkaa kokeilua 5-vuotiaiden lasten osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kokeilu on alkanut elokuussa 2018.

 

Perusopetuksessa oppilasmäärät kasvavat edelleen. Oppilasmäärän kasvun arvioidaan käytettävissä olevan tiedon mukaan olevan noin 200. Heti 2020-luvun alussa opiskelijamäärä kasvaa myös nuorisoasteen koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen kysyntään vaikuttaa lisäksi voimakkaasti käynnissä oleva rakennemuutos.

 

Viime vuosien hallitusohjelmassa kiinnitettiin huomiota digitalisointiin. Sivistystoimiala hankki vuosien 2017 - 2019 aikana uudet päätelaitteet vuosiluokille 4-9. Vuonna 2020 jatketaan edelleen prosessin eteenpäin viemistä kiinnittämällä huomiota erityisesti laitteiden käyttöasteeseen sekä edistämällä niiden käyttöä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistamalla.

 

Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tehdään rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Palvelualueiden toiminnan ja kehittämisen tueksi edelleen kehitetään tiedolla johtamista ja tietovarastojen tehokkaampaa käyttöä.

 

Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka seurauksena osaavan työvoiman kysyntä kasvaa aikaisempien vuosien tapaan. Sivistystoimiala, erityisesti ammatillinen koulutus, vastaa mahdollisimman tehokkaasti tähän kysyntätarpeeseen. Kasvun turvaamiseksi sivistystoimiala tekee tiivistä alueellista yhteistyötä niin yritysten kuin muiden koulutuksenjärjestäjienkin kanssa.

 

Hallitusohjelmassa on monia sivistystoimialaa koskevia tavoitteita, mutta ne eivät ehdi toteutumaan vuoden 2020 aikana.

 

Oheismateriaali 1               Luonnos vuoden 2020 strategiseksi sopimukseksi

 

Oheismateriaali 2               Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 3               Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 4               Luonnos perusopetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 5               Luonnos ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 6               Luonnos varhaiskasvatuksen operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 7               Luonnos yhteisen hallinnon operatiiviseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 8               Talousyhteenveto ja määrärahojen jako vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 9               Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020

 

Oheismateriaali 10               Investointisuunnitelma vuodelle 2020 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)

 

Oheismateriaali 11               Toimintasuunnitelman valmistelu 2020

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta kuulee tässä vaiheessa selvityksen toimialan nykytilanteesta, asiakokonaisuuden valmistelutilanteesta ja antaa tarvittavat valmisteluohjeet 18.9.2019 kokoukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.