Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10604.09.20199

524-2019 (07 02 01)

Ilmoitusasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 106

Toimialajohtaja Timo Jalonen 28.8.2019:

 

1.

 

Kaupunginhallitus päätti 19.8.2019 § 313, ettei se ota käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan 14.8.2019 pöytäkirjaa.

 

 

2.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2019 myöntää Tuomo Liljenbäckille pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Jussi Tuimalan hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi sekä Pasi Rauhalan tämän varajäseneksi, molemmat valinnat 1.9.2019 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa vuoden 2020 valtion talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 6,99 miljardia euroa. Julkisen talouden suunnitelman kehyskaudella 2021 - 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahataso on keskimäärin noin 7,1 miljardia euroa vuodessa. Ehdotukset perustuvat Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa sovittuihin asioihin sekä aiempiin kehyspäätöksiin.

 

 

 

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä ja vuosien 2021–2023 julkisen talouden suunnitelmaa budjettiriihessään syyskuussa. Eduskunnalle talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma annetaan lokakuussa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää budjettiehdotuksessa yleissivistävään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ensi vuodelle 954 miljoonaa euroa, joka on 24 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 valtion talousarviossa. Hallitusohjelman mukaisesti perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan esitetään 14,5 miljoonan euron lisäystä. Myös subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan ja lapsiryhmien kokoa kasvattajaa kohden pienennetään, mihin opetus- ja kulttuuriministeriö esittää rahoitusta valtiovarainministeriön budjettiosuudesta.

 

Lukiokoulutuksen rahoituksen vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö esittää opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin yhteensä 18 miljoonan euron lisäystä, josta 7,5 miljoonaa euroa on valtion rahoitusosuutta.

 

Ammatilliseen koulutukseen opetus- ja kulttuuriministeriö esittää varattavaksi 1,021 miljardia euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 180 miljoonaa euroa ja siitä 100 miljoonaa euroa käytetään rahoitustason korjaamiseen. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan ja sitä tuetaan tukiohjelmalla, mihin esitetään varattavaksi 35 miljoonaa euroa. Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa ja urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 0,5 miljoonaa euroa.

 

Opiskelijavuosien lisäyksiin ammatillisessa koulutuksessa varaudutaan yhteensä 21,3 miljoonalla eurolla. Opiskelijavuosia ehdotetaan lisättäväksi 2 700, jotta voidaan varautua lähihoitajien tarpeeseen, vastata osaajapulaan, edistää jatkuvaa oppimista ja täydentää perustaitojen varassa olevien osaamista. Aiemman julkisen talouden suunnitelman mukainen nuorisotyöttömyysmääräraha päättyy asteittain ja vähentää samalla opiskelijavuosia viidelläsadalla vuonna 2020.

 

Valtionosuuksiin ja korkeakoulujen perusrahoitukseen tehdään indeksikorotukset täysimääräisenä kustannustason muutoksen perusteella.

 

Julkisen talouden suunnitelmassa varaudutaan hallitusohjelmassa sovittuihin uudistuksiin

 

Samanaikaisesti vuoden 2020 talousarvioesityksen kanssa valmistellaan julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021 - 2023, jonka puitteissa hallitusohjelmaa toteutetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahataso on kehyskaudella keskimäärin noin 7,1 miljardia euroa vuodessa.

 

Kehyskaudella oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen ja toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus. Hallitusohjelmassa pidennyksen rahoittamiseen on kirjattu varattavaksi 107 miljoonaa euroa vuodessa siinä vaiheessa, kun pidennys koskee kaikkia sen piiriin tulevia opiskelijoita. Uudistus toteutuu tarvittavien valmistelujen jälkeen aikaisintaan syksystä 2021.

 

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Palveluihin kohdennetaan 10 miljoonaa euroa vuonna 2021, 20 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 29 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien.

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivän yhteydessä vahvistetaan erityisesti toisen vuosiluokan sekä erityistä tukea tarvitsevien osalta ja edistetään oppilaiden toimintaan osallistumista sekä vahvistetaan maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä 14,5 miljoonalla eurolla vuosina 2021 - 2023. Lukiokoulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan ja aiemman kehyspäätöksen mukaisesti lukiouudistuksen toimeenpanoon varataan 4 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja vuodesta 2022 eteenpäin 8,5 miljoonaa euroa sisältäen ylioppilastutkinnon uusimiskertojen lisäkustannukset.

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason korjaamiseen lisätään 100 miljoonaa euroa vuodesta 2021 lukien. Hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi lähihoitajakoulutukseen lisätään yhteensä 109 miljoonaa euroa vuosina 2021 - 2023. Koulutustarjonnan lisäämiseen jatkuvan oppimisen edistämiseksi ja osaajapulaan vastaamiseksi osoitetaan 10 miljoona euroa lisäystä vuodesta 2021 lukien. Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja urheilijoiden ammatilliseen koulutuksen tukemiseen lisätään yhteensä 3 miljoonaa euroa vuodesta 2021 lukien. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa tuetaan tukiohjelmalla, jonka rahoitusta lisätään, jotta mm. oppivelvollisuuden pidentämisen ja jatkuvan oppimisen uudistukset voidaan varmistaa.

 

Koulutustason nostoon, hakijasuman purkamiseen sekä alojen ja alueiden osaajapulaan etsitään ratkaisuja lisäämällä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja merkittävästi hallituskauden aikana. Määräraha koulutuslaajennukseen nousee asteittain siten, että vuoteen 2023 mennessä rahoitustaso nousee 128 miljoonalla eurolla. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta lisätään pysyvästi jo vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa, että erityisesti vuodesta 2021 alkaen on kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueelle tulossa toimintatuloja ja -menoja kasvattavia muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.