Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3023.05.20191
Kasvatus- ja opetuslautakunta10104.09.20194

6621-2019 (12 00 01, 12 01 02)

Resurssiluokka S:t Olofsskolaniin lukuvuoden 2020 - 2021 alusta

Tiivistelmä: -

Ssnfu § 30

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 21.5. 2019:

 

Under pågående läsår 2019-2020 har det i många olika sammanhang lyfts fram behovet av stödåtgärder i form av anpassade åtgärder inom skolan för den grupp av elever som mår psykiskt dåligt av olika orsaker. Speciallärarna har i en beskrivning av arbetstidsanvändningen lyft fram att de kontinuerligt använder ca 6-7 timmar/vecka till handledning utöver schemalagda lektioner. Den sammanlagda arbetstiden för detta motsvarar ca 19 timmar. I princip motsvarande en lärartjänst. Uppskattningen av handledning utöver schemalagd tid finns i bifogad bilaga:

 

Bilaga 1               Uppskattning av mängd undervisning och handledning över schemalagda lektioner (Sekretessbelagt, Lagen om offentliga myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. punkt 25)

 

Handledningstimmarna går till elever som har hög skolfrånvaro och där det finns olika former av psykiskt illamående som depression, ångestproblematik, utmattningsbesvär m.m. Från hösten 2019 är det planerat att en svenskspråkig psykiatrisk sjukskötare skulle finnas på plats åtminstone delvis i S:t Olofsskolan. Detta för att förkorta de köer som finns till psykiatrisk vård i Åbo.

 

Utöver fungerande elevvårdstjänster med psykolog, kurator och hälsovård behöver också skolsamfundet ha lösningar som är anpassade till de elever som mår psykiskt illa. Av största vikt är att dessa elever så långt som möjligt skulle vara delaktiga i skolvardagen och få avgångsbetyg från grundskolan. En fungerande skolvardag som är mera flexibel och anpassad skulle stöda dessa elevers behov.

 

Sjukhusskolans verksamhet stöder i viss mån samma målgrupp av elever. Tyvärr finns inte en svenskspråkig grupp inom sjukhusskolan med egen svenskspråkig lärare. Det betyder att de elever som funnits inom sjukhusskolan har fått handledning av St.Olofsskolans speciallärare på egen tid utöver undervisning. En svenskspråkig grupp planeras dock till sjukhusskolan till det nybygge som planeras i samråd med sjukvårdsdistriktet och beräknas vara färdigt 2023.

 

En väl fungerande lösning som finns i många grundskolor i de högre årskurserna är en s.k. resursklass som inte i första hand är till för elever med inlärningssvårigheter utan för elever som har en svag skolmotivation eller mår psykiskt dåligt. Eleverna kan ansöka om att få gå i resursklassen och det är en lugn miljö som kan erbjuda större flexibilitet och anpassning till elevernas ork och mående. Den är till för elever där det kan finnas risk att de inte får sitt avgångsbetyg. Gruppen undervisas av en lärare som träffar eleverna varje dag och därför har större förutsättningar att följa elevernas mående. Gruppen fungerar i tätt samarbete med elevvården.

 

Ifall en dylik grupp kan grundas i St:Olofsskolan har sjukhusskolan möjlighet att ge konsultation till gruppens lärare. Budgeten för denna grupp skulle på årsnivå vara 78 000 euro.

 

 

Speciallärare/specialklasslärare

47 000 euro/år

Skolgångshandledare

31 000 euro/år

Sammanlagt

78 000 euro/år

 

Verksamheten planeras att inledas 1.8.2020. För att kunna möta ovanstående elevgrupps behov inom skolsamfundet behövs ett öronmärkt tillägg om 78 000 euro i budgeteringen för läsåret 2020-2021. I budgeten för 2020 tillkommer kostnader för fem månaders lön omfattande 32 500 euro.

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslår till nämnden för fostran och undervisning att en dylik resursklass inleder verksamheten 1.8.2020 och att resurseringen beaktas i budgeteringen för år 2020.

 

BeslutSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslår till nämnden för fostran och undervisning att en resursklass inleder sin verksamhet så snabbt som möjligt och att resurseringen beaktas i budgeten senast år 2020.

Förslaget godkändes med följande ändring enhälligt på förslag av ordförande.

 

Kasopelk § 101

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 23.5.2019 § 30

 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman 21.5.2019:

 

Kuluvan lukuvuoden 2019 - 2020 aikana monessa eri yhteydessä on nostettu esille tarve tukitoimista sopeutettuina toimina koulussa niille oppilaille, jotka voivat psyykkisesti huonosti eri syistä. Erityisopettajat ovat työajan käyttöä kuvaavassa selostuksessa nostaneet esille, että he jatkuvasti käyttävät noin 6-7 tuntia viikossa ohjaukseen lukujärjestykseen kuuluvien tuntien lisäksi. Tästä yhteenlaskettu työaika on noin 19 tuntia. Periaatteessa se siis vastaa opettajantointa. Arvio ohjaukseen kuluvasta ajasta aikataulutetun ajan lisäksi löytyy liitteestä.

 

Liite 1                                  Arvio opetuksen ja ohjauksen määrästä lukujärjestykseen sisältyvien tuntien lisäksi (Salassapidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. kohta 25)

 

Ohjaustunnit pidetään oppilaille, joilla on paljon poissaoloja ja jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista kuten masennuksesta, ahdistusongelmista, uupumisoireista y.m. Syksystä 2019 on suunniteltu, että ruotsinkielinen psykiatrinen sairaanhoitaja olisi paikalla ainakin osa-aikaisesti S:t Olofsskolanissa. Tämän järjestelyn tarkoitus on lyhentää jonoja psykiatriseen hoitoon Turussa.

 

Toimivien oppilashuollon palvelujen lisäksi, joihin kuuluu psykologin ja kuraattorin palvelut sekä terveydenhuolto, kouluyhteisö tarvitsee ratkaisuja jotka ovat sopeutettuja niille oppilaille, jotka voivat huonosti. Mitä tärkeintä on, että nämä oppilaat mahdollisimman paljon olisivat osallisia koulun arjessa ja saisivat perusopetuksesta päättötodistuksen. Sujuva arki koulussa, joka olisi joustavampi ja sovellettu oppilaiden tarpeiden mukaan tukisi oppilaita ja heidän tarpeitaan.

 

Sairaalakoulun toiminta tukee jossain määrin samaa oppilasryhmää. Valitettavasti sairaalakoulussa ei ole olemassa ruotsinkielistä ryhmää, jolla olisi oma ruotsinkielinen opettaja. Se tarkoittaa sitä, että sairaalakoulun oppilaat ovat saaneet ohjausta S:t Olofsskolanin erityisopettajalta tämän opetustuntien ylittävällä ajalla. Ruotsinkielistä ryhmää kuitenkin suunnitellaan sairaalakouluun siihen toteutettavaan uudisrakennukseen, jota suunnitellaan yhteistuumin sairaanhoitopiirin kanssa ja jonka oletetaan valmistuvan 2023.

 

Niin kutsuttu resurssiluokka on hyvin toimiva ratkaisu, jota on olemassa monessa perusopetuksen koulussa ylimmillä luokilla. Resurssiluokka ei ensisijaisesti ole tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia vaan oppilaille, joiden opiskelumotivaatio on heikko tai joilla on psyykkisiä ongelmia. Oppilaat voivat hakea resurssiluokkaan. Resurssiluokka on rauhallinen ympäristö, joka joustaa ja joka voidaan soveltaa oppilaiden jaksamisen ja voinnin mukaan. Luokka on perustettu sellaisia oppilaita varten, joiden kohdalla on olemassa riski, että he jäävät ilman lopputodistusta. Ryhmää opettaa opettaja, joka tapaa oppilaita joka päivä ja jolla siten on paremmat edellytykset seurata oppilaiden vointia. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä oppilashuollon kanssa.

 

Jos vastaavanlainen ryhmä voidaan perustaa S:t Olofsskolaniin voi sairaalakoulu konsultoida ryhmän opettajia. Tämän ryhmän budjetti olisi vuositasolla 78 000 euroa.

 

Erityisopettaja/erityisluokanopettaja

47 000 euroa/vuosi

Koulukäynninohjaaja

31 000 euroa/vuosi

Yhteensä

78 000 euroa/vuosi

 

tarpeisiin kouluyhteisössä voitaisiin vastata, on lukuvuoden 2020 - 2021 budjettiin saatava 78 000 euron korvamerkitty lisäys. Vuoden 2020 budjettiin tulee lisäksi palkkakuluja viiden kuukauden ajalta, yhteensä 32 500 euroa.

 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että vastaavanlainen resurssiluokka aloittaisi toimintansa 1.8.2020 ja että resursointi huomioidaan vuoden 2020 budjetissa.

 

Päätös          Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että resurssiluokka aloittaa toimintansa mahdollisimman nopeasti ja että resursointi huomioidaan budjetissa viimeistään vuonna 2020.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavan muutoksen kanssa puheenjohtajan ehdotuksesta.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 28.8.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä ei ole ottaa kantaa yksittäisten opetusryhmien perustamiseen. Sen sijaan lautakunta määrittää raamit kunkin palvelualueen toiminnalle. Vuoden 2020 talousarvioesitys on edelleen valmistetussa, joten palvelualuejohtajan tulee ottaa jaoston esitys mahdollisuuksien mukaan huomioon.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee jaoston tekemän päätöksen ja toimialajohtajan valmisteluohjeen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 6 - 3, 1 tyhjä.

Gardberg teki Schaumanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Kasvatus ja opetuslautakuntaa merkitsee jaoston päätöksen tiedokseen ja esittää että vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisällytetään St Olofsskolanin resurssiluokan mahdollistavat varat.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Gardbergin ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Tuimala ja Gardberg. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Tättilä, Aalto, Koivusalo, Kajander ja Hartiala. Haapanen äänesti tyhjää.

Sini Rantanen, Laura Rantanen ja Ronkainen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
tiedKjellman Liliane


Liitteet:

Ssnfu § 30
Liite 1:Uppskattning av mängd undervisning och hand-ledning över schemalagda lektioner (Sekretess-belagt, Lagen om offentliga myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. punkt 25)