Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7315.05.20194

5792-2019 (10 03 02)

Lausunto Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 73

Toimitilapäällikkö Nora Hildén ja hankepäällikkö Kaisa Simula 3.5.2019:

 

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2017 § 169 Runosmäen monitoimitalon tilatarveselvityksen. Tarveselvityksessä kuvattiin Runosmäessä toiminnallisesta näkökulmasta tunnistettu tarve niin sanotulle kylätalolle. Monitoimitalo palvelee useita alueen toimintoja ja on toiminnallisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto tilaratkaisuille. Mikäli toiminnot jatkaisivat nykyisissä tiloissaan, tulisi nykyiset kohteet peruskorjata tai korvata uudiskohteilla nopealla aikataululla.

 

Runosmäen monitoimitalon tilahankkeesta on nyt valmistunut hankesuunnitelma, joka perustuu hyväksyttyyn tilatarveselvitykseen.

 

Runosmäen monitoimitalon sijoituspaikkana on tarveselvityksen mukaisesti Runosmäen koulun tontti (Piiparinpolku 19). Koulussa koulutoiminta on loppunut 2015 ja tilat ovat muilta osin tyhjillään, mutta Runosmäen kirjasto sijaitsee siellä kesään 2019 asti. Monitoimitalo toteutetaan uudisrakennuksena, ja sen sijoittaminen tontille edellyttää poikkeusluvan hakemista voimassa olevaan kaavaan. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tontilla olevan Runosmäen koulurakennuksen purkutyön. Kirjasto muuttaa kesän 2019 aikana Runosmäen nuorisotalon tiloihin ja toimii siellä siihen asti, kunnes uusi monitoimitalo valmistuu.

 

Uusi monitoimitalo muodostuu 161-paikkaisesta päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta sekä kirjasto- ja nuorisotiloista. Lisäksi hankesuunnitelmassa on tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa on huomioitu myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilojen sijoittuminen rakennukseen.

 

Rakennukseen sijoittuvat Parolanpolun (Parolanpolku 9) ja Munterinkadun (Munterinkatu 3) päiväkodit, nuoriso- (Piiparinpolku 13) ja kirjastopalvelut (Piiparinpolku 19, kesän 2019 jälkeen Piiparinpolku 19) sekä perhe- ja sosiaalipalvelut. Perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta kyseessä on neuvolatoiminnot (Signalistinkatu 2) perhekeskuksen ollessa uusi toiminto. Kun mainitut kaksi päiväkotia, kirjasto ja nuorisotalo sijoitetaan uudisrakennukseen Piiparinpolku 19:ssä sijaitsevalle Runosmäen koulun tontille, vapautuu alueelta useampi tontti kehitettäväksi ja myytäväksi.

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty kolme eri tilaohjelmavaihtoehtoa, jotka toteuttavat erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia. Kustakin tilaohjelmavaihtoehdoista on laadittu erilliset kustannusarviot. Kaikissa vaihtoehdoissa toteutetaan varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja nuorisopalvelujen tilat. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan seurakuntayhtymän ja hyvinvointitoimialan tilojen osalta. Vaihtoehtojen eroavaisuudet on esitetty alla.

 

Vaihtoehto 1

 

Vaihtoehdossa 1 Runosmäen monitoimitalo -hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakuntayhtymän edustajat ovat osallistuneet hankesuunnitelman laadintaan. Mikäli seurakunta on mukana hankkeessa, tuodaan toteutusmalli ja kustannusjakoperiaatteet erikseen päätettäväksi toimivaltaisen päätöksentekoelimeen.

 

Vaihtoehdossa 1 on mukana neuvola- ja perhekeskuksen tilat.

 

Vaihtoehto 2

 

Vaihtoehdossa 2 Runosmäen monitoimitalo toteutetaan ilman seurakunnan tiloja niin, että neuvola- ja perhekeskuksen tilat ovat mukana.

 

Vaihtoehto 3

 

Vaihtoehdossa 3 Runosmäen monitoimitalo toteutetaan ilman seurakunnan tiloja sekä ilman neuvola- ja perhekeskuksen tiloja.

 

Laajuus ja kustannustiedot

 

Käyttäjille kohdistuvat sisäiset vuokra-arviot

 

Aikataulu

 

Hankkeeseen on varauduttu kaupunginvaltuuston vuodelle 2019 hyväksymässä talousarviossa ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmassa niin, että hankkeen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa vuonna 2019. Hankkeen rakennusvaihetta esitetään toteutettavaksi vuosina 2020 - 2022.

 

Väistötilat

 

Nykyisessä koulurakennuksessa sijaitseva kirjasto siirretään Runosmäen nuorisotaloon kesällä 2019. Muita väistötiloja ei tarvita.

 

Lausuntopyyntö hankesuunnitelmasta

 

Tilapalvelukeskus pyytää lausuntoa Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta ja nuorisolautakunnalta sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan laaditun hankesuunnitelman ja mitä hankesuunnitelman mukaista vaihtoehtoa toimielin esittää toteutettavaksi.

 

Hyväksymällä hankesuunnitelman käyttäjätoimiala sitoutuu hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Tilapalvelukeskus pyytää lausuntoa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Lausunnosta tulee käydä ilmi, osallistuuko seurakuntayhtymä hankkeeseen. Osallistuessaan hankkeeseen seurakuntayhtymä sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin erikseen päätöksentekoon tuotavan toteutusmallin ja kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.

 

Liite 1                                  Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma liitteineen

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.5.2019:

 

Sivistystoimialan edustajat ovat olleet mukana hankesuunnitelman laatimisessa. Sivistystoimialan näkökulmasta monitoimitaloon sijoittuvan päiväkodin toimintaa tukee merkittävästi ainoastaan neuvola/perhekeskuksen sijoittuminen samaan kokonaisuuteen. Seurakuntayhtymän tilojen tai nuorisotilojen sijoittuminen samaan rakennukseen ei tuo sivistystoimialan toimintaan tässä tapauksessa erityistä lisäarvoa. Sivistystoimiala kannattaa vaihtoehtoa 2 em. perustein. Lisäksi vaihtoehto on toimialalle taloudellisesti edullisin.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää vaihtoehdon 2 hyväksymistä ja sitoutuu tässä vaihtoehdoissa esitettyihin vuokrakustannuksiin.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää vaihtoehdon 1 hyväksymistä ja sitoutua tässä vaihtoehdoissa esitettyihin vuokrakustannuksiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 6 - 4, 3 poissa. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen Ronkaisen Aallon kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Aalto, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Liljenbäck ja Gardberg.

Sorto, Koivusalo ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

lausTilapalvelukeskus
tiedHildén Nora
tiedSimula Kaisa


Liitteet:

Kasopelk § 73
Liite 1:Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma liitteineen