Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5824.04.20194

7961-2018 (00 01 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2019 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 58

Talouspäällikkö Anne Takalo 17.4.2019:

 

Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosi­katsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.3.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 1                                  Osavuosikatsaus 1, Sivistystoimiala

 

Toimialan nettoylitysennuste vuodelle 2019 on maaliskuun lopun toteuman yhteydessä n. 5,3 milj. euroa.

 

Suurimmat ylitysennusteet ovat palvelualueittain suomenkielisessä kunnallisessa varhais­kasvatuksessa (2,5 milj. euroa), ammatillisessa koulutuksessa (1,1 milj. euroa), suomenkielisessä perusopetuksessa (1,1 milj. euroa) sekä toimialan yhteisissä palveluissa (0,9 milj. euroa).

 

Toimialan ylitysennusteessa on huomioitava, että kaupungin talousarviossa 2019 kaupungin­hallituksen varauksiin sisältyneet lomapalkkavarausten aiheuttamat kustannukset sivistystoimialan osalta, noin 1,7 milj. euroa, eivät sisälly toimialan talousarvion määrärahoihin. Nämä huomioimalla toimialan ylitysennuste on noin 3,6 milj. euroa, mikä on 1,2 % talousarvion nettosummasta.

 

Varhaiskasvatus, kunnallinen ja palvelusetelitoiminta

 

Kaikkiaan varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ja lasten hoidon tukien saajien kasvu verrattuna vuoden 2018 vastaavaan tilanteeseen on 71 lasta, mikä on kasvuna vain 0,7 %. Talousarvio vuodelle 2019 laadittiin siten, että asiakasmääriin ei tule kasvua.

 

Kuitenkin asiakkaiden sijoittumisessa palveluihin on tapahtunut merkittävää muutosta ja siten, että muutos on ollut edullisemmista palveluista kalliimpiin ja kokoaikaisiin palveluihin. Esimerkiksi avoimesta toiminnasta on vähentynyt 88 lasta, mutta oman kunnallisen päivähoidon kysyntä on kasvanut 155 lapsella, mikä on 2,8 % vastaavasta ajasta vuonna 2018. Palveluseteliasiakkaissa lasten määrän kasvu on ollut 142 lasta, mikä on 5,8 % palveluseteliasiakkaista. Palveluseteli­asiakkaiden määrään on vaikuttanut kunnallisten päiväkotipaikkojen puute.

 

Nähtävissä on myös lastenhoidon tukien vähenevä käyttö ja siirtyminen kaupungin järjestämiin palveluihin. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ovat noin 20 % kunnallisen oman päivähoidon kustannuksista.

 

5-vuotiaiden lasten osittain maksuton varhaiskasvatus ja asiakasmaksumuutokset vaikuttavat palveluseteleihin kustannuksia lisäävästi, keskimääräisesti kustannukset kuukaudessa lasta kohden ovat lisääntyneet noin 40 euroa kuukaudessa. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa. Omassa toiminnassa 5-vuotiaiden lasten osittain maksuton varhaiskasvatus näkyy suoraan päivähoitomaksutuottojen vähenemisenä.

 

Kustannuksia lisäävinä tekijöinä on ollut mm. varhaiserityiskasvatus, jossa erityistä tukea tarvitsevien esiopetusikäisten lasten siirtyminen varhaiskasvatuksen palveluihin (pääsääntöisesti alueellisiin integroituihin ryhmiin) perusopetuksesta on toteutunut 1.8.2018 alkaen, ja se on lisännyt henkilöstöresurssien käyttöä, sekä positiivisen diskriminaation mallin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

 

Sijaiskustannukset varhaiskasvatuksessa ovat olleet alkuvuoden 2019 aikana poikkeuksellisen suuria. Henkilöstömenojen kasvuun ovat vaikuttaneet myös vuorohoidon yö- ja viikonloppuhoidon varausten lisääntymiset, jolloin on pitänyt rekrytoida ylimääräistä tilapäistä työvoimaa. Epätyypilliset työajat ovat lisänneet myös maksettuja erilliskorvauksia.

 

Ammatillinen koulutus

 

Turun ammatti-instituutin ylityksestä suurin tekijä on valtionosuusrahoitteinen työvoimakoulutus. Työvoimakoulutus on 2018 alkaen siirtynyt myytävästä toiminnasta valtionosuusrahoitteiseksi sisältyen Turun kaupungin suoritepäätökseen. Ammatillisen koulutuksen suoritepäätös ja sen mukaiset valtionosuudet haetaan uudistuneessa ammatillisen koulutuksen rahoituksessa vuosittain.

 

Syksyllä 2018 Turun kaupunginhallitus haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä korotusta vuoden 2019 suoritepäätökseen. Turun kaupungin ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien kokonaismäärä vuodelle 2019 on 5 089 ja siinä on lisäystä edelliseen vuoteen 105 opiskelijavuotta. Lisäys kohdentuu työvoimakoulutukseen. Vuoden 2019 talousarvio ei sisällä vuodelle 2019 suunniteltuja uusia aloitettavia työvoimakoulutuksia.

 

Muilta osin ylitys perustuu yhteishaun kautta tulevien nuorten sisäänoton kasvattamiseen sekä aikuisten perusopetuksen määrän kasvuun. Lisäyksiä ei ole huomioitu talousarviossa.

 

Suomenkielinen perusopetus

 

Perusopetuksen palvelualueen ylitysennusteessa henkilöstömenot ja myös vuokrien kasvu ovat hieman koholla.

 

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut edelleen ja se näkyy henkilöstömenoissa. Sairas­poissaoloista kertyi alkutalvena keskimääräistä suurempi kuluerä. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet myös lisäkuluja, mm. Lausteen koulun henkilöstön osalta. Samoin opetusmateriaali­hankinnat kasvavat paikoin, kun kontaminoitunutta materiaalia uusitaan.

 

Saneerauksessa olevat kohteet tuottavat jonkin verran lisäkuluja ja vasta käynnistyneet Syvälahden ja Yli-Maarian koulut vaikuttavat menokasvuun osaltaan myös jossain määrin.

 

Vakanssien ja henkilöstömenojen siirto Tilapalvelukeskukseen 1.4.2019 alkaen

 

Kaupunginjohtajan päätöksellä 31.1.2019 Turun kaupungin Tilapalvelukeskuksen toiminta- ja organisaatiomuutoksen yhteydessä sivistystoimialalta päätettiin siirtää kolme vakanssia henkilöineen sekä sitä vastaavat palkkarahat 1.4.2019 alkaen uuteen organisaatioon. Näiden vakanssien henkilöstökulut vuoden 2019 talousarviossa ajalla 1.4. - 31.12.2019 tulisi siirtää Tilapalvelukeskukseen. Siirtyvien henkilöstömenojen suuruus on 118 268 euroa.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti edellyttää, että kaikki varhaiskasvatukseen ja opetukseen vuoden 2019 aikana kaupungille valtiolta tulevat lisämäärärahat tuloutetaan sivistystoimialalle täysimääräisinä.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9 - 2, 2 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän muutetun päätösehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Markkanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Oksasen Fredrikssonin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen lisäysehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Fredriksson: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen pohjalta arvioidun sivistystoimen budjetin vajeen korjaamista 3 milj. Summa tuloutetaan varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja ammattiopetukseen.”

Ronkainen ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kasopelk § 58
Liite 1:Osavuosikatsaus 1, Sivistystoimiala