Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4903.04.20194

3496-2019 (02 05 01, 05 10 00)

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilun jatkamisen järjestämistapa sekä maksuttoman palvelun lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 5-vuotiaille 2014 syntyneille lapsille 1.8.2019 alkaen

Tiivistelmä:

Turku on ollut mukana 5-vuotiaille järjestetyn maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa kokeilua myös toimintavuonna 1.8.2019 - 31.7.2020. Turku on valtuuston budjettikäsittelyn mukaisesti hakenut mukaan kokeilun jatkoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.3.2019 myöntänyt Turulle erityisavustusta 5-vuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun jatkamiseen ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020.

Kasopelk § 49

Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Liliane Kjellman ja Vesa Kulmala sekä palvelupäälliköt Anne Siipola ja Pia Jokinen 26.3.2019:

 

Kaupunginvaltuusto päätti budjettikäsittelyn yhteydessä 12.11.2018 § 212, että 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan toimintavuonna 2019 - 2020, jotta nähdään, miten kokeilu on vaikuttanut lasten eriarvoistumiskehitykseen. Kasvatus ja opetuslautakunta on päättänyt toimintavuonna 2018 - 2019 järjestetystä maksuttomasta 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 11.4.2018 § 64 ja täydentänyt päätöstä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatujen tarkempien järjestämisohjeiden mukaisesti 13.6.2018 § 117. Lautakunnan päätökset perustuivat kaupunginhallituksen päätökseen kokeiluun osallistumisesta 5.3.2018 § 81.

 

Turku haki erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilun jatkoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 12.3.2019 (OKM/5/520/2019) myöntänyt Turulle yhteensä 290 937 euroa erityisavustusta toimintakaudelle 2019 - 2020 maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen järjestämisen jatkamiseksi. Erityisavustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen menetystä. Myönnetyllä erityisavustuksella tuetaan kokeilua, jonka tarkoituksena on

 

-

 

selvittää miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

-

 

selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

-

selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,

-

edistää vanhempien työllistymistä,

-

 

kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä

-

varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

 

Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä.

 

Turussa oli hakemuksen jättövaiheessa väestötietojen mukaan yhteensä 1 775 vuonna 2014 syntynyttä lasta, joista varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 1 693 lasta. Näiden lasten osalta on arvioitu, että asiakasmaksutulojen väheneminen on yhteensä 727 344 euroa. Lisäksi on arvioitu, että lapsista, jotka eivät ole palveluiden piirissa, n. 82 lasta tulisi osallistumaan maksuttomaan palveluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus 290 937 euroa kattaa 40 prosenttia arvioidusta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Avustuksen saanti edellyttää, että Turulla on mahdollisuus tarjota kaikille vuoden 2019 aikana 5 vuotta täyttäville (vuonna 2014 syntyneille) lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

 

Yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat ovat kokeilussa mukana, sillä Turku hankkii yksityisen varhaiskasvatuksen myöntämällä palvelusetelin, jolloin perheille mahdollistetaan maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus 5-vuotiaan lapsen osalta. Yksityisen hoidon tukea saavat perhepäivähoidossa olevat 2014 syntyneet lapset on mahdollista ottaa kokeiluun mukaan jatkamalla kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 21.3.2018 § 53 mukaista yksityisen hoidon kuntalisän määräaikaista korotusta kokeilun ajaksi vuonna 2014 syntyneiden lasten osalta. Korotuksen suuruus on suurimmasta kunnallisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 45 prosenttia. Lautakunnan päätöksen 21.3.2018 § 53 mukaan erillistä kuntalisää voidaan maksaa tuotetun palvelun osalta Kelan päätöksen mukaiselta ajalta kauppa- ja ennakonperintärekisteriin kuuluvalle palveluntuottajalle. Lisäkorvauksen maksaminen edellyttää sitä, että Turun kaupungin järjestämissä palveluissa toteutuu 2014 syntyneiden lasten osalta 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 13.6.2018 § 117 päättänyt vuonna 2013 syntyneiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämistavasta sekä täydentävän varhaiskasvatuksen palvelutuotteesta ja asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen. Päätöksen mukaan maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään esiopetuksen päivittäisten toiminta-aikojen mukaan neljä tuntia päivässä aamupäivisin noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päivittäinen maksuttoman kokeilun toiminta-aika yksiköissä noudattaa esiopetuksen päivittäistä toiminta-aikaa maanantaista perjantaihin ajoittuen klo 8:30 - 12:30 tai klo 9:00 - 13:00 välille. Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo varhaiskasvatuksessa voi sijoittua normaalin päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Tästä syystä vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luettaisiin edelleen 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta.

 

Kun kokeilu toimintavuonna 2019 - 2020 jatkuu, on syytä päättää myös vuonna 2014 syntyneiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämistavasta sekä täydentävän varhaiskasvatuksen palvelutuotteista ja asiakasmaksuista. Perheiltä ei kokeilussa peritä määritellyn maksuttoman ajan osalta maksuja, mutta mahdollisesta laajemmasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 6 §:n mukainen maksu.

 

Maksuton vuonna 2014 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2019 alkaen siten, että se toteutetaan esiopetuksen päivittäisen toiminta-ajan mukaisesti noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Varhaiskasvatuksen tavoitteet on määritelty varhaiskasvatuslain 3 §:ssä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita tarkennetaan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsiryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtina ovat paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Toimintaa toteutetaan huomioiden jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu mielekäs jatkumo. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 37)

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 2013 syntyneiden viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varattavasta varhaiskasvatuksesta ja siitä perittävistä maksuista 11.4.2018 § 64 ja tarkentanut päätöstä 13.6.2018 § 117 seuraavasti:

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 40 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain.

-

 

 

50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 20 h eli kuukausittain enintään 80 h.

-

 

 

65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 27,5 h eli kuukausittain enintään 110 h.

-

 

 

85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 35 h eli kuukausittain enintään 140 h.

 

 

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

 

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varatun varhaiskasvatuksen kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Sama käytäntö koskee maksuttomaan 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen osallistuvia lapsia 1.8.2019 lukien.

 

Hakeutuminen viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen

 

Varhaiskasvatuksen asiakassuhteessa olevat sekä jo hakemuksensa varhaiskasvatukseen jättäneet vuonna 2014 syntyneet lapset siirretään automaattisesti maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 viikkotunnin osalta. Huoltajien kanssa sovitaan erikseen jokaisen lapsen mahdollisesta tarpeesta maksutonta osuutta laajempaan palveluun osallistumisesta, josta perittäisiin kasvatus- ja opetuslautakunnan 13.6.2018 § 117 päättämä keskimääräisiin viikkotunteihin perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelujen ulkopuolella olevat perheet ohjataan hakeutumaan sähköisen asioinnin kautta suoraan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä lisäksi tarvittaessa erikseen tätä laajempaan palveluun.

 

Oheismateriaali 1               Kaupunginvaltuuston päätös 12.11.2018 § 212

 

Oheismateriaali 2               Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 81

 

Oheismateriaali 3               Kasvatus ja opetuslautakunnan päätös 21.3.2018 § 53

 

Oheismateriaali 4               Kasvatus ja opetuslautakunnan päätös 11.4.2018 § 64

 

Oheismateriaali 5               Kasvatus ja opetuslautakunnan päätös 13.6.2018 § 117

 

Oheismateriaali 6               Opetus ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/5/520/2019)

 

Oheismateriaali 7               Varhaiskasvatuslaki 540/2018

 

Oheismateriaali 8               Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

 

Oheismateriaali 9               Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että maksuton vuonna 2014 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2019 - 31.7.2020 siten, että se toteutetaan esiopetuksen päivittäisten toiminta-aikojen mukaisesti noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi varattavasta varhaiskasvatuksesta peritään lautakunnan 13.6.2018 § 117 päätöksen mukaiset asiakasmaksut.

 

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varatun varhaiskasvatuksen kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Sama käytäntö koskee maksuttomaan 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen osallistuvia lapsia 1.8.2019 lukien.

 

Edelleen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että vuonna 2014 syntyneiden lasten 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen tasasuuruinen palvelusetelin arvo kuukaudessa on 372 euroa ja että keskimäärin enintään 10 viikkotunnin osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kerroin on 0,30.

 

Samalla lautakunta päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020 vuonna 2014 syntyneiden lasten osalta. Korotuksen suuruus on suurimmasta kunnallisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 45 prosenttia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvRantanen Maija-Liisa
tiedTakalo Anne