Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1514.03.20197
Kasvatus- ja opetuslautakunta5003.04.20195

1641-2019 (12 00 01)

Eräiden ruotsinkielisten varhaiskasvatusyksiköiden nimien muuttaminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto esittää muutoksia eräiden ruotsinkielisten varhaiskasvatusyksiköiden nimiin.

Ssnfu § 15

 

 

Servicechef Hanna Karlsson och direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 5.3.2019:

 

Svenskspråkig fostran och undervisning ordnar småbarnspedagogisk verksamhet samt förskoleundervisning vid fyra (4) enheter. Namnen på de enskilda enheterna har visat sig vara otydliga och missvisande för vårdnadshavarna. Dessutom har ett flertal funktioner inom småbarnspedagogiken digitaliserats och enhetsnamnen har visat sig för långa och komplicerade för de digitala systemen. Det är därför befogat att tydliggöra enheternas namn.

 

De nuvarande svenskspråkiga småbarnspedagogiska enheterna har följande namn:

 

Braheskolan (adress Djupvikesv. 27)

Den svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum (Skolg. 10)

Sirkkala dagvårdsenhet (Observatorieg. 4 och Hemg. 1)

Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten (Kuratorsstigen 7 och Aningaisg. 7))

 

Ärendet har diskuterats på respektive enhet och inom ledningen för fostran och undervisning och följande namnändringar föreslås:

 

Den svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum = Skolgatans daghem

Sirkkala dagvårdsenhet = Sirkkala daghem och förskola

Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten = Cygnaeus daghem och förskola

 

Östra enheten består för tillfället av Kuratorsstigens daghem och förskolegrupperna på Aningaisgatan 7 (Cygnaeus förskola). I och med att nya utrymmen planeras för Kuratorsstigens daghem och förskolegrupperna är tillfälligt utlokaliserade så behöver enhetsnamnen på nytt ses över när planeringen av de nya enheterna har kommit igång.

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning behandlade ärendet 12.2.2019 § 6. Ärendet remitterades för ny beredning. 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslår till nämnden för fostran och undervisning att enhetsnamnen ändras enligt förslaget.

 

BeslutFörslaget godkändes.

Kasopelk § 50

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 14.3.2019 § 15

 

Palvelujohtaja Hanna Karlsson ja ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman 5.3.2019:

 

Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus järjestää varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta neljässä (4) yksikössä. Yksittäisten yksiköiden nimet ovat osoittautuneet epäselviksi ja harhaanjohtaviksi huoltajien näkökulmasta. Lisäksi useita varhaiskasvatuksen toimintoja on digitalisoitu, ja digitaalisten järjestelmien kannalta yksiköiden nimet ovat liian pitkiä ja monimutkaisia. Tästä syystä yksiköiden nimiä on syytä selventää.

 

Nykyisillä ruotsinkielisillä varhaiskasvatuksen yksiköillä on seuraavanlaiset nimet:

 

Braheskolan (osoite Valtaojantie 27)

Den svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum (Koulukatu 10)

Sirkkala dagvårdsenhet (Tähtitorninkatu 4 ja Kotikatu 1)

Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten (Kuraattorinpolku 7 ja Aninkaistenkatu 7)

 

Kukin yksikkö sekä kasvatuksen ja opetuksen johto ovat keskustelleet asiasta ja ehdottavat seuraavia nimenmuutoksia:

 

Den svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum = Skolgatans daghem

Sirkkala dagvårdsenhet = Sirkkala daghem och förskola

Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten = Cygnaeus daghem och förskola

 

Itäinen yksikkö koostuu tällä hetkellä Kuraattorinpolulla sijaitsevasta päiväkodista sekä osoitteessa Aninkaistenkatu 7 toimivista esiopetusryhmistä (Cygnaeus förskola). Koska Kuraattorinpolulla sijaitsevaan päiväkotiin suunnitellaan uusia tiloja ja esiopetusryhmät on väliaikaisesti siirretty toisiin tiloihin, tulee yksiköiden nimiä tarkastella uudelleen, kun uusien yksiköiden suunnittelu on lähtenyt käyntiin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.2.2019 § 6. Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto ehdottaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle että yksiköiden nimet muutetaan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös          Ehdotus hyväksyttiin.

 

Käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 27.3.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto esittää muutoksia eräiden ruotsinkielisten varhaiskasvatusyksiköiden nimiin. Nykyiset nimet ovat osoittautuneet epäselviksi ja harhaanjohtaviksi huoltajille sekä liian pitkiksi ja monimutkaisiksi sähköisille järjestelmille.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa ruotsinkielisten päivähoitoyksiköiden nimet 1.8.2019 lukien seuraavasti:

 

Nykyinen nimi

Nimi 1.8.2019 lukien

Den svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum

Skolgatans daghem

 

Sirkkala dagvårdsenhet

Sirkkala daghem och förskola

Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten

Cygnaeus daghem och förskola

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane