Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5203.04.20197

524-2019 (07 02 01)

Ilmoitusasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 52

Toimialajohtaja Timo Jalonen 27.3.2019:

 

1.

 

 

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.3.2019: Opetushallitus on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta sitä, millaisia muutoksia kaksivuotinen esiopetus toisi toteutuessaan lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin. Selvityksen mukaan maksuttoman esiopetuksen pidentäminen lisäisi yhdenvertaisuutta, koska nykyistä useammalla lapsella olisi sen myötä mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Muutos tukisi samalla lasten kannalta laadukkaiden palvelujen järjestämistä.

 

 

 

Esiopetus on Suomessa maksutonta ja siihen osallistuminen on velvoittavaa vuoden ajan ennen koulun alkua. Suurin osa esiopetusikäisistä osallistuu päivän aikana sekä esiopetukseen että sen lisäksi annettavaan varhaiskasvatukseen. Samalla lasten päivä toteutetaan kahden lain (perusopetuslaki ja varhaiskasvatuslaki) ja kahden opetussuunnitelman puitteissa. Sen vuoksi lasten päivä voi olla rikkonainen ja esimerkiksi ryhmäkoot vaihtelevat.

 

Selvityksessä esitellään vaihtoehtoja lakimuutoksille, joita kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi ja uudistuksen vaikutuksia opetussuunnitelmiin.

 

EU-jäsenmaiden yhteisenä tavoitteena on, että vähintään 95 % neljä vuotta täyttäneistä alle kouluikäisistä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Useimmat maat ovat jo tavoitteen saavuttaneet, mutta Suomessa nelivuotiaiden osallistumisaste on noin 86 %.

 

Opetushallituksen selvityksen mukaan kaksivuotinen maksuton esiopetus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta, koska sen myötä entistä useampi lapsi pystyisi osallistumaan varhaiskasvatukseen. Erityisen tärkeää olisi saada oppimisessaan eritasoista tukea tarvitsevat lapset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset mukaan tavoitteelliseen kasvatukseen. Tästä syystä selvityksessä ehdotetaan, että 5-vuotiaiden päiväkotityyppisen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen velvoittavuuden säätämistä tulisi harkita.

 

Selvitys liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämiin kokeiluihin 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Sen laatimisessa on hyödynnetty Opetushallituksen asiantuntemuksen lisäksi esiopetuksen opetussuunnitelmaa valmistelleen työryhmän sekä vuonna 2018 käynnistyneen viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun verkoston asiantuntijoiden näkemyksiä. Selvitys ei sisällä taloudellisten vaikutusten ja muiden vaikutusten arviointia.

 

 

Edellä olevan taulukon mukaan 4-vuotiaiden osallistumisaste on Turussa 90 % ja 3-vuotiaiden 83 %.

 

 

2.

 

 

Kaupunginhallitus päätti 25.3.2019, ettei se ota käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan 13.3.2019 pöytäkirjaa, ruotsinkielisen jaoston 14.3.2019 pöytäkirjaa eikä lukio- ja ammattiopetusjaoston 28.3.2019 pöytäkirjaa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.