Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta15912.09.20181

7961-2018 (00 01 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus strategiseksi sopimukseksi, talousarvioksi ja operatiivisiksi sopimuksiksi vuodelle 2019

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2019. Lisäksi lautakunnalle esitetään tiedoksi operatiivisten sopimusten sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman valmisteluvaihe.

Kasopelk § 159

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.9.2018:

 

Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annattavat kohdat.

 

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien talousarviolukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, minkä jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset.

 

Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä. Operatiivisissa sopimuksissa jalkautetaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

 

Vuoden 2019 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo keväällä 2018. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi sopimuksen valmistelutilanteen tiedokseen 8.5.2018 § 82. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2018.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

 

Aikataulu

 

15.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2019 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

 

29.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen alustava yhteensovittaminen

 

12.9.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

 

12.11.2018 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta

 

12.12.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2019

 

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelutilanne

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 vuosien 2019 - 2022 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2019 netto-ohjeluku on 302 205 000 euroa, jossa kasvua vuoden 2018 talousennusteeseen muutoksineen on 4,7 miljoonaa euroa eli 1,6 %.

 

Talousarviovalmistelun suurimmat haasteet liittyvät asiakaskysynnän kasvuun. Erityisesti kysyntä kasvaa perusopetuksessa. Kevätlukukaudella 2019 tulee olemaan noin 360 oppilasta enemmän kuin keväällä 2018. Syyslukukaudella oppilaita on 250 enemmän kuin vastaavana aikana 2018. Keskimäärin oppilasmäärän kasvu on noin 300.

 

Nämä kompensoituvat osaksi kaupungille valtionosuuksien kasvuna, mutta ne eivät näy sivistystoimialan raamissa. Ohjeluku ei mahdollista määrärahojen kohdentamista varsinaiseen kasvatukseen ja opetukseen, vaan se kohdentuu tilavuokriin.

 

Varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Talousarvioesityksessä on otettu lähtökohdaksi, että kysyntä ei kasva juuri ollenkaan vuonna 2019, koska varhaiskasvatusikäisten ikäluokka pienenee.

 

Henkilöstömenojen kasvu johtuu 1) kilpailukykysopimuksen päättymiseen varautumisesta (2,2 miljoonaa euroa) ja 2) sopimusten mukaisesta nykyisen henkilöstön palkankorotuksista (4,0 miljoonaa euroa). Siten pelkkä sopimusvaikutus on 6,2 miljoonaa euroa.

 

Tilavuokrien kasvu johtuu 1) keittiöiden vuokrien paluusta toimialalle (1,2 miljoonaa euroa), 2) kokonaan uusista tiloista ja 3) tilojen laadun paranemisesta, kun vanhoja tiloja on korvattu uusilla. Kahden viimeksi mainitun vaikutus on 3,7 miljoonaa euroa.

 

Koska talousarvio ei ole raamin mukainen ja koska kasvuohjelma tulee tarkoittamaan huomattavia lisäleikkauksia, tulisi kasvatus- ja opetuslautakunnan jo kuluvan syksyn aikana päättää, että:

 

-

 

 

 

5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua ei jatketa. Kokeilu on aiheuttamassa 500 000 euron tulojen vähentymisen ja 500 000 euron menojen kasvun, jolloin vaatimattoman 100 000 euron valtionavustuksen jälkeenkin nettoero on melkoisen suuri.

-

 

 

 

 

 

 

 

kunnallisten päiväkotien käyttöön on valmistumassa uus- ja uusintainvestointeja poikkeuksellisen runsaasti vuoden 2019 aikana. Samaan aikaan käytössä on huonokuntoisia, pieniä ja muissa kuin kaupungin omistamissa tiloissa toimivia päiväkoteja, joista tulisi luopua. Esitykset luovuttavista tiloista tulee tehdä lautakunnalle kuluvan vuoden marraskuun aikana. Mikäli tuleva hallitus puuttuu naisten työmarkkina-asemaa heikentävään kotihoidontukimalliin, lisääntyy päiväkotihoidon tarve välittömästi. Tämä ei kuitenkaan toteudu vuonna 2019.

 

Yhteenvetona on todettavissa, että:

 

-

 

sivistystoimialan talous voi raamin mukaan kasvaa ensi vuonna 5,7 miljoonaa euroa.

-

tilavuokrat kasvavat ensi vuonna 5,0 miljoonaa euroa.

-

 

 

henkilöstömenot ilman henkilöstön merkittävää lisäystä kasvavat ensi vuonna 6,4 miljoonaa euroa ensisijaisesti valtakunnallisten palkankorostusten vuoksi.

-

 

varhaiskasvatuksen kysynnän mahdolliseen kasvuun ei ole lainkaan varauduttu.

-

perusopetuksen kysynnän kasvuun on varauduttu vain osittain.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään 12.9.2018 hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2019 liitteenä olevien esitysten pohjalta.

 

Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen joulukuussa, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

 

Liite 1                                  Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019

 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 6                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 7                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2019

 

Liite 8                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2019

 

Liite 9                                  Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019

 

Oheismateriaali 1               Esitys sivistystoimialan talousarvioehdotuksesta palvelualueittain

 

Oheismateriaali 2               Talouden yhteenveto (diaesitys)

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 strategisen sopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen liitteiden 2 - 9 nykyisen valmistelutilanteen.

Päätös          Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 

1.

 

 

 

Kohta ”Turku kokeilee 5-vuotiaiden lasten osittaista maksutonta varhaiskasvatusta. Kokeilun on tarkoitus toteutua vuosien 2018 - 2019 aikana.” muutetaan muotoon ”Turku kokeilee 5-vuotiaiden lasten osittaista maksutonta varhaiskasvatusta elokuusta 2018 alkaen.”

2.

Kakskerran koulu poistetaan investointilistalta.

 

Päätöksenteko

 

Koivusalo teki ehdotuksen päätöksen kohdan 1 muutoksesta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Hartiala teki ehdotuksen päätöksen kohdan 2 muutoksesta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Haapanen teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

 

”Esitän seuraavia määrärahalisäyksiä vuoden 2019 sivistystoimialan budjettiin:

1. Varhaiskasvatuksen toimiala

Vuoro- ja ympärivuorokautiseen hoitoon +250 000 €

2. Perusopetuksen toimiala

Siirto erikoisluokkien rahoituksesta valinnaisaineiden 50 000 €

Ryhmäkokojen pienentäminen ja varautuminen oppilasmäärän kasvuun +300 000 €

3. Ammatillisen koulutuksen toimiala

Ammatillisen koulutuksen opetusresursseihin +500 000 €

4. Lukiokoulutuksen toimiala

Kurssivalikoiman laajentamiseen +150 000 €

5. Ruotsinkielisten palveluiden toimiala

Palveluiden kysynnän lisääntyminen + 50 000 €”

 

Esittelijän ehdotus voitti äänin 9 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Karlsson, Sini Rantanen ja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen. Laura Rantanen ja Kajander olivat poissa kokouksesta.

 

Liite 10                                  Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 12.9.2018

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Kasopelk § 159
Liite 1:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 3:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 6:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 7:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2019
Liite 8:Investointisuunnitelma vuodelle 2019
Liite 9:Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019
Liite 10:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 12.9.2018