Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11713.06.201810

2436-2018 (02 05 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 11.4.2018 § 64 "Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille lapsille 1.8.2018 alkaen" muuttaminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 11.4.2018 § 64, että maksuttoman vuonna 2013 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2018 alkaen noudattaen esiopetuksesta päätettyä lukuvuosittaista ja päivittäistä työaikaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.6.2018 antanut uusia ja tarkennettuja ohjeita, joiden johdosta lautakunnan päätöstä tulee muuttaa siten, että kokeilu toteutetaan ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019 esiopetuksen päivittäisinä mutta ei vuosittaisina toiminta-aikoina.

Kasopelk § 117

Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen, Liliane Kjellman ja Vesa Kulmala 6.6.2018:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 11.4.2018 § 64

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 11.4.2018 § 64 maksuttoman vuonna 2013 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatuksen järjestämistavasta ja maksuista 1.8.2018 alkaen seuraavasti:

 

”Maksuton vuonna 2013 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2018 alkaen siten, että se toteutetaan esiopetuksen toiminta-aikojen mukaisesti noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi varattavasta varhaiskasvatuksesta peritään

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 40 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain.

-

 

 

50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 20 h tai kuukausittain enintään 80 h.

-

 

 

65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 27,5 h tai kuukausittain enintään 110 h.

-

 

 

85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 35 h tai kuukausittain enintään 140 h.

 

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

 

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varatun varhaiskasvatuksen kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Maksuttoman varhaiskasvatuksen 20 tunnin palvelun loma-aikoina (esiopetuksen syys-, joulu- ja talviloma) sekä elokuussa 2018 ennen 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen alkamista lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan kokoaikaisesti varhaiskasvatuksen palvelutuotteen muuttumatta. Maksu peritään varatun varhaiskasvatusajan mukaan.

 

Koulujen ja esiopetuksen kesäaikana 1.6. - 31.7.2019 ei toteuteta viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta. Tällöin maksu peritään täysimääräisenä varatun varhaiskasvatusajan perusteella.

 

Asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Sama käytäntö koskee maksuttomaan 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen osallistuvia lapsia 1.8.2018 lukien.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet 4.6.2018

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan aiempi päätös perustui opetus- ja kulttuuriministeriöltä puhelimitse saatuun ohjeeseen, jonka mukaan kokeilussa noudatetaan esiopetuksesta päätettyä lukuvuosittaista ja päivittäistä työaikaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin 4.6.2018 antanut uusia ja tarkennettuja ohjeita, joiden mukaan kokeilu toteutetaan ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019 esiopetuksen päivittäisinä mutta ei vuosittaisina toiminta-aikoina.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön uusien ohjeiden johdosta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä 11.4.2018 § 64 tulee muuttaa siten, että viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan 31.7.2019 saakka esiopetuksen päivittäisen aikataulun mukaisesti mutta noudattamatta esiopetuksen vuosittaista toiminta-aikaa.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa päätöksensä 11.4.2018 § 64 kuulumaan seuraavasti:

 

Maksuton vuonna 2013 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2018 – 31.7.2019 siten, että se toteutetaan esiopetuksen päivittäisten toiminta-aikojen mukaisesti noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi varattavasta varhaiskasvatuksesta peritään

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 40 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain.

-

 

 

50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 20 h tai kuukausittain enintään 80 h.

-

 

 

65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 27,5 h tai kuukausittain enintään 110 h.

-

 

 

85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 35 h tai kuukausittain enintään 140 h.

 

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

 

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varatun varhaiskasvatuksen kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Sama käytäntö koskee maksuttomaan 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen osallistuvia lapsia 1.8.2018 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvRantanen Maija-Liisa
tiedTakalo Anne