Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6411.04.20189

2436-2018 (02 05 01)

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille lapsille 1.8.2018 alkaen

Tiivistelmä:

Turulle on myönnetty avustus 5-vuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun aloittamiseen. Kokeilu toteutetaan ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019 siten, että toiminta-aika noudattaisi samaa työaikaa esiopetuksen kanssa.

Kasopelk § 64

Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen, Liliane Kjellman ja Vesa Kulmala, 6.4.2018:

 

Kaupunginhallitus päätti 5.3.2018 § 81, että Turku hakee erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat ovat kokeilussa mukana, sillä Turku hankkii varhaiskasvatuksen myöntämällä palvelusetelin, jolloin perheille mahdollistetaan maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus 5-vuotiaan lapsen osalta. Yksityisen hoidon tukea saavat perhepäivähoidossa olevat 2013 syntyneet lapset on mahdollista ottaa kokeilun mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.3.2018 § 53 päätöksen mukaisesti korottamalla yksityisen hoidon kuntalisää määräaikaisesti kokeilun ajaksi 2013 syntyneiden lasten osalta.

 

Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) on tiedotteessaan 21.3.2018 ilmoittanut, että kokeilu käynnistyy 20 kunnassa. Turun lisäksi kokeiluun pääsevät mukaan Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Vironlahti yhdessä, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Jyväskylä, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja Taivassalo.

 

Viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilulla tutkitaan edellytyksiä esiopetuksen laajentamiseen 5-vuotiaisiin lapsiin

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Varhaiskasvatuksen tavoitteet on määritelty varhaiskasvatuslain 2a §:ssä (2015/580). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita tarkennetaan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsiryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtina ovat paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Toimintaa toteutetaan huomioiden jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu mielekäs jatkumo. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37)

 

Kokeilun tärkeyttä perustellaan tiedolla, että laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja myöhempään oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä.

 

Opetushallitus selvittää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kokeiluun valittujen kuntien kanssa, millaisia muutos- ja kehittämistarpeita kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi lasten näkökulmasta sekä paikalliselta päätöksenteolta. Lisäksi selvitetään, millaisia kansallisia lainsäädännön ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin liittyviä muutostarpeita nousee esille. Opetushallitus laatii kokeilun pohjalta selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilua on tarkoitus jatkaa myös vuosina 2019 - 2020. Sitä koskeva avustushaku suunnitellaan avattavaksi syksyllä 2018.

 

5-vuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttaminen Turussa:

 

Kunta on perusopetuslain (4 § 2 luku) mukaisesti velvollinen järjestämään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Turun kaupunki on päättänyt (Kh 5.3.2018 § 81) järjestää kokeiluna esiopetusta edeltävänä vuonna viisivuotiaille 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta. Kokeilu ehdotetaan toteutettavaksi esiopetuksen järjestämisen mukaisin periaattein lukuvuonna 1.8.2018 - 31.7.2019.

 

Kokeiluun osallistuvalla kunnalla on oikeus määritellä, miten kokeilu kunnassa toteutetaan. Koska kokeilun tavoitteena on selvittää kaksivuotisen esiopetuksen mahdollista toteuttamista, on kokeilussa toiminta-aikana perusteltua noudattaa esiopetuksesta päätettyä lukuvuosi- ja päivittäistä työaikaa. Päivittäinen maksuttoman kokeilun toiminta-aika yksiköissä ajoittuisi näin ollen tapahtuvaksi klo 8:30 - 12:30 tai klo 9:00 - 13:00. Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo varhaiskasvatuksessa voi sijoittua normaalin päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Tästä syystä vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luettaisiin 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta. Vastaavalla tavalla huomioidaan esiopetusikäisen lapsen maksuttoman esiopetuksen osuus vuorohoidossa.

 

Kesäaikaa kohdeltaisiin laskutuksen osalta tasavertaisesti sekä esiopetuksessa että maksuttomassa viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa olevia perheitä siten, että asiakasmaksu perittäisiin kesäaikana 1.6. - 31.7. täysimääräisenä niin viisivuotiailta kuin esiopetusikäisiltä lapsilta. Mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään elokuussa 2018, ei heinäkuun 2019 asiakasmaksua kuitenkaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1509/2016) 4 §:n mukaan peritä lainkaan. Esiopetuksen muina loma-aikoina (syys-, joulu- ja talviloma) viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi voisi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan kokoaikaisesti varhaiskasvatuksen palvelutuotteen muuttumatta, ja maksu perittäisiin varatun varhaiskasvatusajan mukaan.

 

Perheiltä ei kokeilussa perittäisi määritellyn maksuttoman ajan osalta maksuja, mutta mahdollisesta laajemmasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1509/2016) 6 §:n mukainen maksu.

 

Hakeutuminen viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen

 

Varhaiskasvatuksen asiakassuhteessa olevat sekä jo hakemuksensa varhaiskasvatukseen jättäneet vuonna 2013 syntyneet lapset siirretään automaattisesti maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 viikkotunnin osalta. Huoltajien kanssa sovitaan erikseen jokaisen lapsen mahdollisesta tarpeesta maksutonta osuutta laajempaan palveluun osallistumisesta, josta peritään kasvatus- ja opetuslautakunnan (18.1.2017 § 3) päättämä keskimääräisiin viikkotunteihin perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelujen ulkopuolella olevat perheet ohjataan hakeutumaan sähköisen asioinnin kautta suoraan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä lisäksi tarvittaessa erikseen tätä laajempaan palveluun.

 

Asiakasmaksujen periminen maksuttoman 20 tunnin lisäksi laajemmasta varhaiskasvatuspalvelusta

 

Nykyinen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa viiden eri maksuluokan käytön yhtäaikaisesti. Käytössä on tällä hetkellä neljä eri maksuluokkaa. Viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuville ehdotetaan lisättäväksi uusi maksuluokka, joka olisi enintään 40 tuntia kalenterikuukaudessa.

 

Mikäli asiakas on aiemmin ennen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua valinnut lapselleen enintään keskimäärin 27,5 h varhaiskasvatusta viikossa eli maksimissaan 110 h kalenterikuukaudessa, voisi hän jatkossa valita maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi 40 h kuukausittaisen palvelun. Tämä mahdollistaa asiakkaalle nykyistä hieman laajemman (noin 120 h) palvelun kalenterikuukaudessa. Koska lukuvuoden kalenterikuukausissa toimintapäiviä on eri määrä, on lapsi aiemmin ollut päivittäin läsnä keskimäärin enintään 5,5 h. Jatkossa hän voisi olla läsnä maksuttoman 4 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi keskimäärin enintään 2 h päivässä (yhteensä keskimäärin enintään 6 h). Tällöin maksu perittäisiin 35 %:n mukaisesti, kun asiakas aiemmin on maksanut 65 % laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta.

 

Asiakasmaksut määräytyisivät siis seuraavasti:

 

Kun perhe valitsee lapselleen viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen, on huoltajilla tämän lisäksi mahdollisuus valita:

 

-

 

 

maksimissaan 40 tuntia kalenterikuukaudessa (keskimäärin 10 tuntia viikossa) maksullista varhaiskasvatusta. Tällöin asiakasmaksu on 35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta.

-

 

 

 

 

enintään 20 tunnin keskimääräinen viikoittainen maksullinen varhaiskasvatus kuukaudessa. Tällöin asiakasmaksu on 50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta. Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspalvelua kokonaisuudessaan kalenterikuukaudessa enintään 80 h.

-

 

 

 

 

enintään 27,5 tunnin keskimääräinen viikoittainen maksullinen varhaiskasvatus kuukaudessa. Tällöin asiakasmaksu on 65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta. Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspalvelua kokonaisuudessaan kalenterikuukaudessa enintään 110 h.

-

 

 

 

 

enintään 35 tunnin keskimääräinen viikoittainen maksullinen varhaiskasvatus kuukaudessa. Tällöin asiakasmaksu on 85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta. Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspalvelua kokonaisuudessaan kalenterikuukaudessa enintään 140 h.

 

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu lapselle varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain sähköisen järjestelmän avulla. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, tulee maksua korottaa vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Kasvatus ja opetuslautakunta on 18.1.2017 § 3 päättänyt, että asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista enää 1.8.2017 lukien. Samaa käytäntöä tulee tasavertaisen kohtelun vuoksi jatkaa maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta 1.8.2018 lukien.

 

Oheismateriaali 1               Kaupunginhallituksen päätös § 81 5.3.2018

 

Oheismateriaali 2               Opetus ja kulttuuriministeriön tiedote 21.3.2018

 

Oheismateriaali 3               Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2018 - 2019

 

Oheismateriaali 4               Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut Turussa 1.3.2017

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Maksuton vuonna 2013 syntyneiden lasten 20 tunnin varhaiskasvatus järjestetään 1.8.2018 alkaen siten, että se toteutetaan esiopetuksen toiminta-aikojen mukaisesti noudattaen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi varattavasta varhaiskasvatuksesta peritään

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 40 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain.

-

 

 

50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 20 h tai kuukausittain enintään 80 h.

-

 

 

65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 27,5 h tai kuukausittain enintään 110 h.

-

 

 

85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään keskimäärin viikoittain 35 h tai kuukausittain enintään 140 h.

 

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

 

Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen lisäksi varatun varhaiskasvatuksen kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

Maksuttoman varhaiskasvatuksen 20 tunnin palvelun loma-aikoina (esiopetuksen syys-, joulu- ja talviloma) sekä elokuussa 2018 ennen 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen alkamista lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan kokoaikaisesti varhaiskasvatuksen palvelutuotteen muuttumatta. Maksu peritään varatun varhaiskasvatusajan mukaan.

 

Koulujen ja esiopetuksen kesäaikana 1.6. - 31.7.2019 ei toteuteta viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta. Tällöin maksu peritään täysimääräisenä varatun varhaiskasvatusajan perusteella.

 

Asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Sama käytäntö koskee maksuttomaan 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen osallistuvia lapsia 1.8.2018 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvRantanen Maija-Liisa
tpvSiipola Anne
tpvSuomela Katja
tpvTakalo Anne