Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6011.04.20185

2629-2018 (02 05 00)

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ja maksujen huojentamiseen ja vapauttamiseen liittyvät tulorajat säilytetään lukuvuoden 2017 - 2018 tasossa. Kuitenkin jatkossa elokuusta perittäisiin puolet normaalista kuukausimaksusta riippumatta toimintapäivien määrästä. Samalla luovuttaisiin tulorajojen tarkistamisen kytkennästä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, koska tällaista velvollisuutta ei ole olemassa. Lautakunta käsitteli asiaa 7.3.2018 § 42 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kasopelk § 60

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 5.4.2018:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista 6.4.2016 § 53. Asian käsittely perustui vuonna 2016 siihen, että eduskunta oli muuttanut perusopetuslain 48 f §:ää, jossa määrätään perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan maksuista. Keskeinen muutos oli se, että asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Aikaisemman lainsäädännön mukaan kunnalla oli mahdollisuus jättää perimättä tai alentaa kuukausimaksua. Tulorajoja on tarkistettu 15.3.2017 § 42. Lautakunta käsitteli 7.3.2018 § 42 perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja lukuvuodelle 2018 - 2019 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Perusopetuksen lainsäädännössä ei määrätä periaatteita maksujen huojentamiseen tai vapauttamiseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 15.3.2017 kokouksessaan, että

 

-

 

 

 

 

perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuhuojennusrajat perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetuin lain mukaisiin tulorajoihin, joita sovelletaan aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen bruttokuukausitulorajoiksi,

-

 

asiakasmaksun perimättä jättämisen bruttokuukausituloraja noudattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun vähimmäisbruttokuukausitulorajaa,

-

 

 

tulorajat tarkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksilla joka toinen vuosi, ja Turussa ilmoituksia noudatetaan tulorajojen tarkistuksissa toistaiseksi.

 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajat ovat noudattaneet päätöksen mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa käytettyjä tulorajoja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017 ja mm. asiakasmaksujen tulorajoja on tarkistettu jo kertaalleen vuoden 2018 alussa. Muutosten jälkeen maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä lisääntyi noin 10 prosentilla. Seuraava muutos varhaiskasvatuksen maksuihin on tulossa elokuun alussa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaiset tulorajat tulevat voimaan. Vuodesta 2016 elokuuhun 2018 tuloraja on noussut kahden henkilön perheessä 699 eurolla ja nelihenkisessä perheessä nousu on ollut 1 027 euroa.

 

Muutoksen taustalla on hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja kannustinloukkujen poistamisesta, mutta myös osallistumisasteen nostaminen. Kannustinloukkuja voitaisiin hallituksen mukaan vähentää alentamalla varhaiskasvatusmaksuja pieni ja keskituloisilta sekä perheiltä, joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa. Tämän tyyppistä tavoitetta ei ole asetettu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Liitteessä 1 on esitetty aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytössä olleet tulorajat ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.1.2018 ja 11.8.2018 alkaen.

 

Näyttäisi jopa siltä, että hallituksen tavoitteena on siirtyä jollain aikavälillä osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maaliskuussa 2018 oli haettavana avustusta 5-vuotaiden 20 tuntia viikossa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, johon Turun kaupunki on lähdössä mukaan. Perusopetusikäisillä 1. ja 2. vuosiluokilla n. 20 viikkotuntia perusopetusta on maksutonta, mutta muusta toiminnasta muodostuu asiakasmaksu. Kunnan talouden näkökulmasta olisi perusteltua lopettaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen yhteys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja seurata, tuleeko myös aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin valtakunnan tasolta ohjausta.

 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksu ei ole lähtökohtaisesti tulosidonnainen tai perheen koosta riippuva maksu vaan kyse on kiinteästä kuukausimaksusta, josta voidaan vapauttaa tai maksua voidaan huojentaa erillisestä anomuksesta. Edelleen voitaisiin noudattaa 15.3.2017 § 42 päätettyjä tulorajoja aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen bruttokuukausitulorajoina.

 

Maksutonta tai maksuhuojennettua aamu- ja iltapäivätoiminta on tällä hetkellä noin 18 prosentille asiakkaista, mikä merkitsee vuositasolla noin 330 000 eurojen vähennystä tulokertymään. Edellä mainituista lapsista 68 prosenttia kuuluu vapautuksen piiriin. On syytä huomioida se, että kaupunki kompensoi mahdolliset huojennukset ja vapautukset palveluntuottajille tilittäessään asiakasmaksuja. Jos varhaiskasvatuksen tulorajat otettaisiin käyttöön aamu- ja iltapäivätoiminnassa, merkitsisi tämä arviolta noin 200 lapsen siirtymistä maksuttoman palvelun piiriin ja edellisen lisäksi noin 200 000 euron tulovähennystä vuositasolla. Yhteensä vaikutus olisi vuositasolla jo noin 500 000 euroa. Lisäksi tarvittaisiin lisää henkilöstöresurssia käsittelemään maksuhuojennuksia ja vapautuksia.

 

 

Tulorajat 1.8.2017 alkaen, joihin ei tulisi muutoksia 1.8.2018 alkaen

Perhekoko

 

 

 

Asiakasmaksun alentaminen 25 %:lla

bruttorajat

euroa/kuukaudessa

Asiakasmaksun perimättä jättämisen

bruttotulorajat

euroa/kuukaudessa

2

3 830

1 915

3

3 830

1 915

4

4 106

2 053

5

4 382

2 191

6

4 656

2 328

 

Asiakasmaksuihin ei esitettäisi korotusta, mutta elokuun asiakasmaksuun tehtäisiin muutos. Maksut ovat tällä hetkellä seuraavat:

 

klo 11 - 15 tarjottava toiminta (enintään 760 tuntia/lukuvuosi): 92 €/kk,

klo 11 - 17 tarjottava toiminta (enemmän kuin 760 tuntia/lukuvuosi): 110 €/kk ja

aamutoiminta: 40 €/kk.

 

Elokuun maksu olisi 1.8.2018 alkaen aina 50 % normaalista kuukausimaksusta, riippumatta toimintapäivien määrästä. Aikaisemmin maksu on ollut koko kuukauden maksu, jos toimintaa on järjestetty yli 10 päivää.

 

Liite 1                                  Taulukko tulorajoista

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 5.4.2018:

 

Kaupungin ja sivistystoimialan talous ei millään tavalla mahdollista aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuuden laajentamista. Kansalliset pyrkimykset laajentaa varhaiskasvatuksen maksuttomuutta eivät liity mitenkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuuden laajentamiseen. Talousarviossa ei ole varauduttu maksuttomuuden laajenemiseen. Kulut tulevat joka tapauksessa kasvamaan, koska potentiaalisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä kasvaa ikäluokkien kasvun seurauksena syksystä 2018 alkaen.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

-

 

 

perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuissa noudatetaan edelleen kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.3.2017 § 42 päättämiä tulorajoja,

-

 

tulorajoja ei tarkisteta jatkossa samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja

-

 

 

asiakasmaksuihin ei tehdä muutoksia lukuvuodelle 2018 - 2019 lukuun ottamatta elokuuta, jolloin asiakasmaksu on aina 50 % normaalista kuukausimaksusta riippumatta toimintapäivien määrästä.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Haapanen teki Karlssonin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajat tarkistetaan jatkossa samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa ja että elokuun asiakasmaksu on aina 50 % normaalista kuukausimaksusta riippumatta toimintapäivien määrästä."

Päätös asiassa tehtiin äänin 5 - 5, 2 tyhjää, puheenjohtaja Hartialan äänen ratkaistessa. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Aalto, Koivusalo, Kajander ja puheenjohtaja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Haapanen, Oksanen, Karlsson ja Laura Rantanen. Ronkainen ja Tuimala äänestivät tyhjää.

Sini Rantanen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvSivistystoimialan hallinto, aamu- ja iltapäivätoiminta
tpvKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 60
Liite 1:Taulukko tulorajoista