Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5321.03.20185

2963-2018 (02 05 00)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa koskeva aloite

Tiivistelmä:

Kasvatus- opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo on tehnyt lautakunnassa aloitteen, jossa esitetään sen selvittämistä, millä tavoin yksityisen hoidon tukea saavat 5-vuotiaat pääsevät maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piiriin kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että yhdenvertaisuuden turvaamiseksi yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisää voidaan korottaa ajalla 1.8.2018 € 31.7.2019 vuonna 2013 syntyneiden lastan osalta.

Kasopelk § 53

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 14.3.2018:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo on tehnyt lautakunnassa aloitteen, jossa esitetään, että kasvatus- ja opetuslautakunta käynnistää selvityksen siitä, millä tavoin yksityisen hoidon tukea saavat 5-vuotiaat pääsevät myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piiriin kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

 

Maan hallitus päätti 31.8.2017 käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018 - 2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Avustusta voivat hakea kunnat. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana sopimalla asiasta kunnan kanssa, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta. Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä, joten aloitteen toteuttaminen merkitsee kustannusten kasvua yksityisen hoidon tuen osalta. Saatujen tietojen mukaan avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuussa 2018.

 

Kaupunginhallitus päätti hakea avustusta 5.3.2018 § 81. Avustusta haettaessa päädyttiin rajaamaan yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä pois kokeilusta, koska yksityisen hoidon tuella on viime aikoina ollut 5-vuotaita hyvin vähän. Noin 20 lapselle olisi pystytty järjestämään varhaiskasvatusta kunnan järjestämissä palveluissa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on se, että kunta pystyy järjestämään kaikille 2013 syntyneille lapsille 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta. Lisäksi sekä lakisääteisen yksityisen hoidon tuen että kuntalisän maksatus toimeenpannaan Kelan toimesta ja tämän tyyppisten erillisten korvausten maksaminen ei ole mahdollista.

 

Viisivuotiaiden lasten määrä yksityisen hoidon tuella on vaihdellut syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana 15 - 20 lapsen välillä. Yksityisessä hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa lasten määrä on vaihdellut 11 - 15 välillä. Ryhmäperhepäivähoidossa näitä lapsia on ollut pääsääntöisesti neljä. Päiväkodeissa on ollut enimmillään kolme lasta.

 

Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on perusteltua mahdollistaa asiakasmaksujen alentaminen myös yksityisen hoidon tuen käyttäjille. Jotta palveluntuottajien tulot eivät merkittävästi pienene, on Turun kaupungin kompensoitava palveluntuottajille tulokertymän pienenemistä korottamalla kuntalisää vuonna 2013 syntyneiden lasten osalta.

 

Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry:ltä tiedusteltiin, mikä on yhdistyksen suositus yli 3-vuotiaan lapsen asiakasmaksuksi. Yhdistys suosittelee suurinta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, joka on 290 euroa kuukaudessa maaliskuussa 2018. Lisäksi kysyttiin sattumanvaraisesti valituilta yksityisiltä perhepäivähoitajilta asiakasmaksun suuruutta. Maksut vaihtelivat 280 - 433 euron välillä, kutenkin neljällä hoitajalla asiakasmaksu oli yhdistyksen suosituksen mukainen 290 euroa. Lisäksi kysyttiin asiakasmaksua kahdesta ryhmäperhepäiväkodista, maksut olivat 270 ja 300 euroa kuukaudessa.

 

Asiakasmaksun kompensoinnissa on perusteltua seurata kunnallisen varhaiskasvatuksen suurinta maksua, joka on tällä hetkellä 290 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (840/2017) mukaan elokuusta 2018 alkaen suurin maksu on 289 euroa kuukaudessa. Kokoaikainen palvelu on keskimäärin noin 9 tuntia päivässä eli 45 tuntia viikossa. Kompensoitava osuus olisi edellä olevasta viikoittaisesta tuntimäärästä 20 tuntia eli 44,4 prosenttia, mikä voitaisiin pyöristää ylöspäin 45 prosenttiin. Palveluntuottajalle näin ollen maksettaisiin erillistä yksityisen hoidon tuen kuntalisää 130,00 euroa kuukaudessa asiakasmaksukertymän pienenemisen vuoksi ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019. Maksaminen edellyttää, että 2013 syntyneiden lasten 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta kokeilu Turussa käynnistyy tai osittainen maksuttomuus toteutuu muulla tavalla. Kompensointi tehtäisiin vain, jos palveluntuottaja todentaa Turun kaupungille, että asiakasmaksua on todellisuudessa laskettu korkeampaa kuntalisää vastaavasti. Koska erillistä kuntalisää ei voida maksaa Kelan toimesta, tulee tuottajan laskuttaa Turun kaupunkia. Yksityisen hoidon tuki kuntalisineen on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle. Tuottajan tulee kuulua kauppa- ja ennakonperintärekisteriin. Erillistä kuntalisää voidaan maksaa vain Kelan päätöksen mukaiselta ajalta.

 

Yksityisen hoidon tuki kuukaudessa muodostuisi seuraavasti 2013 syntyneiden lasten osalta:

-

hoitoraha 172,25 euroa

-

 

kuntalisä päiväkodeissa 360 euroa, ryhmäperhepäivähoidossa 425 euroa ja perhepäivähoidossa 245 euroa

-

erillinen 2013 syntyneiden lasten korvaus 130 euroa

-

tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 euroa.

 

Kuntalisän erillisen korotuksen kustannusvaikutus on hyvin pieni. Nykyisellä asiakasmäärällä yksityisen hoidon tuen kuntalisän menot kasvaisivat vuositasolla noin 25 000 euroa. Kustannusvaikutus olisi merkittävästi suurempi, jos palvelu järjestettäisiin yksityisen hoidon tuen sijaan kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai palvelusetelillä. Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen kustannusvertailu näyttäsi todentavan edellä mainittua johtopäätöstä.

 

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voidaan käyttää myös silloin kun perhe palkkaa kotiin hoitajan. Tällöin perhe hyödyntää yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää, kun perhe itse toimii työnantajana. Varsinaista asiakasmaksua ei tällöin jää perheelle maksettavaksi. Lisäkorvausta ei ole perusteltua maksaa silloin kun perhe toimii työnantajana.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan korottaa ajalla 1.8.2018 - 31.7.2019 vuonna 2013 syntyneiden lasten osalta. Korotuksen suuruus on suurimmasta kunnallisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 45 prosenttia.

 

Erillistä kuntalisää voidaan maksaa tuotetun palvelun osalta Kelan päätöksen mukaiselta ajalta kauppa- ja ennakonperintärekisteriin kuuluvalle palveluntuottajalle.

 

Lisäkorvauksen maksaminen edellyttää sitä, että Turun kaupungin järjestämissä palveluissa toteutuu 2013 syntyneiden lasten osalta 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKulmala Vesa