Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta16808.11.20178
Kasvatus- ja opetuslautakunta18315.11.201712

9091-2017 (421)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätös 10.10.2017 § 33 "Esiopetukseen ilmoittautuminen, esioppilaaksi ottamisen perusteet ja esiopetusryhmien minimi- ja maksimioppilasmäärät lukuvuonna 2018-2019"

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto on 10.10.2017 § 33 päättänyt mm. esiopetuspaikkojen osoittamista koskevista perusteista. Kasvatus- ja opetuslautakunta on ottanut päätöksen käsiteltäväkseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään jaoston päätöksen pysyttämistä.

Kasopelk § 168

Toimialajohtaja Timo Jalonen 19.10.2017:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päätti 10.10.2017 § 33 mm. esiopetuspaikkojen osoittamista koskevat perusteet ja esiopetusryhmien minimi- ja maksimiryhmäkoot. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 18.10.2017 § 156 ottaa päätöksen käsiteltäväkseen.

 

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätös 10.10.2017 § 33

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pysyttää kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätöksen 10.10.2017 § 33.

PäätösAsia pantiin pöydälle Hartialan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 183

Pöydältä 8.11.2017 § 168

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Haapanen teki Aallon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Turun kaupungissa esiopetuspaikat osoitetaan seuraavasti:

1. Turun kaupungissa lähtökohtana on se, että lasta ei siirretä esiopetusta varten päiväkodista toiseen vaan tarvittavat siirrot tehdään kouluissa toimiviin esiopetuspaikkoihin tai esiopetusta antaviin erillisiin yksiköihin.

1.1. ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämässä peruskoulussa, mukaan lukien Kerttulin, Syvälahden, Toffinkujan, Haarlan, Hannunniitun Kohmon ja Uittamon Jalustinkadun yksikköjen esiopetus sekä Vähä-Heikkilän koulun pihapiirissä sijaitsevan Myllymäentien esiopetus

1.2. toissijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan oppilasalueen muusta erillisestä esiopetusyksiköstä: Lanatien tai Teräsrautelan nuorisotalon yksiköistä

1.3. kolmanneksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai huoltajan suostumuksella ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä esiopetusyksiköstä

1.4. jos mitään edellä olevista vaihtoehdoista ei voida toteuttaa, suoritetaan arvonta

2. Lisäksi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä perusopetuslain 6 §:n mukaisesti Turun kaupunki voi opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa seuraavin perustein:

2.1. mahdollistetaan kielirikasteisessa toiminnassa jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen

2.2. lapsi tarvitsee vuoropäivähoitoa

2.3. lapsen terveyteen ja tukeen liittyvät seikat vaikuttavat esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämiseen

2.4. perheen vanhemmat sisarukset käyvät perusopetusta samassa peruskoulussa.

Huoltajilla on mahdollisuus ilmoittautuessa esittää toivomus lapsen esiopetuspaikasta. Huoltajan esittämä toive ei ole tae siitä, että esiopetuspaikka osoitetaan toiveen mukaisesta paikasta.

3. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää esiopetusryhmien minimi- ja maksimiryhmäkoot esittelyn mukaisesti.

4. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee tiedokseen kokouksen esittelymateriaalin mukaisen tiedon mahdollisista esiopetuksen järjestämispaikoista lukuvuotena 2018 - 2019 ja vuonna 2012 syntyneiden lasten kokousajankohdan mukaisesta sijoittumisesta varhaiskasvatuspalveluihin. Esiopetuksen järjestämispaikkojen tilanne tuodaan esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen uudelleen arvioitavaksi jaoston kevään 2018 ensimmäiseen kokoukseen.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 6 - 4, 1 tyhjä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Liljenbäck, Karlsson, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto ja Karke. Honkasaari äänesti tyhjää.

Ronkainen ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Haapanen, Oksanen, Aalto ja Karke ilmoittivat eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedJokinen Pia
tiedKariluoma Virpi
tiedKulmala Vesa
tiedRantanen Maija-Liisa
tiedYrttiaho Kirsti