Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta13620.09.20177
Kasvatus- ja opetuslautakunta15218.10.201710

9822-2017 (653, 645)

Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen peruskorjaus - tilatarpeiden päivitys

Tiivistelmä:

Pansion koulun tilatarpeiden päivitysselvitys on valmistunut. Kasvatus- ja opetuslautakunnalta pyydetään lausuntoa asiasta.

Kasopelk § 136

Tilacontroller Nora Hilden 11.9.2017:

 

Vuoden 2016 talousarvion hyväksynnän yhteydessä 16.11.2015 § 197 Turun kaupunginvaltuusto lisäsi Pansion koulun peruskorjaushankkeelle määrärahaa 40.000 € vuodelle 2018. Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen peruskorjaukseen liittyviä selvityksiä on laadittu edellisen kerran vuonna 2012. Vuodelle 2018 asetetun määrärahan johdosta todettiin, että hanke tulee käynnistää päivittämällä vuonna 2012 määritetty käyttäjien tilatarve. Tuo tilatarpeiden päivitysselvitys on nyt valmistunut. Selvityksessä tarkasteltiin Pansion koulun ja sen yhteydessä sijaitsevan kirjaston tulevaisuuden tilatarpeita ja etsittiin niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

 

Pansion koulu- ja kirjastokiinteistö sijaitsee osoitteessa Pernontie 29. Pansion koulussa toimii alakoulu. Koulussa toimii lisäksi esiopetuksen kaltainen alkuluokka ja hiljattain Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille tarkoitettu valmo-ryhmä. Lukuvuoden 2016-17 aikana koulussa oli oppilaita 243.

 

Koulun kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee Pansion kirjasto, joka toimii sekä koulukirjastona että alueen kirjastona. Pansion kirjastolla on käytössään 437 m2:n tila Pansion koulukiinteistössä.

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

Pansion koulun oppilasennusteen mukaan alakoulussa opiskelee jatkossakin 250 - 260 alueen oppilasta. Oppilasennusteeseen perustuen yläkouluikäisiä alueella on vuosittain noin 40. Kaikki näistä yläkouluikäisistä ei jatkaisi oman alueensa yläkouluun, vaan hakeutuisivat muihin (esim. erikoislinjojen) yläkouluihin. Näin ollen alueen oppilasmääristä muodostuisi noin 100 oppilaan yläkoulu. Tämän kokoinen yläkoulu ei ole toiminnallisesti kannattava, eikä esimerkiksi valinnaisaineiden toteutusta kyettäisi takaamaan.

 

Mahdollisessa yhtenäiskoulussa Pansion koulurakennuksen tulevaisuuden tilahaasteet ovat suuremmat. Nykytilat eivät riitä yhtenäiskoulun tarpeisiin, vaan koulurakennukseen vaadittaisiin laajennus/lisärakennusosa.

 

Edellä mainituista syistä tarveselvitystyöryhmä on päätynyt valmistelemaan Pansion koulun tilatarvetta vain alakoulukäytön ja kirjaston näkökulmasta.

 

Tekniset tavoitteet

 

Pansion koulu- ja kirjastorakennus on rakennettu vuonna 1951. Koko rakennuksen huoneistoala on yhteensä 4.125 m2. Rakennuksen kunto on tyydyttävä, isoja peruskorjauksia ei ole tehty. Tekniikan ja pintojen osalta tilat vaativat ajanmukaistamista. Rakennuksen tekninen kunto ja varustelu eivät vastaa 2010-luvun tarpeita. Luokka-, käytävä-, kirjasto- ja kouluterveydenhuollon tilat sekä ruokailutilat vaativat täydellisen pintaremontin, luokkien tekninen varustelu on ajanmukaistettava ja ikkunat on uusittava. Myös rakennuksen ilmanvaihto vaatii eräiltä osin (mm. käytävätilat) parannusta. Koulukiinteistön teknisen työn tilat vaativat täydellisen peruskorjauksen.

 

437 m2:n tila on kirjaston näkökulmasta riittävä, tilaa on jopa niin, että kirjasto voisi luopua tai luoda toimivan yhteistyömallin jonkin huonetilan osalta. Tämän toteutusmahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan lähemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

 

Hyvinvointitoimialan vuokrauksessa on koulutalosta 23 m2:n kouluterveydenhuollon tilat. Kouluterveydenhuollon tilat vaativat ajanmukaistamisen sekä niiden sijoittumista rakennukseen tulisi tarkastella uudelleen hankesuunnittelun yhteydessä.

 

Pansion koulun keittiö on keittiöverkkosuunnitelmassa valmistuskeittiö. Keittiössä on n. 150 m2, joiden neliöt tulee ottaa tehokkaampaan käyttöön.

 

Tarveselvitystyöryhmä esittää Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen teknistä peruskorjausta alakoulun ja kirjaston käyttöön. Peruskorjauksen yhteydessä tulee huomioida kohteeseen liittyvät museaaliset arvot. Rakennusta ei ole merkitty säilytettäväksi kohteeksi yleis- tai asemakaavoissa, mutta rakennuksella on kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa. Kohteen kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot vaikuttivat merkittävästi tarveselvitystyöryhmän esitykseen siitä, että kohde peruskorjataan eikä esitetä sen purkua ja uudisrakentamista.

 

Hankkeen kustannukset

 

Tarveselvitysvaiheessa hankkeelle on määritetty neliöperusteinen kustannusarvio. Kokonaiskustannusarvio koko rakennuksen peruskorjaukselle on 11-12 M€.

 

Käyttäjille kohdistuvat, peruskorjauksen jälkeiset vuokra-arviot on laskettu edellä esitetyistä kustannusarvioista.

 

Peruskorjauksen jälkeinen vuokra-arvio (ilmoitettu annetun kokonaiskustannusarviohaarukan mukaisesti):

 

Sivistystoimiala 988.786 - 1.033.474 €/vuosi

Kirjastopalvelut 128.793 - 134.613 €/vuosi

Keittiö 45.387 - 47.438 €/vuosi

Hyvinvointitoimiala 7.073 - 7.393 €/vuosi

 

Kustannusarvio ja vuokralaskelmat tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa.

 

Lisäksi käyttäjille muodostuu kuluja tarvittavan irtaimiston hankinnasta.

 

Väistötilat

 

Kohteen peruskorjauksen ajaksi koulu- sekä mahdollisesti myös kirjastotoiminnalle tarvitaan väistötilat. Toteutettavissa olevat väistötilaratkaisut ja niihin liittyvät kustannukset voidaan kuitenkin täsmentää vasta lähempänä hankkeen todellista toteutusajankohtaa.

 

Liite 1                                  Pansion koulun ja kirjaston tilatarpeen päivitys

 

Va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi 12.9.2017:

 

Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue pyytää lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalta liitteen 1 mukaisesta Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen peruskorjauksen tilatarpeiden päivityksestä. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hyväksyykö toimielin osaltaan tilatarpeen päivityksen selvityksen. Kun edellä mainitut päätöksentekoelimet ovat osaltaan hyväksyneet tilatarpeiden päivitysselvityksen, saattaa strateginen tilojen ohjaus -vastuualue sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 12.9.2017:

 

Pansion koulun rehtori on ollut mukana suunnitelman laatimisessa. Peruskoulun näkemystä on siis asiassa kuultu. Peruskorjauksen toteuttaminen on edelleen perusteltua eikä oppilasmääriin ole odotettavissa lähiaikoina muutosta.

 

Aika ajoin on käyty keskustelua yläkoulun tarpeellisuudesta alueella. Uudelleen toimintansa aloittava yläkoulu olisi selkeästi kaupungin pienin eikä olisi edes takeita siitä, että noin 40 potentiaalista 6.-luokkalaista edes jatkaisivat Pansion yläkoulussa. Nykyisellään alueen oppilaat käyvät Topeliuksen yläkoulussa.

 

Sivistystoimiala hyväksyy osaltaan tarveselvityksen ja esittää sen hyväksymistä kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Pansion koulu on varsin pitkään ollut peruskorjauskohteena ja osittaisia korjauksia siellä on tehty vuosien mittaan.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pansion koulun tarveselvityksen ja pitää tärkeänä, että koulurakennuksen peruskorjausta kiirehditään.

PäätösAsia pantiin pöydälle Oksasen tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 152

Pöydältä 20.9.2017 § 136

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Oksasen Haapasen kannattamana tekemästä pöydällepanoehdotuksesta. Pöydällepanoehdotus hylättiin äänin 11 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ronkainen, Honkasaari, Sorto, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Pöydällepanon puolesta äänestivät Oksanen ja Haapanen.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Oksasen Haapasen kannattamana tekemästä seuraavasta muutosehdotuksesta: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pansion koulun tarveselvityksen siten muutettuna, että siihen sisältyy uusi yläkoulu alakoulun yhteyteen. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että koulurakennuksen peruskorjausta kiirehditään. Perustelut: Positiivinen rakennemuutos (meriteollisuus), alueellinen eriarvoisuus, sosiaalinen paine, lähikouluperiaatteen toteutuminen jne. vaatii Pansion kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamista.” Päätös asiassa tehtiin äänin 11 – 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Honkasaari, Sorto, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Oksasen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Haapanen.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, strateginen tilojen ohjaus


Liitteet:

Kasopelk § 136
Liite 1:Pansion koulun ja kirjaston tilatarpeen päivitys