Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta14020.09.20173

9458-2017 (041)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus strategiseksi sopimukseksi, talousarvioksi ja operatiivisiksi sopimuksiksi vuodelle 2018

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2018. Lisäksi lautakunnalle esitetään tiedoksi operatiivisten sopimusten sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman valmisteluvaihe.

Kasopelk § 140

Toimialajohtaja Timo Jalonen 8.9.2017:

 

Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen ne tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annettavat kohdat. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä.

 

Vuoden 2018 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2017. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin iltakouluasiana 26.4.2017 ja varsinaisena asiana 17.5.2017. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 3.5.2017. Näissä tilaisuuksissa nousivat esille mm. palvelujen kysynnän kasvu ja henkilötyövuosien mitoitus sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

 

Aikataulu:

-16.8.2017 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2018 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

-6.9.2017 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten ja määrärahojen yhteensovittaminen

-20.9.2017 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

-27.11.2017 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2018 talousarviosta

-13.12.2017 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2018. Tällöin hyväksytään palvelualueiden operatiiviset sopimukset.

 

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

 

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet maaliskuussa päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Tämän lisäksi toimialojen ulkopuolella olevat yksiköt ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä talousarviokortteja. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lauta-/johtokuntien puheenjohtajiston kanssa.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

 

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

 

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 22.9.2017 mennessä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 vuosien 2018 - 2021 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2018 netto-ohjeluku on 289 319.000 €, jossa kasvua vuoden 2017 talousennusteeseen muutoksineen on 2,155 miljoonaa euroa eli 0,8 %.

 

Talousarviovalmistelun suurimmat haasteet liittyvät asiakaskysynnän kasvuun ja päivähoitomaksutulojen alentamiseen. Nämä osaksi kompensoituvat kaupungille valtionosuuksien kasvuna, mutta ne eivät näy sivistystoimialan raamissa. Siinä ei myöskään näy toimialojen välillä siirtyvät toiminnot, joilla on vaikutusta toimialan talouteen mutta ei kaupungin talouteen.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli talousarviota kokouksessaan 6.9.2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi linjauksena, että esityksessä kaupunginvaltuuston raami ylitetään, koska siinä ei ole otettu huomioon seikkoja:

-asiakasmäärän kasvua varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa eikä niihin liittyvää valtionosuuksien kasvua,

-päivähoitomaksujen merkittävää alentumista eikä siihen liittyvää valtion kompensaatiota sekä

-toimialojen välillä siirtyviä toimintoja, joilla ei ole kaupungin kokonaistalouteen mitään merkitystä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään 20.9.2017 hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2018 liitteenä olevien esitysten pohjalta.

 

Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen joulukuussa, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

 

Liite 1                                  Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2018

 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 6                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 7                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2018

 

Liite 8                                  Investointisuunnitelma vuodelle 2018

 

Liite 9                                  Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018

 

Oheismateriaali 1               Esitys sivistystoimialan talousarvioehdotuksesta palvelualueittain

 

Oheismateriaali 2               Talouden yhteenveto (diaesitys)

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioehdotuksen liitteen 1 mukaisesti.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen liitteiden 2-9 nykyisen valmistelutilanteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että liitteen 1 mukaiseen talousarvioehdotukseen tehdään seuraavat määrärahalisäykset:

Päätöksenteko

Laura Rantanen teki Karlssonin kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisäksi lautakunta päättää, että maksuttoman varhaiskasvatuksen kuntakokeiluun osallistuminen tuodaan mahdollisimman pian lautakunnan käsittelyyn ja esittää, että talousarvion jatkovalmistelussa varaudutaan kokeilun vaatimaan kaupungin omaan maksuosuuteen."

Koivusalo teki Oksasen kannattamana seuraavat määrärahalisäyksiä koskevat muutosehdotukset:

  1. "Määrärahavaraus Varhaiskasvatus 1 125 000 euroa - mahdollistamaan hallituksen valtakunnalliseen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistuminen 2018"
  2. "Perusopetus 500 000 euroa - tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin. Kriteereissä huomioidaan koulujen toimintaympäristön haasteet ja ne tuodaan lautakunnan päätettäväksi joulukuuhun 2017 mennessä."
  3. "Ammatillinen koulutus 300 000 euroa - 5 palkkaamislupaa ohjaavan henkilöstön palkkaamiseen (opinto- työelämä- ja uraohjaus)"

Oksanen teki Haapasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että lukiokoulutuksen määrärahoihin lisätään 50 000 euroa, joka käytetään erityisopettajan palkkaamiseen."

Haapanen teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen liitteen 1 sivulle 6: ”Esitän, että Pansion koulun valmistumisvuositavoitteeksi asetetaan vuosi 2020.”

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Laura Rantasen ehdotuksesta ja Koivusalon ehdotuksesta 1. Tässä vaiheessa Koivusalon ehdotus valittiin äänin 4 - 5, 3 tyhjää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Rantasen ehdotuksen puolesta äänestivät Liljenbäck, Karlsson, Laura Rantanen ja Kajander. Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Haapanen, Oksanen, Aalto ja Koivusalo. Ronkainen, Sorto ja Hartiala äänestivät tyhjää. Sini Rantanen oli poissa kokouksesta.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Koivusalon ehdotuksesta 1 ja esittelijän ehdotuksesta. Koivusalon ehdotus hyväksyttiin äänin 7 - 5. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Karlsson ja Laura Rantanen. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Kajander ja Hartiala. Sini Rantanen oli poissa kokouksesta. Hartiala, Kajander ja Ronkainen jättivät eriävän mielipiteensä tämän äänestyksen osalta.

Kolmannessa äänestyksessä äänestettiin Koivusalon ehdotuksesta 2 ja esittelijän ehdotuksesta. Koivusalon ehdotus hyväksyttiin äänin 7 - 5. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Karlsson ja Laura Rantanen. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Kajander ja Hartiala. Sini Rantanen oli poissa kokouksesta. Hartiala ja Kajander jättivät eriävän mielipiteensä tämän äänestyksen osalta.

Neljännessä äänestyksessä äänestettiin Koivusalon ehdotuksesta 3 ja esittelijän ehdotuksesta. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 7 - 5. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Haapanen, Oksanen, Aalto ja Koivusalo. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Liljenbäck, Karlsson, Laura Rantanen, Kajander ja Hartiala. Sini Rantanen oli poissa kokouksesta.

Viidennessä äänestyksessä äänestettiin Oksasen ehdotuksesta ja esittelijän ehdotuksesta. Oksasen ehdotus hyväksyttiin äänin 9 - 3. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Sorto, Haapanen, Oksanen, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Karlsson ja Laura Rantanen. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Kajander ja Hartiala. Sini Rantanen oli poissa kokouksesta.

Kuudennessa äänestyksessä äänestettiin Haapasen ehdotuksesta ja esittelijän ehdotuksesta. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 4, 1 tyhjä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto ja Koivusalo. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Liljenbäck, Karlsson, Laura Rantanen, Kajander ja Hartiala. Sorto äänesti tyhjää. Ronkainen ja Sini Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Liite 10Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 20.9.2017

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Kasopelk § 140
Liite 1:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2018
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2018
Liite 3:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2018
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2018
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2018
Liite 6:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2018
Liite 7:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2018
Liite 8:Investointisuunnitelma vuodelle 2018
Liite 9:Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018
Liite 10:Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan muutoksin 20.9.2017