Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta318.01.20173

497-2017 (032)

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut Turussa 1.3.2017

Tiivistelmä:

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja lain varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään päätettäväksi Turun varhaiskasvatuksen palvelutuotteet ja eri palveluista perittävät asiakasmaksut.

Kasopelk § 3

Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja palvelupäällikkö Anne Siipola 11.1.2017:

 

Yleistä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaista

 

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta, kunta voi periä päättämänsä asiakasmaksun. Laki pohjautuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

 

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Muutos pienentää erityisesti pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sekä parantaa yksinhuoltajien kannustimia ottaa työtä vastaan.

 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä asiakasmaksulain 5 §:n mukaan määräytyvä korkein asiakasmaksu. Toisesta lapsesta perittävä maksu on uuden lain mukaan enintään 90 prosenttia perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Muutoksen myötä toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin useampilapsisiin perheisiin. Muutos pienentää kaikkien niiden perheiden kuukausimaksuja, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa ja joiden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu ensimmäisestä lapsesta on 27 - 289 euroa.

 

Asiakasmaksulaissa ei säädetä osapäiväisen tai osa-aikaisen varhaiskasvatusajan maksun määräytymisestä yksityiskohtaisesti. Kunnan tulee periä päättämiensä perusteiden mukaisesti varhaiskasvatusaikaan suhteutettua maksua, jos lapsi on osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa tai lapsen varhaiskasvatusaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäiväistä varhaiskasvatusaikaa merkittävästi lyhyempi. Asiakasmaksua alentavana tekijänä on lain mukaan otettava huomioon myös maksuton esiopetus.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu esitetään porrastettavaksi siten, että maksu on korkeintaan 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia viikoittain, voi kunta periä maksun, joka on suhteutettu lapsen varattuun varhaiskasvatusaikaan. Kunnat voivat edelleen käyttää varhaiskasvatusaikaan suhteutettuja (esimerkiksi tuntiperusteisia) asiakasmaksuja enimmäismaksun rajoissa. Muutos yhtenäistää perheiden maksamia maksuja maanlaajuisesti. Toki jatkossakin laki määrittelee vain enimmäismaksut, jolloin perheen maksu voi olla myös alempi, mikäli kunta päättää periä lainsäädännön enimmäismaksuja alhaisempia asiakasmaksuja.  

 

Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy ennallaan. Alle 27 euron maksua ei peritä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan jatkossa opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on kunkin vuoden elokuusta alkava ja seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti kestävä ajanjakso.

 

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa kirjallisesti eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

Voimassa olevat varhaiskasvatusmaksut Turussa

 

Voimassa olevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutusperiaatteet käyvät ilmi oheismateriaalina 2 olevasta asiakasmaksutiedotteesta. Vuoden 2016 ennusteen mukaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kokonaissummaksi arvioidaan kertyvän 6 750 000 euroa muutetun talousarvion ko. vuodelle ollessa 7 507 264 euroa. Vuodelle 2017 asiakasmaksuja budjetoitiin 7 508 180 euroa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennuste vuoden 2016 kertymäksi on 650 000 euroa ja budjetointi vuodelle 2017 on 750 000 euroa. Budjetointivaiheessa ei ollut tiedossa, että uusi asiakasmaksulaki tulee vähentämään kunnille kertyvää varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloa. Tässä vaiheessa voidaan siis jo ennustaa, että vuodelle 2017 budjetoitu tulokertymä ei tule toteutumaan.

 

Kuluvana toimintavuotena maksupäätökset jakautuvat lapsi- ja perhekohtaisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

 

Maksut

Sijoitettuja lapsia

%

Perheitä

%

ei maksua

1 986

35,74

1 933

38,53

27-59 €

517

9,30

449

8,95

60-99 €

582

10,47

513

10,23

100-260 €

2 258

40,63

1 912

38,11

261 €

178

3,20

179

3,57

262-289 €

60

1,08

59

1,18

290- €

992

17,85

985

19,63

yhteensä

5 557

 

5 017

 

 

 

Oleelliset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä

 

Laissa otetaan käyttöön kokopäiväisen ja osapäiväisen varhaiskasvatuksen sijaan termit kokoaikainen ja osa-aikainen varhaiskasvatus. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Vastaavasti osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

 

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Uudistuksessa yhden huoltajan ja yhden lapsen perheillä asiakasmaksut laskevat noin 4 400 euron kuukausituloihin asti. Uudistuksen myötä kahden hengen perheiden tuloraja nousee, eikä asiakasmaksua peritä lainkaan kahden hengen perheen tulojen ollessa alle 2 150 euroa kuukaudessa. Nykyisin asiakasmaksua ei peritä kaksihenkisen perheen tulojen ollessa alle 1 638 euroa kuukaudessa. Euromääräisesti eniten maksut laskevat noin 2 000 - 2 140 euron kuukausituloisilla kahden hengen perheillä, joilla asiakasmaksu pienenee noin 70 - 85 eurolla kuukaudessa. Kahden hengen perheillä, joiden kuukausitulot ovat 2 150 - 3 920 euroa, asiakasmaksu laskee 59 eurolla kuukaudessa. Asiakasmaksut laskevat myös pienituloisilla kolmen hengen perheillä noin 5 000 euron kuukausituloihin asti.

 

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja:

 

Perheen koko

henkilöä

Tuloraja 1.8.2016

alkaen €/kk

Tuloraja 1.3.2017

alkaen €/kk

Korkein maksu %

2

1 403

1 915

11,5

3

1 730

1 915

9,4

4

2 053

2 053

7,9

5

2 191

2 191

7,9

6

2 328

2 328

7,9

 

 

Toisesta lapsesta perittävä maksu on uuden lain mukaan enintään 90 prosenttia perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Tällä hetkellä voimassa olevassa laissa toisen lapsen maksu on yhtä suuri kuin nuoremman lapsen maksu, mutta kuitenkin enintään 261 euroa.

 

Kunnan tulee periä päättämiensä perustein hoitoaikaan suhteutettua maksua. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on korkeintaan 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia viikoittain, voi kunta periä maksun, joka on suhteutettu lapselle varattuun varhaiskasvatusaikaan.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä.

 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Kunta on oikeutettu perimään puolet tämän lain mukaisesta minimimaksusta myös niissä tapauksissa, että lapsi kuuluu niin kutsuttuun nollamaksuluokkaan. Säännöksellä on erityisesti merkitystä kesälomakaudella, jolloin vanhemmat usein pitävät pitkiä lomia. Säännöksen tavoitteena on estää sitä, että perheet varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäloman ajaksi eivätkä peruuta varausta, vaikka lapsi ei käytäkään paikkaa.

 

Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen, jossa on eriteltynä perheen kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään mutta samassa kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta kuitenkin vain yksi päätös. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen vanhemman tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Muutoin vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta tai huomioon ottamisesta esimerkiksi elatusavussa. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

 

Valtakunnan tasolla on arvioitu, että uusi asiakasmaksulaki vähentää kuntien asiakasmaksutuloja n. 9 miljoonaa euroa. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi Turun kaupungissa n. 254 000 euron tulokertymän vähennystä vuositasolla.

 

Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksujen vähenemisen lisäksi tulevaan maksukertymään tulevat vaikuttamaan merkittävästi ne vanhempien valinnat, jotka he tekevät lastensa varhaiskasvatustarpeen suhteen palvelutuotteiden ja asiakasmaksujärjestelmän muuttuessa varattuihin hoitoaikoihin perustuvaksi. Oheismateriaalissa 3 on esitetty päivähoidon maksulaskurilla tehty vertailutaulukko tämän hetkisistä päivähoitomaksuista ja asiakasmaksuista 1.3.2017 alkaen.

 

Ehdotus Turun varhaiskasvatuksen palvelutuotteiksi ja eri palveluista perittäviksi asiakasmaksuiksi

 

Uuden asiakasmaksulain voimaan tulon varmistuttua varhaiskasvatuksessa on valmisteltu varhaiskasvatuksen palvelutuotteita ja niistä perittäviä maksuja alla olevan taulukon mukaan seuraavasti:

 

 

Varhaiskasvatuspalvelun tuote

Huomioitavaa

Maksut

Alin perittävä maksu

Vertailu nykyiseen palveluun

1. enintään 20 h / huoltajien valitsema aika / vk

TAI

ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 80 h

Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa valinta voidaan tehdä kk-tasolla.

50 %

27 €

-

2. enintään 27,5 h / huoltajien valitsema aika / vk

TAI

ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 110 h

Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa valinta voidaan tehdä kk-tasolla.

65 %

27 €

11 päivää/kk sopimus TAI osapäiväinen hoito enintään 5 h/pv TAI ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 110 h

3. enintään 35 h / huoltajien valitsema aika / vk

TAI

ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 140 h

Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa valinta voidaan tehdä kk-tasolla.

85 %

27 €

16 päivää/kk sopimus TAI ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 160 h

4. yli 35 h / huoltajien valitsema aika / vk

TAI

ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa yli 140 h

Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa valinta voidaan tehdä kk-tasolla.

100 %

27 €

Kokopäivähoidon maksu TAI ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa yli 160 h

PPH

Voidaan valita vaihtoehdot 3 ja 4. Vaihtoehdoilla 1 ja 2 olisi suora vaikutus hoitajan palkkaan.

 

27 €

Voidaan valita vain 16 pv / kk sopimus

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Voidaan valita vaihtoehdot 1, 2 ja 3. Varatut tuntimäärät koskevat esiopetuksen toiminta-aikana maksuttoman esiopetuksen tuntimäärän (4 h/pv tai Valmo 5 h/pv) ylittävää aikaa varhaiskasvatuksessa.

 

27 €

Voidaan valita osapäiväinen (alle 5 h) tai kokopäiväinen (yli 5 h) täydentävä vaihtoehto.

Muut varhaiskasvatuspalvelut

-avoin päiväkotitoiminta

-leikkipuistot

-kerhot

 

Avoimen päiväkodin toimintaan lapset osallistuvat aikuisen seurassa.

Avoin pk-toiminta on maksutonta, leikkipuistot ja kerhot enintään 10 h/vko = 23 €, enintään 15 h/vko = 27 €

-

Sos.ltk 18.12.2002 § 1407 ja Varh.kasvatus- ja perusopetuslautakunta 30.11.2011 § 210 (oheismateriaalit 4 ja 5)

TUEN TARPEESSA OLEVAT LAPSET

Lapsen vasussa, oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:issa määritellään yhdessä huoltajien kanssa tuen mukainen varhaiskasvatuksen tarve ja viikottainen aika. Tällä varmistetaan tuen saanti varhaiskasvatuksessa.

 

27 €

Integroiduissa ja erityisryhmissä on edellytetty kokopäiväistä hoitoa tuen saannin toteutumiseksi.

TILAPÄINEN HOITO

Enintään 5 pv/kalenterikuukausi, ei voi olla jatkuvaa.

Alle 5 h

12 €/pv

-

12 €/pv

TILAPÄINEN HOITO

Enintään 5 pv/kalenterikuukausi, ei voi olla jatkuvaa.

Yli 5 h

18 €/pv

-

18 €/pv

 

 

Kaupunginhallitus päätti 18.4.16 § 153, että varhaiskasvatuksen subjektiivista oikeutta ei rajata. Päätöksen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan on käynnistettävä 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelun tuotteistus, hinnoittelu (ml. tuntiperusteisen maksun käyttöönotto) ja palveluohjaus. Varhaiskasvatus esittää, että Turun kaupungin 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelusta perittäisiin 50 %:n maksu sen sijaan, että käytettäisiin asiakasmaksulain 6 §:ssä säädettyä ko. palvelun kuukausimaksun enimmäismäärää 60 %. Ko. maksulinjauksella pyritään tarjoamaan huoltajille paremmat mahdollisuudet valita lapselleen 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu silloin, kun heillä ei ole tarvetta laajempaan varhaiskasvatuspalveluun.

 

Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että esitetyt uuden asiakasmaksulain mukaiset varhaiskasvatuspalveluiden tuotteet vastaavat nykyisiä palveluita ja antavat asiakkaille vapaammat mahdollisuudet varata ja käyttää palveluita. Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa palvelutuotteen 3 maksimituntimäärää esitetään muutettavan 160 tunnista 140 tuntiin ja palvelutuotteen 4 tuntimäärää esitetään muutettavan yli 160 tunnista yli 140 tuntiin. Esitykset perustuvat asiakasmaksulakiin kirjattuihin tuntirajoihin. Vanhojen palveluiden lisänä tarjotaan mahdollisuutta 20 tunnin varhaiskasvatuspalveluun. Eri tuotteiden varhaiskasvatuspalveluiden sisältö on kuvattu oheismateriaalissa 6. Palvelutuotteiden avaaminen vaatii huoltajien ohjausta ja neuvontaa yksiköissä lapsen varhaiskasvatuspalveluiden sopimusten teon yhteydessä, jotta vanhemmat saavat selkeän käsityksen siitä, miten varhaiskasvatuksen järjestäminen toteutetaan eri vaihtoehdoissa.

 

Huoltajat sitoutuvat lapselleen varattuun varhaiskasvatusaikaan sopimuksella vähintään neljän kuukauden ajaksi. Sopimukseen määritellään viikonpäivät ja kellonajat, joista valittu hoitoaika koostuu. Keväällä 2017 varaus ja seuranta tehdään keskimäärin viikkotasolla, myöhemmin sähköisen seurannan käyttöön oton myötä on mahdollista siirtyä myös kuukausitason seurantaan. Varhaiskasvatuspalveluiden käytön sähköisen seurantajärjestelmän hankinta on käynnistetty. Hankittava järjestelmä odotetaan saatavan käyttöön 1.8.2017.

 

Muun varhaiskasvatuksen (aikaisemmin avoin varhaiskasvatus) palveluina tullaan edelleen tarjoamaan leikkipuistotoimintaa, kerhotoimintaa ja avoimien päiväkotien palveluita. Avoin päiväkotitoiminta on ollut ja esitetään edelleen pysyvän perheille maksuttomana. Leikkipuistotoiminnan ja kerhotoiminnan maksuja esitetään yhtenäistettävän siten, että kummassakin toiminnassa enintään 10 tunnin palvelu maksaisi 23 euroa ja enintään 15 tunnin palvelu maksaisi 27 euroa kalenterikuukaudessa. Poikkeuksena maksun perintään säilytettäisiin ainoastaan koko kalenterikuukauden poissaolovähennys, jolloin maksua ei perittäisi lainkaan. Kuukausittainen tuntirajoihin perustuva maksukäytäntö mahdollistaa nykyistä joustavampien, uusien leikkipuisto- ja kerhotoimintojen kehittämisen esim. päiväkotitoiminnan yhteyteen.

 

Puisto- ja kerhotoimintojen jatkuminen 20 tunnin palvelutuotteen rinnalla lisää edelleen perheiden valinnan vaihtoehtoja ja mahdollistaa lasten kotihoidon tuen jatkumisen osana perheen kuukausittaista ansiota. Mikäli perheet valitsevat puisto- tai kerhotoiminnan vaihtoehdon, heillä ei ole mahdollisuutta niiden lisänä valita asiakasmaksulain tarkoittamia varhaiskasvatuksen palveluita eikä valita sekä puisto- että kerhotoimintaa samalle lapselle samanaikaisesti. Vastaavasti mikäli perhe valitsee lapselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun, ei hänelle voida samanaikaisesti enää valita lisänä leikkipuisto- ja/tai kerhotoimintaa. Valinnan rajauksilla pyritään takaamaan lapselle mahdollisimman ehyt varhaiskasvatus pysyvässä toimintaympäristössä ja vertaisryhmässä samalla kun eri palvelutuotteet tarjoavat perheelle valinnan vaihtoehtoja lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Palvelujen valinnan rajaukselle esitetään siirtymäaikaa 1.8.2017 saakka, jotta kaikki nykyiset palvelut ja asiakkaiden palvelutarpeet pystytään sopeuttamaan muuttuneeseen toimintatapaan.

 

Oheismateriaali 1               Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, eduskunnan vastaus EV 199/2016 vp - HE 205/2016 vp

 

Oheismateriaali 2               Asiakasmaksutiedote 1.8.2016 alkaen

 

Oheismateriaali 3               Maksulaskurilla tehty vertailutaulukko päivähoitomaksuista 1.8.2016 ja asiakasmaksuista 1.3.2017

 

Oheismateriaali 4               Sosiaalilautakunnan päätös 18.12.2002 § 1407

 

Oheismateriaali 5               Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätös 30.11.2011 § 210

 

Oheismateriaali 6               Varhaiskasvatuksen palvelutuotekuvaukset

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

 

Ehdotus        Kasvatus ja opetuslautakunta päättää, että 1.3.2017 alkaen

 

-varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruus on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta enintään 290 € kalenterikuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 90 % perheelle määräytyvästä nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta. Perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta peritään

 

o50 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 20 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 80 h kalenterikuukaudessa,

o65 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 27,5 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 110 h kalenterikuukaudessa,

o85 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 140 h kalenterikuukaudessa ja

o100 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 140 h kalenterikuukaudessa.

 

-esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 50 %, 65 % tai 85 % sen mukaan kuin varhaiskasvatustunteja on varattu.

 

-perhepäivähoidossa lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa

 

okeskimäärin enintään 35 h viikossa, jolloin maksua peritään 85 % tai

okeskimäärin vähintään 35 h viikossa, jolloin maksu määrätään 100 % mukaan.

 

-varhaiskasvatuksesta peritään valitun palvelutuotteen korkein kuukausimaksu, mikäli perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja.

 

-maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa vähintään neljän kuukauden ajaksi kirjallisessa sopimuksessa lapsen varhaiskasvatuksesta.

 

-kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu ensisijaisesti varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kalenterikuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa.

 

-jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta kirjallisesti ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.

 

-toimintavuoden viimeinen kuukausi, heinäkuu, on maksuton sillä edellytyksellä, että lapsen voimassa oleva varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

 

-jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä kirjallisesti määräaikana, peritään peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan

 

opuolet perheelle määräytyvästä kuukausimaksusta,

omikäli lapselle ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (27 €) perittävästä maksusta,

omaksu peritään myös heinäkuulta, vaikka kuukausi muutoin olisi perheelle maksuton.

 

-esiopetuksen loma-aikoina (syys-, joulu- ja talviloma) lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan kokoaikaisesti varhaiskasvatuksen palvelutuotteen muuttumatta. Maksu peritään ennalta varatun palvelutuotteen mukaan.

 

-tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan satunnaista hoitosuhdetta, joka ei jatku kuukausittain. Enintään viisi tuntia kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 12 € päivältä, ja yli viisi tuntia kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 18 € päivältä.

 

-muu varhaiskasvatus

 

oavoin päiväkotitoiminta on maksutonta,

oleikkipuisto- ja kerhotoiminnasta peritään kuukaudessa 27 €, mikäli palvelua tarjotaan enintään 15 tuntia viikossa, ja 23 €, mikäli palvelua tarjotaan enintään 10 tuntia viikossa,

omaksua ei peritä lainkaan, mikäli lapsi on poissa koko kalenterikuukauden ja

oleikkipuistoiminnan ja kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle sekä asiakasmaksulain tarkoittaman varhaiskasvatuspalvelun ja leikkipuistoiminnan ja/tai kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista enää 1.8.2017 lukien.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että tämä päätös korvaa 1.3.2017 alkaen sosiaalilautakunnan päätökset 13.9.2006 § 1347, 15.11.2006 § 1681, 18.12.2002 § 1407 ja 22.8.2007 § 1106 sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätökset 28.3.2012 § 43 ja 30.11.2011 § 210.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvRantanen Maija-Liisa
tpvSiipola Anne