Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta16107.12.20165

11948-2015 (5121)

Vastaus Aki Haapasen ja Riikka Oksasen tekemään selvityspyyntöön elämänkatsomustiedon opetuksesta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 161

Toimialajohtaja Timo Jalonen 25.11.2016:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Aki Haapanen ja Riikka Oksanen tekivät kokouksessa 25.11.2015 seuraavan selvityspyynnön:

 

”Elämänkatsomustiedon opetuksessa, tiedotuksessa ja opetusryhmien muodostamisessa on ilmennyt epäselvyyksiä.

 

Esitämme, että elämänkatsomustiedon opetuksesta, tiedottamisesta ja opetusryhmien muodostamisesta Turun kouluissa annetaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle selvitys.”

 

Opetuksen järjestäminen ja opetusryhmien muodostaminen

 

Perusopetuslain 13 §:ssä on säädetty uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta seuraavasti:

 

”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun uskonnonopetukseen.

 

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta.

 

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät.

 

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu.

 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu edellä tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.

 

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.”

 

Elämänkatsomustietoa opetetaan Turun peruskouluissa ja lukioissa 1 617 oppilaalle tai opiskelijalle. Luterilaisessa uskonnon opetuksessa on 15 700 oppilasta ja islamin opetuksessa 1 230 oppilasta. Ortodoksisen ja katolisen uskonnon opetuksessa on yhteensä 350 oppilasta. Elämänkatsomustieto on siis toiseksi yleisin katsomusaine.

 

Opetusta järjestetään tällä hetkellä kaikissa peruskouluissa. Joissakin kouluissa on koulun pienen oppilasmäärän vuoksi varsin vähän oppilaita elämänkatsomustiedon ryhmissä.

 

Oppilaan huoltajan olisi hyvissä ajoin ilmoitettava katsomusaineen muutoksesta, jotta tämä voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla ottaa huomioon työjärjestyksen muuttuessa. Mikäli katsomusaine muuttuu kesken lukuvuoden, saattaa asia aiheuttaa hankaluuksia työjärjestykseen.

 

Muutamissa turkulaisissa peruskouluissa on käynnissä kokeilu, joissa normaalisti eri katsomusaineissa olevia oppilaita on yhdistetty samaan oppilasryhmään. Eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon valtakunnallisissa oppiaineksissa on samanlaisia teemoja. Esimerkiksi 7.-luokalla tutustutaan uskonnoissa ja elämänkatsomustiedossa eri maailmankatsomuksiin, kuten vaikkapa buddhalaisuuteen. Ketään ryhmässä olevaa kristittyä, muslimia tai ateistia ei tietenkään yritetä käännyttää buddhalaiseksi. Kokeilu liittyy osaltaan siihen, voitaisiinko Suomessa tulevaisuudessa toteuttaa vain yhden katsomusaineen opetusta muiden pohjoismaiden tapaan ilman yhtymäkohtaa mihinkään tiettyyn uskontoon tai maailmankatsomukseen. Turussa malli toteutetaan ns. Kulosaari-mallilla, johon sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto että eduskunnan oikeusasiamies ovat ottaneet myönteisen kannan. Ikävää on, että asian tiedottaminen ei ole kaikilta osin onnistunut tai joillakin toisilla on perin vanhentunut kuva uskonto-nimisen oppiaineen tavoitteista.

 

Tiedottaminen

 

Tiedottamisesta on mm. alla oleva kaupungin internet-sivuilla ohje. Lisäksi tietoa opetuksen järjestämisestä antavat kunkin peruskoulun tai lukion rehtori sekä elämänkatsomustiedon opettaja.

 

”Katsomusaineet

 

OPETUSSUUNNITELMAT

 

Uskonnon opetussuunnitelma

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Opetushallituksen ohje

 

LOMAKKEET

 

Huoltajan ilmoitus uskonnon opetuksesta

 

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Turussa järjestetään evankelisluterilaisen, ortodoksisen, roomalaiskatolisen ja islamin uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetusta.

 

Koulun uskonnon opetukseen osallistuvan oppilaan todistukseen ei merkitä, minkä uskonnon opetussuunnitelman mukaan oppilas on opiskellut. Koulun uskonnon opetuksesta vapautetulle oppilaalle, joka saa uskonnon opetusta omassa uskonnollisessa yhdyskunnassaan, uskontoa ei merkitä todistukseen.

 

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

 

Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.

Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei Turun kouluissa järjestetä, voi valita katsomusaineekseen evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon.

Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomaton oppilas voi valita katsomusaineekseen elämänkatsomustiedon tai evankelisluterilaisen uskonnon. Huoltajan pyynnöstä voidaan katsomusaineeksi valita ortodoksinen, roomalaiskatolinen tai islamin uskonto, mikäli se vastaa paremmin oppilaan kasvatusta tai kulttuuritaustaa.”

 

Käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.4.2016 § 72

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa 27.4.2016 § 72. Lautakunta päätti palauttaa selvityksen uudelleen käsiteltäväksi lisätietojen hankkimista varten.

 

Missä ja milloin evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdistetyistä luokista ja niiden kokeilusta on päätetty?

 

Mahdollisuudesta yhdistää eri katsomusaineiden on päätetty vuoden 2016 aikana suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa, jossa on käsitelty peruskoulujen opetussuunnitelmia ja niiden sisältöjä. Yhteinen ryhmittely koskee myös ortodoksisen uskonnon, katolisen uskonnon ja islamin opetusta. Hallinto- ja johtosääntöjen perusteella asia ei kuulu lautakunnan tai jaostojen toimivaltaan muuten kuin opetussuunnitelmakysymyksenä.

 

Mitkä asiat evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa ovat niin yhteneväisiä, että niitä voisi opettaa yhdessä?

 

7.-vuosiluokan eri katsomusaineiden opetuksen pääteemana on tutustuminen erilaisiin katsomuksiin. Tämä tarkoittaa tutustumista eri maailmanuskontoihin, luonnonuskontoihin ja uskonnottomuuteen. On aivan mahdollista, että esim. tutustuminen Kiinan tai Japanin uskontoihin voidaan tehdä riippumatta siitä, mikä on kunkin oppilaan oma katsomusaine. Myös 9.-luokan etiikan opetuksessa voidaan hyvin käydä keskustelua esim. väkivallan oikeutuksesta (sodasta) katsomusaineesta riippumatta.

 

Mitä mahdollisissa yhdistetyissä evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa opetetaan?

 

Liitteenä olevasta Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmasta käy ilmi, miten opetus on tarkoitus toteuttaa.

 

Liite 1                                  Luostarivuoren koulun opetussuunnitelma

 

Opetushallituksen näkemys eri oppiaineiden, kuten evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen yhdistämisestä

 

Asia kaikille yhteisestä uskonnonopetuksesta tai pikemminkin uskontotiedon ja etiikan opetuksesta on aika ajoin ollut esillä julkisuudessa. Taustalla on yhteiskuntien monikulttuurisuus ja pohjoismaiset esikuvat. Uskonnon opetus on jo pitkään ollut tunnustuksetonta. Toisin esim. islamilaisessa kulttuurissa on vaikea erottaa toisistaan uskontotiedon opetusta ilman että se nähdään osana uskonnon harjoittamista. Turussa yhteisen opetuksen taustalla on Helsingissä Kulosaaren Yhteiskoulussa käyttöönotettu malli. Sen lainmukaisuuden arvioinnin ovat tehneet eduskunnan oikeusasiamies ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

 

Muissa Pohjoismaissa on otettu kokonaisuudessaan käyttöön kaikille yhteinen uskontotiedon opetus. Kun suomalaisen yhteiskunta on nopeasti monikulttuuristumassa, on samanlainen ratkaisu myös Suomessa ennen pitkää tehtävä. Nykyinen järjestelmä, jossa oppilaita etäopetetaan ja jaetaan pienempiin ryhmiin tai kuljetetaan toisiin kouluihin, on kustannuksia lisäävä. Sopii myös miettiä, millä tavoin tällainen eriyttäminen palvelee suvaitsevaisuuden lisääntymistä ja moniarvoisuuden hyväksymistä. Ei esimerkiksi eri poliittisia näkökulmia edustavia jaeta yhteiskuntaopin tunneillakaan eri ryhmiin sillä perusteella, mikä sattuu olemaan huoltajan tai lapsen poliittinen vakaumus.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee yllä olevan vastauksen tiedoksi ja selvityspyynnön käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kasopelk § 161
Liite 1:Luostarivuoren koulun opetussuunnitelma