Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12019.08.201510

323-2015 (017)

Ilmoitusasioita

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 120

Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.8.2015:

 

1.Varhaiskasvatuslain mukaisesti Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto 1.8.2015 alkaen. Opetushallituksen tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä seurata varhaiskasvatuksen järjestämistä ja laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

 

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädäntöuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutokset vahvistettiin 8.5.2015. Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttui samalla varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus korvaa näin myös käytännössä vanhan käsitteen päivähoito. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä muuna varhaiskasvatuksena, kuten kerho- ja leikkitoimintana.

 

Opetushallitus on ennestään vastannut esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen kehittäminen asettuu näin luontevaksi osaksi elinikäisen oppimisen jatkumoa. Opetushallituksessa on valmistauduttu uuteen tehtävään sisäisillä järjestelyillä, henkilöstön koulutuksella sekä varhaiskasvatuksen osaamista vahvistavilla rekrytoinneilla. Myös organisaatiota on päivitetty vastaamaan uutta vastuualuetta. Päävastuu varhaiskasvatusasioista on Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksiköllä ja siellä Perusopetus ja varhaiskasvatus -yksiköllä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä vastaa Ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksikkö.

 

2.Kaupunginhallitus päätti 17.6.2015 § 298, ettei se ota käsittelyynsä seuraavia pöytäkirjoja:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

16.6.2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto

 

9.6.2016

Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto

 

10.6.2015

 

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.