Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10811.06.20141

3090-2013 (041, 002, 07)

Sivistystoimialan valtionosuusrahoituksen lisäykset ja niiden vaikutukset talousarvioon 2014

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksessä ei voitu varautua toimintoihin, joiden osalta valtion rahoituspäätökset puuttuivat. Nyt rahoituspäätökset ovat tulleet. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi myönnetyt päätökset sekä rahoituspäätösten mukaisen toiminnan aiheuttamat ylitykset vuoden 2014 talousarvioon.

Kasopelk § 108

Talouspäällikkö Anne Takalo 30.5.2014:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksessä ei voitu varautua toimintoihin, joiden osalta talousarvion valmisteluvaiheessa puuttuivat valtion päätökset ja joiden rahoittamiseen on saatavissa valtionosuutta.

 

Sivistystoimialan ja kaupunginvaltuuston välisessä strategisessa palvelusopimuksessa kaupunginvaltuusto sitoutui seuraaviin talousarviovarauksiin, joiden toteuttaminen edellyttää lisätalousarviota, jos valtio tekee niiden rahoittamiseksi positiiviset päätökset:

 

Aikuisten ammatillinen peruskoulutus 30 lisäpaikkaa

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 27.6.2013 päivätyssä järjestämisluvassa myöntänyt Turun kaupungille vuodelle 2014 ammatilliseen peruskoulutukseen 30 lisäpaikkaa sekä 17.12.2013 päivätyssä järjestämisluvassa antanut luvan järjestää kokeilukoulutuksena sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla välinehuoltoalan perustutkinnon koulutusta 1.1.2014 alkaen. Lisäpaikat päätettiin sijoittaa ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttamiseen.

 

Liite 1                                   Koulutuksen järjestämislupa, 27.6.2013

Liite 2                                   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät vuosina 2014 - 2016

Liite 3                                  Koulutuksen järjestämislupa, 17.12.2013

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaosto on 1.10.2013 § 78 päättänyt muuttaa vuoden 2014 aloituspaikkapäätöstä siten, että aikuisten tulosalueelle lisätään keväällä 2014 aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä kiinteistöpalvelujen perustutkintoon. Lisäksi jaosto on 18.3.2014 § 16 antanut luvan aloittaa aikuiskoulutuksessa syksyllä 2014 näyttötutkintoon valmistava välinehuoltoalan ammatillinen peruskoulutus.

 

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus 45,4 opiskelijatyövuotta

 

Talousarvion 2014 laskennallisena pohjana on käytetty 100 opiskelijatyövuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoituspäätöksessä 17.4.2014 myöntänyt ammatilliseen lisäkoulutukseen 9,6 sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiseen 35,8 opiskelijatyövuotta pohjalukuna käytettyä enemmän.

 

Liite 4                                   Ammatillisen lisäkoulutuksen vuoden 2014 valtionosuuden perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrän vahvistaminen

Liite 5                                   Opiskelijatyövuodet

Liite 6                                  Yksikköhinnat

Liite 7                                  Nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijatyövuodet

 

Aikuiskoulutuksen tulosalueen laskelma lisämäärärahatarpeesta

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

90.000 €

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

90.000 €

Välinehuoltajan perustutkinto

35.000 €

Ammatillinen lisäkoulutus

43.000 €

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

180.000 €

Tulosalueen lisämäärärahatarve yhteensä

438.000 €

 

Turun kaupungin saamat valtionosuudet

 

 

lkm

rahoitus €

lisäpaikat

muutos €

Ammatill. lisäkoulutus (omaeht.)

107,0

824.930

7,0

53.967

Ammatill. lisäkkoulutus (hlöstök.)

2,6

10.446

2,6

10.446

Osaamisohj., oppilaitosm. lisäkoulutus

35,8

276.005

35,8

276.005

Yhteensä

 

 

45,4

276.005

Ammatill. peruskoulutus

4250,5

41.090.731

30,0

290.018

Kaikki lisäpaikat yhteensä

 

 

 

630.436

 

 

Liite 8                                   Yksikkökohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2014

 

Taitaja/Mästare 2015

 

Turun kaupunginhallitus päätti 13.8.2012 § 367, että Turun kaupunki hakee Taitaja 2015 –tapahtuman järjestämisoikeutta yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Kilpailujen järjestämissopimus allekirjoitettiin 15.5.2013 Turun kaupungin sivistystoimialan ja Skills Finland ry:n välillä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 4.9.2013 § 154 esittää kaupunginhallitukselle, että se järjestäjänä hakee opetushallitukselta yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta vuodelle 2014 kilpailujen järjestämiseen. Kaupunginhallitus päätti 16.9.2013 § 382 hakea korotusta. Opetushallitus on rahoituspäätöksessään 11.11.2013 myöntänyt Turun kaupungille harkinnanvaraista korotusta 335.801 €.

 

Liite 9                                   Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan perusteet ja laskenta vaiheittain vuodelle 2014

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano sivistystoimialalla

 

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan ensi elokuun alusta lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli lain toimeenpanoa sivistystoimialalla kokouksessaan 2.4.2014 § 62 ja selvityksessä todettiin, että lain edellyttämien toimenpiteiden rahoitus hoidetaan VM:n yhden putken valtionosuusrahoituksen kautta korottamalla ikäryhmän perushintaa 4,27 eurolla. Turun kaupungin osalta tämä tarkoittaa valtionosuusprosentilla kerrottuna ( 50 %) yhteensä korotusta 285.951 euroa.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 30.5.2014:

 

Toimiala on ottanut hoitaakseen uusia koulutus- ja muita tehtäviä talousarvion hyväksymisen jälkeen. Edellä olevien lisäksi sivistystoimiala on saanut merkittäviä avustuksia (mm. perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu avustus, tasa-arvoraha ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyvä avustus), joilla on huomattava vaikutus toimialan tuloihin ja menoihin. Nettolukuun viimeksi mainituilla avustuksilla ei ole merkitystä.

 

Talousarvon noudattamista koskevissa määräyksissä vuodelle 2014 todetaan:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrärahaa ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

 

- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys,

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta, sponsorituloja, ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja, kaupungin vastuulla olevan projektin tuloja

- menon lisäys tulee täysin katetuksi ulkoisten tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksistä ja niiden vaikutuksista sivistystoimialan talousarvioon 2014.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätösten vaikutukset sivistystoimialan talousarvioon 2014.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tpvTakalo Anne


Liitteet:

Kasopelk § 108
Liite 1:Koulutuksen järjestämislupa, 27.6.2013
Liite 2:Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät vuosina 2014 - 2016
Liite 3:Koulutuksen järjestämislupa, 17.12.2013
Liite 4:Ammatillisen lisäkoulutuksen vuoden 2014 valtionosuuden perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrä
Liite 5:Opiskelijatyövuodet
Liite 6:Yksikköhinnat
Liite 7:Nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijatyövuodet
Liite 8:Yksikkökohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2014
Liite 9:Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan perusteet ja laskenta vaiheittain vuodelle 2014