Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10911.06.20142

3090-2013 (041, 002, 07)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan analyysi talousennusteen osoittamasta talousarviopoikkeamasta

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuodelle 2014 ja ennusteessa talousarvion toteutumiseksi vuonna 2014 arvioitiin sivistystoimialan ylittävän talousarvionsa 300.000 eurolla. Valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen on saatu rahoituspäätökset koskien yleiskatteisten valtionosuuksien lisäyksiä (yhteensä noin 966.000 euroa), ja niiden toteuttamiseksi on tehtävä niiden edellyttämät toimenpiteet, jotka merkitsevät sivistystoimialan talousarviomenojen ylityksiä. Muut mahdolliset ylityspaineet sopeutetaan vuoden 2014 aikana talousarvion raamiin.

Kasopelk § 109

Talouspäällikkö Anne Takalo 9.6.2014:

 

Kaupunginhallitus käsitteli Turun kaupungin vuoden 2014 talouden 1. osavuosikatsauksen kokouksessaan 12.5.2014 § 196 ja päätti, että lauta- ja johtokuntien tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä 17.6.2014 mennessä esitykset toimenpiteistä talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi ja kaupunginhallitukselle taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa sivistystoimiala ennusti talousarvion ylittyvän kokonaisuudessaan 300.000 eurolla. Tuottojen kohdalla suurin poikkeama oli tuissa ja avustuksissa, ja näistä suurin osa tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksesta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen sekä koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2014 – 2015. Toimintatuottojen arvioitiin ylittyvän yhteensä 3,7 milj. euroa. Myönnetyt erityisavustukset vaikuttavat toimintamenoihin, ja menojen arvioitiin ylittyvän yhteensä noin 4,0 milj. euroa.

 

Henkilöstömenoissa painetta menojen ylityksiin lisää vielä talousarvion laadintaohjeita suurempana toteutuvat vael -työnantajaprosentit, joiden mukaan korotusta tulee budjetoituun nähden 2,54 %. Tämä vaikuttaa lähinnä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, ja vuositasolla vaikutus tulee olemaan noin 900.000 euroa suurempi kuin talousarviossa on varauduttu.

 

Ammatillisen koulutuksen osalta Opetushallitus on rahoituspäätöksessään 11.11.2013 myöntänyt Turun kaupungille harkinnanvaraista korotusta valtionosuuteen Taitaja/Mästare 2015 järjestämistä varten yhteensä 335.801 euroa, joka ei tule suoraan toimialalle vaan jää kaupungin yleiskatteisiin valtionosuuksiin. Vastaavasti aikuisten ammatillinen peruskoulutus on saanut lisäpaikkoja sekä lisäkoulutukseen opiskelijatyövuosia talousarvion laadinnan jälkeen siten, että kaupungin saama lisärahoitus valtionosuuksissa on yhteensä 630.000 euroa. Näiden rahoituspäätösten tuomat lisärahoitukset Turun kaupungille ovat yhteensä noin 966.000 euroa

 

Näiden rahoituspäätösten toteuttaminen aiheuttaa ylitykset valtuustoon hyväksymään talousarvioon, mutta talousarvion noudattamista koskevissa ohjeissa todetaan, että valtuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrärahaa ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mikäli ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys, ja kuten näissä tapauksissa, tulot ovat valtionosuuksia ja menot tulevat täysin katetuiksi sekä tulojen kertyminen on varmaa.

 

Valtuuston päättämä vähennys sivistystoimialan aine- ja tarvikemenoihin, yhteensä 212.000 euroa, on jaettu tulosalueille näiden menojen suhteessa, ja ne on huomioitu ennusteessa.

 

Toimialajohtaja on ohjeistanut tulosalueita tarkkaan taloudenpitoon, ja mahdolliset muut ylityspaineet lukuun ottamatta jälkikäteen saatuja rahoituspäätöksiä ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä on otettava huomioon ja tehtävä niiden edellyttämät toimenpiteet ylitysuhan poistamiseksi. Tällä hetkellä toimialan tulosalueilla ei ole edellä mainittuja rahoituspäätöksiä lukuun ottamatta suuria ylitysuhkia, ja tulosalueiden tulee itse tehdä vaadittavat korjausliikkeet, mikäli ylitysuhkaa ilmenee.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi edellä olevan analyysin vuoden 2014 ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteesta talousarvion toteutumiseksi. Lisäksi lautakunta päättää lähettää analyysin sekä edellä olevan toimialajohtajan antaman toimenpideohjeen mahdollisten ylitysuhkien välttämiseksi kaupunginhallitukselle selvityksenä toimenpiteistä talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

selvKaupunginhallitus
tiedTakalo Anne