Turun kaupunki   Muutoksenhaku         Liite

Kasvatus- ja opetuslautakunta   12.2.2014 § 20 - 35   

 

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät:20 - 24, 26, 29 - 35

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät:25, 27 - 28

 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen.

 

Pykälät:25, 27 - 28

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käsityöläiskatu 10

PL 362, 20101 Turku

puh. (02) 262 9111

fax (02) 262 9350

 

 

AikaOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

 

VALITUSOSOITUSSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen.

 

 


ValitusviranomainenTurun hallinto-oikeus

Sairashuoneenkatu 2-4

PL 32, 20101 Turku

puh. 010 36 42400

fax 010 36 42414

 

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

 

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika päivää

 

 

Muu valitusviranomainen

 

Osoite

Postiosoite

 

Pykälät:

Valitusaika päivää

 

 

ValitusaikaValitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

 

 

ValituskirjaValituskirjassa on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

 

LISÄTIETOJA

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.