Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2312.02.20143

5658-2013 (016)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätös

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään tiedoksi vuoden 2013 strategisten ja operatiivisten sopimusten toteuma sekä vuoden 2013 tilinpäätöstiedot

Kasopelk § 23

Palvelujohtaja Vesa Kulmala, palvelujohtaja Mika Helva ja talouspäällikkö Anne Takalo 5.2.2014:

 

Tilinpäätöksen 2013 käsitteleminen

 

Sivistystoimialan vuoden 2013 tilinpäätös valmistuu 13.2.2014 osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Lautakuntien toiminnan ja talouden seurantaraportit on toimitettava kaupungin konsernihallintoon talousasioihin 19.2.2014 mennessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa esitetään tiivistettynä kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksyttyjen tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2013. Toteutumisvertailut tulee viedä tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös strategisten palvelusopimuksien ja operatiivisten palvelutuotantosopimusten toteutuminen vuodelta 2013.

 

Strategisen palvelusopimuksen toteutuminen

 

Liite 1                                   Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin SPS arviointi 2013

 

Strategisen palvelusopimuksen tavoitteet pääsääntöisesti toteutuivat niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.

 

Päivähoidon kysyntään on pystytty vastaamaan lakisääteisessä ajassa, kun päivähoidon tarve on perustunut työhön tai opiskeluun. Ns. avoimia palveluja (mm. kerhot, puistot) on lisätty palvelualueilla, näiden palvelujen tarkoituksena on olla kokopäiväisen päivähoidon vaihtoehto.

 

Perusopetuksessa oppilaskohtainen tuntikehys oli tavoitteen mukainen. Uuden opetussuunnitelman laadinta (OPS2016) on käynnistynyt esi- ja perusopetukseen. Oppilaan tuen uudistus on edennyt suunnitellusti. Laatujärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu niin, että se olisi käytössä vuoden 2014 alussa. Koulutustakuun toteutumisessa onnistuttiin perusopetuksen osalta.

 

Liite 2                                   Nuorten ja aikuisten koulutusten pääprosessin SPS arviointi 2013

 

Nuorten ja aikuisten koulutuksen tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa kaikilla tulosalueilla.

 

Ammatillisten perustutkintojen osalta ei aivan saavuteta tavoitteita nuorten eikä aikuisten perustutkinnoissa. Peruskoulun jälkeen sijoittuneiden määrä on hyvä eli vain 0,2 % jäi sijoittumatta eli koulutustakuu lähes toteutuu Turussa. Valtionosuuksiin oikeuttavien paikkojen käyttöasteet ovat hyviä. Laatujärjestelmien kehittämisessä on edetty kaikilla tulosalueilla tavoitteiden mukaisesti.

 

Operatiivisten palvelutuotantosopimusten toteutuminen

 

Tulosaluekohtaiset operatiiviset palvelutuotantosopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

 

Liite 3                                   Varhaiskasvatuksen OPTS 2013 seuranta

Liite 4                                   Perusopetuksen OPTS 2013 seuranta

Liite 5                                   Lukiokoulutuksen OPTS 2013 seuranta

Liite 6                                   Ammatillisen koulutuksen OPTS 2013 seuranta

Liite 7                                   Aikuiskoulutuksen OPTS 2013 seuranta

Liite 8                                   Ruotsinkielisen kasvatuksen ja koulutuksen OPTS 2013 seuranta

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 9                                   Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2013

 

Valtuuston sitoviksi asettamista tavoitteista saavutettiin oppilaskohtaisen tuntikehyksen suuruus, hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn avulla sekä yhteistyöllä muiden tahojen kanssa. Toisen asteen koulutuksessa valtionosuudet ja muut tulot kattavat järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös laadun/ toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen on edennyt.

 

Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudessa tavoitteeksi oli asetettu hankitun palvelun osuudeksi 24 %, mutta toteumassa päästiin niin lähelle kuin 23 %. Osa-aikaisen erityisopetuksen määrässä tavoite oli 0,085 ja toteuma oli 0,076. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuudessa ei päästy täyteen 100 %:iin, mutta niin lähelle kuin 99,2 %.

 

Muiden tiedoksi annettavien mittareiden osalta kaikki luvut ja tiedot eivät ole vielä tässä vaiheessa saatavilla.

 

Kestävä kehitys on toteutunut sivistystoimialalla asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Liite 10                                   Talousarvion toteutuminen 2013, määrärahat ja tuloerät

 

Sivistystoimen toimialan toteutuneet tulot olivat vuonna 2013 yhteensä 28,6 milj. € ja menot 304, 2 milj. €. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 275,6 milj. € (tilinpäätöstilanne 3.2.2014). Talousarvio ylittyi kokonaisuudessaan 2,9 milj. €. Se on 1,06 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 2,5 milj. € ja menojen ylitys 5,4 milj. €.

 

Yhteisten toimintojen tulosalue, joka pitää sisällään yhteiset jakamattomat varhe- ja kuel –maksut, ylittyi 90.850 € (1,28 %). Sivistystoimialan yhteinen hallinto alitti talousarvion yhteensä 365.800 € (5,2 %). Tästä lautakunnan ja kasvatus- ja opetusviraston osuus oli 16.800 € sekä suunnittelu- ja kehittämistoiminnan 349.000 €, jossa hanketoiminnan tukia ja avustuksia saatiin runsaat 800.000 € budjetoitua enemmän.

 

Varhaiskasvatuksen ylitys oli 0,6 milj. € (0,8 %) talousarviosta. Päivähoidon maksutuotoista jäätiin budjetoidusta noin 430.000 €. Henkilöstömenot alittuivat selkeästi budjetoidusta ja säästöä talousarvioon nähden kertyi 2,9 milj. €. Näiden menojen budjetointiprosessissa on epätarkkuutta ja sitä on syytä ryhtyä kehittämään. Henkilöstömenoissa on saavutettu myös todellista säästöä sijaisten palkkausmenoissa sekä varhaiserityiskasvatuksen kustannuksissa. Varhaiskasvatuksen menoylitykset 3,2 milj. € syntyivät avustuksissa. Näissä palvelusetelimenot ylittyivät 2,5 milj. €, yksityisen hoidon tuet ja kuntalisät 800.000 €. Lasten kotihoidon tuet alittuivat vastaavasti 130.000 €. Palvelujen ostoissa ylitystä tuli n. 150.000 €

 

Perusopetuksen kokonaisylitys oli 2,1 milj. € (2,1 %). Toimintatuotoista tuet ja avustukset ylittyivät budjetoidusta noin 1,1 milj. €. Tukia ja avustuksia saatiin kaikkiaan n. 3,5 milj. € ja näistä tasa-arvoraha oli vuonna 2013 yhteensä 810.000 € ja ryhmäkokojen pienentämisraha n. 1,8 milj. €. Myönnetyistä valtionavustuksista osa kohdistuu edelleen kevätlukukaudelle 2014. Lisäksi valtionavustusta saatiin vieraskielisten ja valmistavaan opetukseen n. 927.000 €. Henkilöstökulut ylittyivät yhteensä 3,2 milj. €. Palveluissa talousarvio alitettiin noin 190.000 €, mutta vuokrissa ylityksiä tuli yhteensä n. 200.000 €.

 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen tulosalueen tilinpäätös osoittaa talousarvion alitusta kokonaisuudessaan 310.000 € (2,4 %). Suurimmat säästöt tulivat varhaiskasvatuksessa, jossa päivähoidon maksutuotot ylittyivät noin 110.000 € ja vastaavasti henkilöstömenoissa on säästöä noin 200.000 €. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen nettosäästö oli n. 320.000 €. Perusopetuksen osalta tuotot ylittyivät 72.000 €, johtuen ryhmäkokojen pienentämisavustuksesta. Henkilöstömenot ylittyivät vastaavasti n. 300.000 €, kun taas palvelujen ostoissa, lähinnä koulukuljetusmenoissa, säästöä tuli runsaat 100.000 €. Ruotsinkielinen perusopetus ylitti talousarvion 61.000 €:lla (0,8 %). Lukiokoulutuksen talousarvion alitus oli 36.000 € (2,0 %) ja se koostui saaduista lahjoituksista sekä budjetoituja pienemmistä vuokramenoista. Ruotsinkielinen työväenopisto saavutti myös nettosäästöä 21.000 € (6,7 %) ja se muodostui sekä tulojen ylityksistä että menosäästöistä.

 

Suomenkielisen lukiokoulutuksen talousarvio ylittyi n. 49.000 €:lla (0,2 %). Tulot ylittyivät noin 200.000 € ja ne johtuivat saaduista hankerahoituksista. Toimintakulut ylittyivät puolestaan 250.000 € ja niistä 123.000 € henkilöstömenoista ja 160.000 € palvelujen ostoista.

 

Ammatillisen koulutuksen tulosalueella ylitystä oli kaikkiaan 435.000 € (1,1 %). Toimintatuotot alittuivat noin 318.000 € ja toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 117.000 €. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat 1,2 milj. €, mutta vastaavasti palvelujen ostoissa ja nimenomaisesti oppisopimuksessa menot ylittyivät 1,4 milj. €. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät 123.000 €, mutta muissa toimintakuluissa oli säästöä n. 510.000 €. Toimialan sisäiset siirrot eli lähinnä Alabaman tarjoilujen kustannusten kohdistaminen toimialan sisällä vaikutti tähän erään noin 212.000 €.

 

Aikuiskoulutuksen tulosalueen talousarvioylitys oli kokonaisuudessaan 257.000 € (4,0 %). Toimintatuotoissa oli ylitystä kaikkiaan 591.000 €. Myyntituotot, maksutuotot sekä tulet ja avustukset ylittyivät kaikki budjetoidusta. Toimintakulut puolestaan ylittyivät n. 850.000 € ja ylitykset kohdistuivat sekä henkilöstömenoihin, palveluihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin. Ylityksien syinä olivat budjetoimattoman nuorten aikuisten osaamisohjelman käynnistäminen keväällä sekä suuremmat oppisopimustoimiston koulutushankinnat.

 

 

Liite 11                                   Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointien toteuma 2013

 

Investointiosassa määrärahaa oli varattu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle uudisrakennusten ja perusparannuskohteiden kalustamiseen ja varusteluun yhteensä 2.000.000 €. Tästä toteutui noin 1.890.000 €. Merkittäviä hankkeita olivat Kerttulin lukion kalustaminen ja varustelu, Kellonsoittajankadun koulun ja päiväkodin varustelun loppuunsaattaminen, Puolalan koulun Torninkadun yksikön kalustaminen ja varustelu sekä perusopetuksen av-laitteiden hankinnat ja asennukset. Myös varhaiskasvatuksen kalusteiden uusiminen ja korvaaminen ergonomiakalusteilla pääsi hyvään alkuun.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2013 tilinpäätöksen tiedokseen ja päättää lähettää strategisten palvelusopimusten raportit tiedoksi kaupunginhallitukselle.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Hartialan ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

palHelva Mika
palKulmala Vesa
palTakalo Anne


Liitteet:

Kasopelk § 23
Liite 1:Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin SPS arviointi 2013
Liite 2:Nuorten ja aikuisten koulutusten pääprosessin SPS arviointi 2013
Liite 3:Varhaiskasvatuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 4:Perusopetuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 5:Lukiokoulutuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 6:Ammatillisen koulutuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 7:Aikuiskoulutuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 8:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja koulutuksen OPTS 2013 seuranta
Liite 9:Toiminnan ja talouden seurantaraportti
Liite 10:Talousarvion toteutuminen 2013, määrärahat ja tuloerät
Liite 11:Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointien toteuma 2013