Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta18230.10.20136

1298-2013 (049)

Laskujen hyväksymisoikeus Turun kansainvälisestä koulusta aiheutuviin kustannuksiin

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 182

Talouspäällikkö Anne Takalo 23.10.2013:

 

Turun kansainvälinen koulu on Turun kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jonka opetuskielenä on englanti. Koulun tarjoama opetus on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisten perheiden lapsille, jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi Suomessa sekä suomalaisten perheiden lapsille, jotka palaavat ulkomailta takaisin Suomeen sekä myös niille suomalaisperheiden lapsille, jotka haluavat jostakin muusta perustellusta syystä päästä Turun kansainväliseen kouluun.

 

Turun kansainvälistä koulua ylläpitää Turun kaupunki, joka ostaa koulun tarvitseman opetuksen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alaisesta Turun normaalikoulusta Turun kaupungin ja Turun yliopiston välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus koskee oppivelvollisuusikäisille englannin kielellä annettavaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaista perusopetusta. Opetuksessa sovelletaan IB–organisaation opetusohjelmia mukautettuna suomalaisen opetusohjelman viitekehykseen. Lisäksi sopimus koskee lukiolaisille englannin kielellä annettavaa The Diploma Programme –ohjelman mukaista englanninkielistä opetusta.

 

Sopimuksen mukaisesti Turun yliopisto laskuttaa Sivistystoimialaa tästä opetuksesta kuukausittain. Laskut tulevat erikseen alakouluopetuksesta, yläkouluopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta. Kuukausittaiset laskut ovat olleet aikaisemmin alle 50.000 euroa, mutta alakoulun osalta oppilasmäärä on syksyllä 2013 kasvanut noin 13 oppilaalla ja kuukausittainen laskutuserä on nykyisin yli 60.000 euroa. Talousarvion 2013 on varattu määrärahaa kokonaisuudessaan kansainvälisen koulun ostopalveluun 1.763.000 euroa.

 

Toimialan hankintavaltuudet ja laskujen ja maksutositteiden hyväksymisvaltuudet on myönnetty lautakunnan kokouksessa 6.2.2013 § 14. Tässä päätöksessä toimialajohtajalla on hyväksymisoikeuden rajana 50.000 euroa. Näiden laskujen vuoksi toimialajohtajan hyväksymisoikeutta tulisi korottaa ja riittävänä hyväksymisoikeutena olisi 70.000 euroa.

 

Palvelujohtaja Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuodelle 2013 toimialajohtajalle hankintavaltuuden ja laskujen ja maksutositteiden hyväksymisoikeudeksi 70.000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jalonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tiedJalonen Timo