Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta15104.09.20137
Kasvatus- ja opetuslautakunta16111.09.20133

9636-2013 (653)

Tilojen vuokraaminen Sivistystoimialan hallinnon käyttöön 1.10.2013

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 151

Tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja palvelujohtaja Vesa Kulmala 19.8.2013:

 

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 234, että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tulee talousarviossa määriteltyjen resurssien puitteissa kehittää päivähoitoa seuraavien strategisten linjausten mukaisesti:

Peruspäivähoitoa kevyempien palvelumuotojen tarjontaa lisätään ja palveluohjausta sekä palveluneuvontaa kehitetään osana palvelun tilaajakokonaisuutta,

kaupungin oman ja yksityisen palvelutoiminnan yhteensovittamiseksi kehitetään palvelu- ja neuvontajärjestelmä.

 

Päätöksen mukaisesti operatiiviseen palvelutuotantosopimukseen 2012 kirjattiin tulosalueen tavoitteiksi:

Varhaiskasvatuksen tulosalueella kehitetään asiakkaanohjausta, jotta asiakas ohjautuu tarvetta vastaavan palvelun piiriin.

Omassa tuotannossa laajennetaan palveluntarjontaa vastaamaan laajenevaan kysyntään avointen palvelujen osalta ja tarjotaan ns. kevyempiä vaihtoehtoja.

 

Vuoden 2013 operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa asia on kirjattu: Palveluohjauksella asiakas ohjataan tarvetta vastaavan palvelun piiriin.

 

Varhaiskasvatus osallistui syksyllä 2012 Palvelukanavapilotointi-hank-keeseen, jonka tavoitteena oli analysoida varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittämiskohteita. Vahvimpina hankkeen kehitysideoina nousivat esille keskitetyn palveluohjauksen mahdollisuudet oikean ja oikea-aikaisen tiedon levittämisessä sekä asiakaspalveluprosessien selkiyttämisessä varhaiskasvatuksessa.

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli uudistamisohjelmaa kokouksessaan 17.6.2013 §:ssä 127, myös tässä yhteydessä on päätetty palveluohjauksen kehittämisestä.

 

Varhaiskasvatuksen hallinnon toimitilat sijaitsevat Puutarhakatu 14 A:n 5. kerroksessa. Varhaiskasvatuksen asiakkaita käy viikoittain asioimassa tiloissa mm. päivähoitomaksuihin liittyvissä asioissa. Lasten kanssa liikkuvien huoltajien pääseminen 5. kerroksen tiloihin on ajoittain hyvin hankalaa.

 

Puutarhakatu 14 kiinteistön katutasosta on tarjottu vuokrattavaksi toimistotilaa varhaiskasvatuksen käyttöön. Tehtyjen arvioiden mukaan tila soveltuisi hyvin varhaiskasvatuksen keskitetyn palveluohjauksen tarpeisiin, ja lisäksi alakerrassa olevaa tilaa voitaisiin käyttää henkilökunnan taukotilana sekä yhteisenä kokoustilana. Edellä mainitulle tilalle on tarjottu vaihtoehtona saman kiinteistön katutasossa sijaitsevia ns. vanhan painatuskeskuksen tiloja. Mainitut tilat vaatisivat kuitenkin ennen käyttöön ottoa niin mittavan ja kalliin remontin, että varhaiskasvatuksessa ei nähdä tarkoituksenmukaisena ja taloudellisena vaihtoehtona ko. tilojen vuokraamista.

 

Varhaiskasvatuksessa on suunniteltu sisäisin järjestelyin henkilöstöresurssien siirtoa keskitettyyn asiakaspalveluohjaukseen. Toiminta voitaisiin aloittaa vuodenvaihteessa 2014. Painatuskeskuksen tilojen remontointi ei tulisi sen laajuuden takia onnistumaan tarvittavassa aikataulussa.

 

Varhaiskasvatuksen tulosalue esittää, että entisinä toimistotiloina toimineet tilat vuokrattaisiin varhaiskasvatuksen käyttöön 1.10.2013 alkaen ja tiloissa tehtäisiin muutostöitä Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen laatimien luonnossuunnitelmien mukaisesti.

 

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Turun Toverien Tukisäätiön tilat

 

Varhaiskasvatuksen esittämät tilat (yhteensä 155 m2, joista 86,5 m2 katutasossa) omistaa Turun Toverien Tukisäätiö. Tilat ovat olleet toimistokäytössä. Ne ovat nyt tyhjillään.

 

Tukisäätiö on määritellyt kokonaisvuokraksi 1 705 euroa kuukaudessa (11 euroa/m2), mikä sisältää vesimaksut. Sähkön maksaa vuokralainen kulutuksen mukaan.

 

Katutason tilat (86,5 m2) ovat käyttötarkoitukseltaan liiketilaa, ja katutason alapuolella oleva tilat (68,5 m2) varastotilaa.

 

Kiinteistöliikelaitos on ilmoittanut tekevänsä, mikäli Turun Toverien Tukisäätiön omistamat tilat Sivistystoimialalle vuokrataan, niissä vain kevyen pintaremontin, mikä ei edellytä käyttötarkoituksen muutosta ja rakennuslupamenettelyä. Omistajan on huolehdittava siitä, että paloturvallisuusvaatimukset tulee toteutettua.

 

Turun Toverien Tukisäätiön omistamien tilojen lisäksi vaihtoehtoina on keskusteluissa todettu seuraavat tilat:

 

Oppimateriaalikeskuksen vanhat painatustilat

 

Varhaiskasvatuksen esityksessä viitataan katutasossa, Puutarhakatu 14, oleviin kaupungin omistamiin Oppimateriaalikeskuksen vanhoihin painatustiloihin (yhteensä noin 156 m2) ja ko. tilojen toimistokäytön edellyttämiin remonttitöihin. Tilat ovat olleet pitkään tyhjillään.

 

Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on tehnyt alustavan luonnoksen ko. tilojen saneeraamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön. Tarkempia selvityksiä tarvittavista töistä (mm. ilmanvaihtotyöt), tai kustannusarviota, ei ole. Tilapalvelut ilmoittaa, että näiden tilojen vuokra olisi remontin jälkeen noin 12-13 euroa/m2.

 

Hyvinvointitoimialan käytössä olevat Hoitotarviketilat

 

Katutasossa em. Oppimateriaalikeskuksen tilojen vieressä on Hyvinvointitoimialan käytössä olevat Hoitotarviketilat (noin 140 m2). Myös nämä tilat ovat kaupungin omistuksessa. Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut ilmoittaa, viitaten Hyvinvointitoimialan kanssa käymiinsä neuvotteluihin, että ko. tilat ovat todennäköisesti vapautumassa syksyn 2013 aikana. Aikataulu tarkentuu lähiaikoina.

 

Tilat on muutama vuosi sitten remontoitu toimistokäyttöön, eikä Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen mukaan mitään erityisiä korjaustoimia tarvita. Tilapalvelut ilmoittaa, että vuokrataso on 9-10 euroa/m2.

 

Hyvinvointitoimialan virkamiehet ovat valmistelemassa asiaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lähiajan käsittelyä varten.

 

Näiden tilojen siirtämisestä varhaiskasvatuksen käyttöön ei ole vielä laadittu tarkempia suunnitelmia.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Kaupungilla on käytössä osoitteessa Puutarhakatu 14/Käsityöläiskatu 10 tiloja, jotka ovat sivistystoimialan, hyvinvointitoimialan tai vapaa-aikatoimialan käytössä. Sivistystoimialan tilat ovat nykyisellään riittämättömät ja osin epätarkoituksenmukaiset. Uusi tilantarve on vähäinen eikä sen pitkäkestoisuudesta ole takeita. Sivistystoimiala voi sitoutua hankittavien tilojen käyttöön enintään 1.1.2017 asti. Kaupungin tarjoamat tilat vaativat todennäköisesti siinä määrin merkittäviä korjauksia ja muutostöitä, ettei näiden töiden tekeminen ole taloudellisesti kannattavaa eikä toimialan kannata maksaa poikkeuksellisen korkeaa vuokraa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille, että se vuokraisi Sivistystoimialan hallinnon käyttöön Turun Toverien Tukisäätiön osoitteessa Puutarhakatu 14 omistamia tiloja (155 m2) esityksen mukaisesti 1.10.2013 lukien.

PäätösAsia pantiin pöydälle Laaksosen ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 161

Pöydältä Kasopelk 4.9.2013 § 151

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.9.2013:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 3.9.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt, että hoitotarviketiloista luopuminen palautetaan uuteen valmisteluun

 

Toimialajohtaja Jouko Turto on 9.9.2013 ilmoittanut, että kiinteistötoimiala laittaa myyntiin hoitotarviketiloista ja vanhasta painatuskeskuksesta muodostuvan tilakokonaisuuden sen vapauduttua

 

Sivistystoimialan hallinto on syksystä 2010 etsinyt hallinnolleen yhtenäisiä tiloja. Asia ei ole edennyt. Hallinto toimii osoitteissa Puutarhakatu 14/Käsityöläiskatu 10 ja Kellonsoittajankatu 9-11. On odotettu turhaan tilojen vapautumista nuorisopalveluista (Puutarhakatu 14, 4 krs) ja hyvinvointitoimialan kotipalveluista (Käsityöläiskatu 10, 3 krs).

 

Mihinkään pitkäaikaiseen käyttöön ei voida sitoutua. Edessä on erilaisia organisaatiouudistuksia ja kuntarakenne saattaa muuttua, jolloin tilat ovat aivan liian pienet. Lisäksi toimialan hallinnolle on kaavailtu yhtenäisiä tiloja Sepänkadun kampusalueelle.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille, että se vuokraisi Sivistystoimialan hallinnon käyttöön Turun Toverien Tukisäätiön osoitteessa Puutarhakatu 14 omistamia tiloja (155 m2) esityksen mukaisesti 1.10.2013 lukien.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Ratilaisen Laaksosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

palAlapaattikoski Tapio
palKulmala Vesa
palRantanen Maija-Liisa