Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3823.05.20138
Kasvatus- ja opetuslautakunta13012.06.201319

1698-2013 (519)

Nimen antaminen uudisrakennukselle Kombiskolan /Utlåtande av Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning Namn på nybygget Kombiskolan

Tiivistelmä: -

Ssnfu § 38

Kombiskolan är arbetsnamn för det nybygge som inrymmer daghem, förskola och åk 1-2 inom grundläggande utbildning. Kombiskolan kommer att byggas i stadsdelen Lill-Heikkilä vid Djupviksvägen. Nybygget kommer att färdigställas på samma område som Vähä-Heikkilän koulu. Kombiskolan är planerad att vara färdig hösten 2014.

 

Eftersom ”Kombiskolan” endast är ett arbetsnamn för projektet utlystes en namntävling under vårvintern 2013. Namntävlingen var öppen för åbobor och åbobaserade föreningar.

 

En namnjury utsågs för att i första skedet sålla fram högst fem förslag som går vidare i tävlingen bland de inlämnade förslagen. Inom utsatt tid hade ett femtiotal förslag inlämnats. Namnjuryns medlemmar var Pia-Maria Gardberg och Sixten Westerby som representanter från svenska sektionen, speciallärare Carolina Strandman, barnträdgårdslärare Kerstin Dahlström, servicechef Hanna Karlsson från småbarnsfostran och direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman. Till ordförande för namnjuryn hade kallats Christer Hummelstedt som är ordförande i Åbo stads namnkommitté.

 

Namnjuryn möttes 16.4 och 24.4 för att utse de förslag som går vidare i tävlingen. Efter denna sållning gick följande namnförslag vidare:

 

1.Braheskolan

2.Hagforska skolan

3.Karin Månsdottersskolan

4.Kungsgårdens skola eller Kungsgårdsskolan

5.Lillheikkilä svenska skola

6.Pehr Kalmsskolan

7.Kvarnbacksskolan

 

Förslagen skickades till elevkårerna i Cygnaeus och Sirkkala samt till Hem och Skola r.f. Förslagen skickade också vidare till daghemsföreståndarna. Både elevkårerna i Cygnaeus och Sirkkala samt Hem och Skola r.f. gav Braheskolan som sitt namnförslag. Sirkkala daghem gav stöd åt namnförslaget Lillheikkilä svenska skola.

 

Namnjuryn möttes ännu 16.5 för att gå igenom förslagen. Bo Rosenberg hade inbjudits som sakkunnig till namnjuryns möte för att ge sitt perspektiv på Kombiskolans planering och på namnförslagen. Namnjuryn enades om att föra fram två namnförslag till sektionen.

 

1.Braheskolan

2.Kungsgårdsskolan

 

Namnjuryn ville lyfta fram två förslag med olika utgångspunkter. Braheskolan tar fasta på en historisk person med anknytning till Åbo. Förslaget har också vunnit stöd bland elever och föräldrar. I skolors namn är det vanligt att det görs en geografisk förankring. Därför ville namnjuryn också lyfta fram Kungsgårdsskolan eftersom det funnits en kungsgård på området.

 

Det planerade skolbygget innefattar också daghem och förskola. Tanken med verksamheten i den planerade skolan är att arbetssätten skall vara inkluderande oberoende av om barnet är i daghem, förskola eller i skolan. Visionen är därför att namnet på skolan inte heller skall skapa en onödig gräns mellan småbarnsfostran och skolverksamhet. Skolan är namn på den fysiska miljö barnen befinner sig i men verksamhetsmodellerna och arbetssätten varierar beroende på barnens ålder och förutsättningar.

 

Förslagen som riktas till sektionen är likvärdiga ur namnjuryns synvinkel, men baserade på olika utgångspunkter. Braheskolan har fått stöd bland elever och föräldrar.

 

Alla inlämnade namnförslag finns till påseende vid mötet

 

Förslag          Svenska sektionen föreslår till nämnden att nybyggets namn blir Braheskolan.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.

Kasopelk § 130

Käännös

 

Kombiskolan on ollut työnimenä uudisrakennukselle, joka käsittää ruotsinkielisen päiväkodin, esikoulun sekä perusopetuksen 1-2 vuosiluokat. Kombiskolan rakennetaan Vähä-Heikkilän kaupunginosaan Valtaojantien varteen.

Uudisrakennus valmistuu samalle alueelle kuin Vähä-Heikkilän koulu.

Rakennuksen on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2014.

      

Koska ”Kombiskolan”-nimeä on käytetty vain projektin työnimenä, päätettiin kevättalvella 2013 julistaa asiassa nimikilpailu. Kilpailu oli avoin kaikille Turun asukkaille ja turkulaisille yhdistyksille.

 

Asian käsittelemiseksi perustettiin raati, joka aluksi kävi läpi kaikki kilpailuun osallistuneet nimiehdotukset. Ehdotusten pohjalta raati valitsi edelleen viisi parhaaksi katsomaansa nimiehdotusta. Määräaikaan mennessä oli tullut

viitisenkymmentä ehdotusta.

Raadin jäseninä toimivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen

jaoston edustajina Pia-Maria Gardberg ja Sixten Westerby, erityisopettaja Carolina Strandman, lastentarhanopettaja Kerstin Dahlström, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Hanna Karlsson sekä ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Liliane Kjellman. Nimiraadin puheenjohtajaksi kutsuttiin Turun kaupungin

nimistötoimikunnan puheenjohtaja Christer Hummelstedt.

 

Nimiraati kokoontui 16.4 ja 24.4 nimetäkseen ehdotukset, jotka jatkaisivat

kilpailussa. Tässä seulonnassa valittiin jatkamaan seuraavat nimiehdotukset:

1.Braheskolan

2.Hagforska skolan

3.Karin Månsdottersskolan

4.Kungsgårdens skola eller Kungsgårdsskolan

5.Lillheikkilä svenska skola

6.Pehr Kalmsskolan

7.Kvarnbacksskolan

 

Ehdotukset lähetettiin Cygnaeus skolan ja Sirkkala skolan oppilaskunnille sekä Hem och Skola r.f. yhdistykselle. Molempien koulujen oppilaskunnat sekä Hem och Skola r.f. yhdistys valitsivat ehdokkaakseen Braheskolan.

Sirkkala daghem antoi tukensa Lillheikkilä svenska skola- nimiehdotukselle.

 

Nimiraati kokoontui vielä kertaalleen 16.5 käydäkseen läpi ehdotukset.

Bo Rosenberg kutsuttiin kokoukseen asiantuntijana antamaan oman näkemyksensä Kombiskolan suunnitteluun ja nimiehdotuksiin.

Nimiraati päätti yksimielisesti esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kahta nimiehdotusta:

 

1.Braheskolan

2.Kungsgårdsskolan

 

Nimiraati halusi näin tuoda esille kaksi lähtökohtaisesti erilaista ehdotusta. Nimi ”Braheskolan” huomioi historiallisen henkilön, jolla on vahva yhteys

Turun kaupunkiin. Ao. ehdotus oli saanut kannatusta myös oppilaiden ja

vanhempien taholla. Koulujen nimiä annettaessa on myös tavallista ottaa

huomioon maantieteellinen yhteys. Siksi nimiraati halusi nostaa esiin ehdotuksen ”Kungsgårdsskolan” (Kuninkaankartanon koulu), koska alueella on

sijainnut kuninkaan maatila.

 

Tulevassa koulurakennuksessa toimivat myös päiväkoti ja esikoulu. Koulun toiminta-ajatuksena on, että yhtenäiset työskentelytavat kattavat niin päiväkodin, esikoulun kuin perusopetuksenkin. Näkemyksenä on, ettei myöskään nimi saa luoda tarpeettomia rajoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Koulun nimi kuvastaa sitä nimenomaista fyysistä ympäristöä, jossa lapset ovat vaikkakin toimintamallit ja työtavat vaihtelevat riippuen lasten iästä ja edellytyksistä.

 

Kummatkin ehdotukset, jotka tuodaan jaostolle, ovat nimiraadille yhdenvertaisia, perustuen ainoastaan erilaisiin lähtökohtiin. Brahekolan on saanut kannatusta oppilaiden ja vanhempien keskuudessa.

 

Kaikki saapuneet nimiehdotukset ovat olleet nähtävillä jaoston kokouksen yhteydessä.

 

Ruotsinkielinen jaosto päätti kokouksessaan 23.5.2013 § 38 esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle edellä olevan mukaisesti, että uudisrakennuksen nimeksi tulee Braheskolan.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että ruotsinkielisen jaoston esityksen mukaisesti työnimi Kombi-koulu tulee korvata Braheskolan – nimellä, koska yksikkö tulee ruotsinkielisen tulosalueen käyttöön.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
tiedAlapaattikoski Tapio
tiedKjellman Liliane
tiedKulmala Vesa