Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12712.06.201316

13659-2012 (011)

Sivistystoimialan palveluverkon 2013 - 2020 hyväksyminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 127

Toimialajohtaja Timo Jalonen, vs. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi 27.5.2013:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 5.6.2013 ja palautti asian uuteen valmisteluun. Uuden valmistelun aikana on täsmennetty Skanssin koulun tilannetta.

 

Sivistystoimialalla on ollut useita palveluverkkoratkaisuja, joista viimeisin on tehty kesällä 2009 ja jonka viimeisimmät toimeenpanot tulevat olemaan kesällä 2013. Uutta palveluverkkoratkaisua vuoden 2013 jälkeen ei ole olemassa, jotka kohdistuisivat vuosille 2014–2020.

 

Toimialan osalta joudutaan tekemään todennäköisesti kaksi palveluverkkopäätöstä, koska on hankkeita, jotka eivät liity millään tavoin käynnissä olevaan Ammattikorkeakoulun, Ammatti-instituutin ja lukioiden Kampus-selvitykseen. Jotta palveluverkko- ja rakennusinvestointiasiassa päästään eteenpäin, tulee asiassa saada ratkaisuja. Myöhemmin käsiteltävässä selvityksessä otetaan tarkempi kanta siihen, millä tavoin Kampus-hanke vaikuttaa toimialan palveluverkkoon.

 

Asiassa tehdyt aiemmat päätökset:

 

1.Kaupunginvaltuusto on vuosina 2005–2009 hyväksynyt neljä eri ratkaisua, jossa erityisesti yleissivistävän koulutuksen palveluverkkoa on tarkasteltu uudestaan. Kesäkuussa 2009 valtuustossa tehdyn palveluverkkoratkaisun toimeenpano on osin kesken ja viimeiset muutokset toimeenpannaan aikataulun mukaisesti kesällä 2013. Näitä ovat:

 

Kerttulin lukio muodostettiin 1.8.2012 ja muutto elokuussa 2013 peruskorjattuihin entisen Kerttulin koulun tiloihin.

Turun klassillinen lukio aloittaa toimintansa 1.8.2013 (Klassikon lukio+Juhana herttuan lukio) Klassikon lukion tiloissa. Samassa tilassa toimii Turun iltalukio.

Klassikon peruskoulu lakkautetaan 31.7.2013. Oppilaat siirtyvät muihin peruskouluihin.

 

Edellä olevista asioista on tehty lainvoimaiset toimeenpanopäätökset.

 

Syvälahden (Hirvensalon) uudesta koulusta tehty valtuustossa päätös, että koulun toiminta voisi alkaa 1.8.2014: päätöstä lykätty viimeksi talousarviossa, jolloin toiminta voisi alkaa 1.8.2016. Alueen kaava on hyväksytty ja koulun suunnittelusta vastaava rehtori on valittu.

 

2.Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden 2013 talousarviota ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaa hyväksynyt eräiden peruskorjausten lisäksi uudiskohteiden osalta seuraavaa:

 

Yli-Maarian koulu ja päiväkoti vuosille 2015–2019

Kakskerran koulu vuosille 2016–2020

”Kombikoulu ja päiväkoti” vuosille 2012–2016 (Braheskolan)

”Hirvensalo II koulu ja päiväkoti” vuosille 2012–2018 (Syvälahti)

 

3.Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varhaiskasvatusta koskevat linjaukset.

 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus ovat linjanneet, että lähivuosina noin 70% varhaiskasvatuksesta järjestetään omana tuotantona ja noin 30% hankittuina palveluina. Samalla varhaiskasvatuksen painopistettä on tarkoitus siirtää päiväkotihoidosta avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin.

 

Lisäksi on todettava, että valtakunnallisena trendinä on ollut perhepäivähoidon tarjonnan väheneminen.

 

4.Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut on määritelty mm. poliittisten ryhmien tekemissä sopimuksissa lähipalveluiksi, joka tarkoittaa, että tulee järjestää kaupunginosittain, mutta toisen asteen koulutuksessa järjestämisalueena on koko kaupunki.

 

Nykyiset haasteet

 

Kupittaan koulurakennuksen erittäin huono kunto ja lisäksi runsaasti peruskoulun (Vasaramäki) omaan toimintaan tarpeetonta tilaa syksystä 2013 lukien, jolloin lukio siirtyy tiloista pois. Koulussa on noin 300 luokkien 7–9 oppilasta Vasaramäen, Lausteen ja Huhkolan alueilta.

TSYKin lukiorakennuksen huono kunto. Tilan omistava kannatusyhdistys ja Turun kaupunki ovat toteuttaneet vain välttämättömimpiä korjaus- ja ylläpitoremontteja. Lautakunta on tehnyt katselmuksen rakennuksessa.

Ammatti-instituutin logistiikkakoulutuksen erittäin huonokuntoiset ja riittämättömät tilat Amiraalistonkadulla.

Asutuksen painopisteen siirtyminen Hirvensaloon ja kaupungin pohjoisille alueille (Yli-Maaria) sekä Skanssiin.

Kaupungin taloudellisten resurssien rajallisuus ja epävarmuus Ammattikorkeakoulun kampushankkeen toteuttamisesta.

 

Toteutettavat ratkaisut vuosina 2013–2020

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 

1. SAARTEN (Hirvensalo, Satava, Kakskerta) TILANNE:

 

Syvälahden (Hirvensalon) koulun ja päiväkodin rakentamisesta on tehty päätös vuonna 2009. Kaupunginvaltuusto linjasi joulukuussa 2012 valmistumisajankohdaksi elokuun 2016. Hanke on mitoitettu 926 lapselle, joista varhaiskasvatuksessa on 140 ja perusopetuksessa 786. Varhaiskasvatuksen osalta palveluja ei voida tarjota kaikille perheille lähipalveluna ja lisäksi mm. Moikoisissa on käytössä tiloja, joita ei ole päivähoitokäyttöön suunniteltu. Päiväkodin tarve on ilmeinen heti, ja väliaikaisia ratkaisuja (mm. parakkitilat Moikoisiin) joudutaan tekemään jatkuvasti. Tarkastuslautakunta ja Hildenin ym. työryhmä arvioi raportissaan, että vuoteen 2018 mennessä eteläisellä varhaiskasvatusalueella tarvittaisiin noin 90 hoitopaikkaa, jotka kohdistuisivat nimenomaan saarille.

 

Uuden päiväkodin valmistuminen mahdollistasi myös pienistä ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumisen, joita saarilla on varsin paljon. Siten kohde olisi osaltaan korvaava investointi. Päiväkodin mitoitusta ei kannata pienentää, koska se johtaisi tehottomaan yksikkökokoon.

 

 

Saarten alueella on jouduttu tilojen huonon kunnon takia luopumaan Särkilahden ja Kakskerran kouluista. Uutena kouluna alueelle on saatu vuonna 2005 Haarlan koulu. Saarten alueella alakoululaisten määrä on kasvanut, mutta ei niin nopeasti kuin vielä viime vuosikymmenen alkupuolella arvioitiin. Syvälahden kouluun sijoittuvat mm. noin 400 vuosiluokkien 7–9 oppilasta, jotka nyt pääsääntöisesti käyvät Luostarivuoren koulua. Luostarivuoren koulu on jo tällä hetkellä todella ahdas.

 

Haarlan ja Wäinö Aaltosen koulut on mitoitettu noin 850 oppilaalle. Koulut olisivat täynnä noin vuonna 2016. Tämän jälkeen saarten alueella tarvitaan lisätilaa. Uudessa koulussa riittänee kapasiteettia 2020-luvun loppuun.

 

Uuden Syvälahden (Hirvensalon) koulun rakentamisesta seuraa väistämättä, että:

 

Kakskerran koulun rakentaminen siirtyy 2020-luvulle eli tarkastelukauden ulkopuolelle, koska oppilaat ovat sijoitettavissa ensi vuosikymmenen alkuun Hirvensalossa oleviin koulutiloihin (Haarlan koulu, Wäinö Aaltosen koulu ja uusi Syvälahden koulu). Kakskerran alueella lapsimäärät ovat kääntyneet laskuun. Uuteen kouluun tulisi noin 90 lasta tällä hetkellä. Lapset mahtuvat hyvin Haarlan, Wäinö Aaltosen ja uuteen Syvälahden kouluun, joten lasten sijoittamiseen mantereen kouluihin ei ole tarvetta.

 

Kakskerran uusi koulu on suunniteltu 156 lapselle, joista 130 on perusopetuksessa ja 26 varhaiskasvatuksessa (esiopetuksessa). Kakskerran oppilaat ovat käyneet koulua useamman vuoden Haarlassa. Koska Kakskerran ja Satavan saarten tulevasta asukaspohjasta ei ole selkeää käsitystä ja, koska Hirvensalossa olevat koulutilat riittävät Kakskerran alueen viime vuosina huomattavasti pienentyneelle oppilasmäärälle vuosiksi Syvälahden uuden koulun valmistumisen jälkeen, tulee koko hankkeesta luopua toistaiseksi tarpeettomana. Asiaan tulee palata uudestaan vasta, kun on selkeämpi käsitys Satavan ja Kakskerran saarten kaavoituksen tulevaisuudesta ja Syvälahden koulun rakentamisen vaikutuksesta.

 

Luostarivuoren koulussa vapautuu tilaresurssia elokuussa 2016. Tiloja voidaan hyödyntää kahdella tapaa siten, että:

 

1.Turun Lyseon lukio muuttaa Runosmäestä Luostarikadulle ja se yhdistetään osaksi Luostarivuoren lukiota. Samassa yhteydessä Runosmäen koulu yhdistetään Turun Lyseon kouluun. Järjestelyä puoltaa neljä seikkaa: Luostarivuoresta muodostuu noin 650 opiskelijan suurlukio, Runosmäkeen saadaan perusopetuksen yhtenäiskoulu ja että alakoululaiset pääsevät muuttamaan parempiin tiloihin ja että kaupunki voi hyödyntää Nunnavuoren laajaa koulutonttia muuhun tarkoitukseen. Lisäksi Runosmäen koulu on lähivuosina laajan peruskorjauksen tarpeessa.

 

2.Vasaramäen koulun 7–9. luokkalaiset siirtyvät huonokuntoisesta ja tarpeettoman suuresta tilasta Luostarivuoreen. Järjestelyä puoltaa mahdollisuus luopua yhdestä suuresta koulusta, joka voidaan purkaa ja hyödyntää tontti muihin tarkoituksiin. Järjestelyä ei puolla se seikka, että oppilaiden koulumatka pitenee alueelta ja uusia oppilaita tulee kuljetusvelvollisuuden piiriin ja uuden Skanssin alueen tuleva tilanne jää tältä osin kokonaan huomioimatta. Jos Luostarivuoreen rakennetaan 650 opiskelijan lukio, ei taloon mahdu enää Vasaramäen koulun oppilaita, jolloin näille on saneerattava Kupittaan koulutalon tilat tai rakennettava uudet tilat alueelle.

 

Esittelijä pitää vaihtoehtoa 1. tarkoituksenmukaisempana ja katsoo aiemmin tehtyjen linjausten ja päätösten perusteella, että perusopetuspalvelut on lähipalvelu, jolloin Vasaramäen – Lausteen – Skanssin perusopetuspalvelut tulee järjestää em. alueella. Lyseon lukio ei sitä vastoin ole alueellinen lukio ja olemassa olevien linjausten mukaisesti se voidaan siirtää Luostarivuoren lukion yhteyteen. Tällöin tilat Luostarivuoren koulurakennuksessa ja Runosmäen alueella olisivat järkevässä käytössä, Luostarivuoren lukion yksikkökokoa voidaan kasvattaa ja Lyseon lukiolla on parempi mahdollisuus toimia yhteistyössä muiden lukioiden kanssa. Uuden lukion yksikkökoko on noin 650 opiskelijaa, joka on samaa kokoa kuin muilla Turun lukioilla. Tällaisista lukioista on hyvät kokemukset Turussa.

 

Taloudelliset vaikutukset:

 

Syvälahden uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen maksaa noin 22,4 miljoonaa euroa. Samalla kuitenkin voidaan välttyä Kakskerran koulun rakentamiselta ainakin ennen vuotta 2020. Koulun kustannusarvio on 5,3 miljoonaa euroa.

 

Syvälahden koulun ja päiväkodin vuotuiset käyttökustannukset ovat 1.860.0000 euroa, mutta samaan aikaan on todettava, että varovastikin arvioiden voidaan luopua päiväkotitiloista, joiden vuosivuokra on 172.000 euroa (2013) ja että koulukuljetusetuuden kaventuminen vähentää kuluja noin 200.000 euroa vuodessa. Myös Wäinö Aaltosen koulun pihalla on parakki, jonka kustannukset ovat 33.000 euroa vuodessa. Koska vähentäviä tekijöitä on yhteensä 405.000 euroa, kasvaa kokonaiskustannus 1 455 000 € vuodessa. Kun mukaan voidaan ottaa vielä jäljempänä oleva Runosmäen koulusta säästyvä vuokra (443.000 €), on kokonaiskustannuslisäys noin 1,0 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Runosmäen koulurakennuksesta voidaan samassa yhteydessä luopua. Sen vuotuiset käyttökustannukset ovat 443.000 euroa. Koulu on myös peruskorjauksen tarpeessa ja hyvin alustava korjausarvio on ollut noin 3 miljoonaa euroa. Koulun tontti on todella iso ja hyödynnettävissä muihin tarkoituksiin kaupunginosan palvelutarjonnan (lähiliikuntapaikat) mitenkään heikentymättä.

 

 

2. TURUN POHJOISEN ALUEEN TILANNE

 

Yli-Maarian koulu ja päiväkoti on mitoitettu yhteensä 381 lapselle, joista varhaiskasvatuksessa on 105 ja perusopetuksessa 276 lasta. Varsinkin päivähoidon osalta kysyntä on Moision – Yli-Maarian alueella selvästi tarjontaa suurempi, vaikka uusia päivähoitopaikkoja on hiljattain saatu Moisioon ja Paattisille. Tällä hetkellä päivähoitopalveluja ei voida tarjota kaikille perheille lähipalveluna. Tarkastuslautakunnan ja Hildenin ym työryhmän tekemän selvityksen mukaan pohjoisella alueella tarvittaisiin paikkoja noin 250 lapselle vuoteen 2018 mennessä.

 

 

Toisaalta jopa 2/3 Moision koulua toimii rakennuksessa, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen, mutta ei pysyvään käyttöön. Väestönkasvun painopiste on myös siirtynyt alueen pohjoisosiin ja nykyinen koulu on siltä kannalta väärässä paikassa. Koulun ja päiväkodin toiminta on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2017. Samanaikaisesti tulee varautua siihen, että luovutaan mahdollisuuksien mukaan Moision koulun siirtokelpoisista tilaelementtitiloista.

 

Taloudelliset vaikutukset:

 

Yli-Maarian uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen maksaa noin 10,6 miljoonaa euroa.

 

Yli-Maarian uuden koulun ja päiväkodin vuotuiset käyttökustannukset ovat 826.000 euroa, mutta samaan aikaan on todettava, että varovastikin arvioiden voidaan luopua osasta Halikonkadun päiväkotitiloista, joiden vuosivuokra on 307.000 euroa (2013). Myös Moision koulun pihalla on elementtitila, josta voidaan luopua. Moision koulun kokonaisvuokra on 450.000 euroa. Halikonkadun päiväkodin ja Moision koulun yhteenlaskettu vuokra on 757.000 euroa, josta ainakin neljäsosa muodostuu käytöstä poistettavista tiloista siinä vaiheessa kuin Yli-Maarian koulu ja päiväkoti valmistuu. Tällöin toimialalle tulisi noin 600.000-650.000 euron lisäkustannus.

 

 

3. MUUTA TURKUA KOSKEVAT HANKKEET

 

Braheskolan (Kombikoulu ja päiväkoti): Ruotsinkielinen koulu ja päivähoitoyksikön valmistuminen loppuvuodesta 2014 Vähä-Heikkilään tuo 33 päivähoitopaikkaa, 42 esiopetuspaikkaa ja 80 koulupaikkaa. Hanke on kuitenkin osin korvaava kohde, jolloin voidaan luopua parakeista Sirkkalan koulun pihalla. Kohde on tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja sen on määrä valmistua 2014. Muu ruotsinkielisen päivähoidon lisätarve tulisi hoitaa yksityistä palvelutuotantoa kehittämällä. Kunnallisen ruotsinkielisen päivähoidon tarve tulee arvioida uudestaan, mikäli joudutaan luopumaan olemassa olevista tiloista jossain muualla.

 

Braheskolanin rakennuskustannukset ovat 5,1 miljoonaa euroa ja käyttökulut 435 000 €/v.

 

Skanssin osalta tilanne on niin selkiytymätön, että asiaan tulee palata uudestaan tulevien vuosien talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi tulee Skanssiin rakentaa aluetta palveleva yhtenäiskoulu, jolla voidaan korvata nyt Vasaramäen yhtenäiskoulun käytössä oleva Kupittaan koulurakennus. Lausteen-Vasaramäen-Skanssin alueen tarpeita ajatellen nykyinen yläkoulu ei sijaitse optimaalisessa paikassa. Mikäli kuntaraja Kaarinan suuntaan poistuu, tulee Skanssin koulu entistäkin tarpeellisemmaksi. Skanssiin on tulossa siinä määrin runsaasti uusia asukkaita, etteivät nykyiset koulutilat lainkaan riitä eikä suurille oppilasmäärille ole tarkoituksenmukaista järjestää koulukuljetuksia. Tavoitteena on käyttää nykyistä Kupittaan koulurakennusta mahdollisimman pitkään ja mielellään aina uuden Skanssin koulurakennuksen valmistumiseen asti. Tähän on aiempaa paremmat mahdollisuudet, koska lukiotoiminta on päättynyt ja koulun ei tarvitse enää tilapulan vuoksi käyttää kaikkein huonokuntoisimpia tiloja. Skanssin koulun valmistumisen tavoiteaikataulu on vuosi 2021.

 

Myös Maarian-Ilmaristen alueella tilanne on kaavoituksen osalta siinä määrin epäselvä, että koulun rakentamistarpeeseen tulee palata myöhemmin.

 

Pansion koulun lisärakentaminen on ollut vuosia esillä. Tilatarve ei edellytä lisätiloja. Alueen yläkouluikäiset käyvät koulua tällä hetkellä Rieskalähteellä, jossa on tarkoitukseen sopivat juuri peruskorjatut tilat. Pansion koulu on peruskorjattava tällä vuosikymmenellä.

 

Samppalinnan koulun tulevaisuus pitää arvioida vuosien 2013–2014 aikana. Oppilasmäärä on alentunut ripeästi. Se voidaan joka tapauksessa hallinnollisesti yhdistää lähellä sijaitseviin Puropellon tai Luostarivuoren kouluun 1.8.2016 lukien. Samppalinnan yhtenäiskoulun yhdistäminen hallinnollisesti Luostarivuoren yhtenäiskouluun vaikuttaa luontevimmalta ratkaisulta. Koulurakennuksen tuleva käyttö tulee ratkaista vuoden 2014 loppuun mennessä.

 

 

PERUSOPETUKSEN JA PÄIVÄHOIDON HANKKEIDEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN YHTEENVETO

 

Perusopetuksen ja päivähoidon investointien tarve on vuoteen 2020 noin 50 M€ ja ne ovat suurimmillaan vuosina 2014–2015 sekä 2018. Vuokrakustannukset nousevat tehtävien investointien ja tilaratkaisuiden takia noin 1,6 M€ vuoteen 2020 mennessä.

 

 

Lukiokoulutus:

 

Vuoden 2009 kouluverkkoselvityksessä lukioiden osalta tehtiin kolme päälinjausta: lukiot irrotetaan peruskouluista, lukioiden yksikkökoko kaksinkertaistetaan ja uudet yksiköt sijoitetaan keskustaan lähelle toisiaan, jotta opiskelijat voivat vaivattomammin vaihtaa yksikköä. Valtuuston linjaus toteutuu kesällä 2013 muuten paitsi Turun Lyseon lukion osalta. Lukiokoulutus ei ole lähipalvelu.

 

Lyseon lukio on tarkoituksenmukaista sijoittaa keskustaan Luostarivuoden lukion yhteyteen ja edellä kuvatulla tavalla Runosmäen koulu siirtyy lukiolta vapautuviin tiloihin.

 

Lukiokoulutuksen muut tilaratkaisut (esim. TSYK ja Iltalukio) riippuvat pitkälti Ammattikorkeakoulun kampus-hankkeen toteutumisesta ja siitä, vapautuvatko Sepänkadun tilat lukioiden käyttöön vain ei.

 

Lyseon lukion ja Luostarivuoren lukion yhdistäminen tuo opetuksessa ja hallinnoinnissa kustannussäästöjä 250.000–300.000 euroa vuodessa.

 

Ammatillinen koulutus:

 

Turun Ammatti-instituuttia edeltäneestä oppilaitosrakenteesta johtuen rakenne on edelleen varsin hajanainen. Ammatillinen koulutus ei ole luonteeltaan lähipalvelu.

 

Amiraalistonkadulla sijaitsevat logistiikka-alan koulutuksen tilakysymys on ehkä koko toimialan ongelmallisin. Koulutus joutuu toimimaan tiloissa, jotka on todettu sekä sisä- ja ulkotiloiltaan erittäin puutteellisiksi. Tavoitteena on, että tilat olisivat valmiina vuonna 2016. Asia ratkaistaan erilliskysymyksenä.

 

Ammatillisen koulutuksen muut tilaratkaisut riippuvat pitkälti Ammattikorkeakoulun kampus-hankkeen toteutumisesta ja siitä, vapautuvatko Ruiskadun tilat ammatillisen koulutuksen käyttöön vain eivät.

 

Jos kampushanke ei toteudu, jatketaan toimintoja pääasiassa nykyisissä tiloissa ja joista osa on peruskorjauksen tarpeessa.

 

Muut kohteet

 

Juhana Herttuan lukiolta vapautuvia tiloja Topeliuksen koulun yhteydessä on tarkoitus käyttää eri koulujen väistötiloina mm. Katedralskolanin, Puolalan koulun tai Raunistulan koulun peruskorjauksen aikana.

 

Päiväkotihankkeet ratkaistaan talousarvion yhteydessä.

 

Päätösvalta

 

Hallintosäännön 23§ mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta ”päättää tehtäväalueen palveluverkosta ja siihen tehtävistä muutoksista kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti”.

 

Kaupunginvaltuusto päättää kuitenkin oppilaitoksen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää päiväkotien perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Aikataulu

 

Asia on esillä toimialan YT-ryhmässä 11.1.2013 ja uudestaan 29.5.2013.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

 

1.Syvälahden koulu perustetaan 1.8.2016 lukien.

2.Turun lyseon lukio lakkautetaan 1.8.2016 lukien ja se yhdistetään Luostarivuoren lukioon 1.8.2016.

3.Runosmäen koulu lakkautetaan 1.8.2016 ja sen toiminnat yhdistetään samalla alueella toimivaan Turun Lyseon kouluun.

4.Yli-Maarian koulu perustetaan 1.8.2017.

5.Samppalinnan koulu lakkautetaan ja yhdistetään hallinnollisesti Luostarivuoren kouluun 1.8.2016

 

Lisäksi lautakunta toteaa, että

 

1.Peruskorjauksen tarpeessa olevasta Runosmäen koulusta luovutaan 1.8.2016 jälkeen heti kun se on mahdollista.

2.Kakskerran koulurakennusta tai Pansion koulun lisärakennusta ei toteuteta vuosina 2013–2020.

3.Vasaramäen-Lausteen-Skanssin perusopetuksen palvelut järjestetään lähipalveluina. Skanssin alueen koulutiloja suunniteltaessa otetaan huomioon myös vuosiluokkien 7–9 tilatarpeet.

4.Mahdollisen Kampus-hankkeen vaikutuksista palveluverkkoon päätetään erikseen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Yrttiahon Koivusalon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.