Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11005.06.20131
Kasvatus- ja opetuslautakunta11712.06.20136

9582-2012 (041)

Toimintasuunnitelma nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 110

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2013 suunnitelma talousarviopoikkeaman kaventamiseksi tulosalueittain.

 

Palvelujohtaja Vesa Kulmala, palvelujohtaja Mika Helva ja talouspäällikkö Anne Takalo 31.5.2013:

 

Kaupunginhallitus on esittänyt 21.5.2013 § 247 kaupunginvaltuustolle ja valtuusto on hyväksynyt esityksen 27.5.2013 § 112, että kasvatus- ja opetuslautakunta laatii toimintasuunnitelman nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi kaupunginhallitukselle 13.6.2013 mennessä

 

Tulosalueet esittävät toimenpiteikseen seuraavaa:

 

Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen:

 

Varhaiskasvatuksessa pyritään tasapainottamaan taloutta tarkastelemalla laitoshuoltajien töiden kokonaisuutta. Päiväkotien laitoshuoltajien työt mitoitetaan ja mahdollinen työkokonaisuuteen sisältyvä hoitotyö poistetaan tehtäväkokonaisuudesta. Työtilanteet vaihtelevat erittäin paljon eri yksiköiden välillä, ja laitoshuoltajia tarvitaan päiväkodeissa siivouksen lisäksi myös vaatehuolto- ja ruokapalvelutehtäviin sekä ruuan kuljettamistehtäviin riippuen päiväkotien rakenteesta ja töiden organisointitavoista. Varhaiskasvatuksesta mahdollisesti poistuvan työajan hyödyntämistä Arkean palveluiden kanssa tutkitaan. Säästöä saadaan syntymään, kun tällä hetkellä avoinna olevien tai avoimiksi tulevien vakanssien työpanosta jaetaan uuden mitoituksen mukaisesti päiväkotien siivoustehtäviin.

 

Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne:

 

Perusopetuksen kouluissa on kevään aikana suunniteltu ja toteutettu 1 %:n säästötavoitteet koulun kehysrahoista ja tätä säästötavoitetta jatketaan edelleen syksyllä 1 % tuntikehystä vastaavalla summalla. Lisäksi säästöjä tavoitellaan sopeuttamalla koululiikunnan, koulukuljetuksen ja henkilöstön koulutuksen kustannuksista. Tavoitteena on noin 300.000 euron ylijäämä vuoden 2013 talousarviosta.

 

Ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Liliane Kjellman:

 

Ruotsinkielinen tulosalue on uusi tulosalue, jonka vuoksi vertailu viime vuoden kustannuksiin on vaikeaa. Tulosalueella näyttävät varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen ja työväenopiston menot pysyvän talousarviossa. Ylityspaine näyttää tällä hetkellä olevan noin 150 000 euroa, joka koostuu perusopetuksen henkilöstömenoista. Viime vuoden toteuma oli 4,58 milj. euroa ja tämä vuoden toteuma näyttää olevan samansuuruinen. Ruotsinkieliselle tulosalueelle siirrettiin 4,3 milj. kattamaan peruskoulun henkilöstömenoja. Tämä selittää ruotsinkielisen tulosalueen ylityspaineen. Oppilasmäärä kasvaa ruotsinkielisissä peruskouluissa syksyllä, mikä aiheuttaa lisää henkilöstökustannuksia. Jo toteutuneet säästötoimet näkyvät kuitenkin kuljetuskustannuksissa, sijaiskustannuksissa ja koulutuskustannuksissa. Nämä säästötoimenpiteet jatkuvat syksyllä. Ensi vuoden tuntikehyksestä säästetään 1% palkkamenoista tai vastaavan eurosumman koulun omasta käyttöbudjetista.

 

Lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja Esko Heikkonen:

 

Lukion rehtorit tekevät 12.6. klo 12.00 mennessä selvityksen, miten heidän alaisensa lukio säästää kuluvan vuoden aikana heille määrätyn säästöosuuden. Säästöt tulevat kohdistumaan sijaiskorvauksiin, koulutuksiin, käyttömäärärahoihin ja mahdollisesti myös opetukseen. Opetuksesta säästäminen on hankalaa, koska se kohdistuu vain viidelle kuukaudelle ja opettajille maksettava palkka jakautuu koko lukuvuodelle. Tavoitteena on noin 50.000 euron ylijäämä vuoden 2013 talousarviosta.

 

Ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja Hannu Immonen:

 

Ammatillisen koulutuksen säästötoimenpiteet kohdistuvat oppisopimuskoulutuksen leikkaamiseen. Pääsääntöisesti ainoastaan rekrytoivia (syntyy uusi työsuhde) voidaan tehdä edelleen. Lisäksi muusta koulutuksesta vähennetään kahden uuden ryhmän sisäänottoa ja koulutusaloilla yhdistetään edelleen pieniä ryhmiä. Henkilöstön koulutuksesta ja opettajille suunnatuista työelämäjaksoista vähennetään menoja. Työnohjaajien määrää vähennetään ja investointien ja opetuksen työaineiden ja –välineiden hankintaa karsitaan. Lisäksi Koneteknologiakeskus Oy:n palveluiden käyttöä vähennetään. Näiden säästösuunnitelmien vaikutus on yhteensä noin 540.000 euroa.

 

Aikuiskoulutuksen tulosaluejohtaja Päivi Lehtinen:

 

Suomenkielisen työväenopiston syksyn kurssitarjontaa vähennetään vastaamaan valtionosuutena saatavia tuntimääriä. Arvioitu säästö on noin 50.000 euroa.

 

Hallinnon ja yhteisten toimintojen tulosalueet:

 

Yhteisten toimintojen osalta eläkemenoperusteisista maksuissa arvioidaan ylityksen olevan noin 320.000 euroa. Kasvatus- ja opetusviraston menoissa tätä menoylitysennustetta pyritään kattamaan mahdollisuuksien mukaan.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitun suunnitelman sivistystoimialan nettomenojen alentamisesta. Taloustilannetta seurataan kuukausittain ja ennusteen muuttuminen muuttaa mahdollisia toimenpiteitä kesän ja syksyn aikana.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koivusalon Liukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Tarke ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kasopelk § 117

Pöydältä Kasopelk 5.6.2013 § 108

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

EhdotusKasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitun suunnitelman sivistystoimialan nettomenojen alentamisesta. Taloustilannetta seurataan kuukausittain ja ennusteen muuttuminen muuttaa mahdollisia toimenpiteitä kesän ja syksyn aikana.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edellä ehdotetun toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin:

- varhaiskasvatuksen tulosalueen, ruotsinkielisen tulosalueen, lukiokoulutuksen tulosalueen, aikuiskoulutuksen tulosalueen sekä hallinnon ja yhteisten toimintojen tulosalueiden osalta ehdotus hyväksytään,

- perusopetuksen tulosalueen osalta ehdotuksen mukaisia säästötoimenpiteitä ei toteuteta ja

- ammatillisen koulutuksen tulosalueen osalta ehdotuksesta poistetaan seuraavat kohdat: "Ammatillisen koulutuksen säästötoimenpiteet kohdistuvat oppisopimuskoulutuksen leikkaamiseen. Pääsääntöisesti ainoastaan rekrytoivia (syntyy uusi työsuhde) voidaan tehdä edelleen. Lisäksi muusta koulutuksesta vähennetään kahden uuden ryhmän sisäänottoa ja" ja "Näiden säästösuunnitelmien vaikutus on yhteensä noin 540.000."

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti edellyttää, että sen 27.3.2013 § 45 tekemä esitys määrärahojen korottamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta perusteli päätöstään seuraavasti:

”Oppisopimuskoulutus on valtionosuusrahoitteista. Lisäksi, jos Turku nyt lopettaisi oppisopimusten solmimisen, olisi vaarana, että tulevaisuudessa valtio myöntäisi kaupungille vähemmän oppisopimuspaikkoja.

Ammatillisessa koulutuksessa ei voida vähentää kahta ryhmää. Mikäli vuotuinen järjestämislupa (4.235 vos-paikkaa) ei täyty, niin maksettava rahoitus kaupungille pienenee 9.901 € / opiskelija."

Päätöksenteko

Yrttiaho teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunginvaltuusto ei ole päättänyt osavuosikatsauksen kohdalla kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen alentamisesta, vaan merkinnyt katsauksen tiedoksi. Talousarvion nettomenojen mahdollisen ylityksen syynä on kaupunginhallituksen päätös jättää kohdentamatta lautakunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia noin 1,2 miljoonaa euroa. Lautakunta toteaa, ettei sen alaista toimintaa voi enää supistaa palveluita vaarantamatta. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että mahdollinen talousarviopoikkeama käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä."

Koivusalo teki Hartialan kannattamana päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Päätös Yrttiahon ja Koivusalon ehdotusten välillä tehtiin äänin 11 - 2. Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Yrttiaho ja Oksanen. Päätökseksi tulleen Koivusalon Hartialan kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Liukkonen, Heinonen, Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Niinivirta, Rantanen, Rusi ja Raho.

Äänestyksen voittanut Koivusalon Hartialan kannattamana tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

esiKaupunginhallitus