Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9415.05.20131
Kasvatus- ja opetuslautakunta10805.06.20132

3090-2013 (041, 002, 07)

Varhaiskasvatuksen operatiivinen palvelutuotantosopimus 2013

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli sivistystoimialan operatiivisia palvelutuotantosopimuksia kokouksessaan 17.4.2013. Lautakunta päätti mm. palauttaa varhaiskasvatuksen sopimuksen uuteen valmisteluun. Uudelleen valmisteltu varhaiskasvatuksen operatiivinen palvelutuotantosopimus esitetään nyt lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Kasopelk § 94

Palvelujohtaja Vesa Kulmala ja tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli sivistystoimialan operatiivisia palvelutuotantosopimuksia 2013 kokouksessaan 17.4.2013 § 65. Lautakunta päätti hyväksyä muut operatiiviset palvelutuotantosopimukset, mutta palautti varhaiskasvatuksen operatiivisen palvelutuotantosopimuksen uuteen valmisteluun. Lisäksi lautakunta päätti, että sopimusten toteutuminen raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.

 

Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja ovat neuvotelleet uudelleen sopimuksen sisällöstä. Tehostamistoimenpiteiden osalta uimaopetuksen lakkauttamisesta ja avustajaresurssin vähentämisestä on tässä vaiheessa luovuttu. Toimintaa pyritään tehostamaan esim. tukipalveluiden osalta sekä kehittämällä palveluohjausta.

 

Talousarviota vuodelle 2013 laadittaessa lähdettiin siitä, että henkilöstön palkat saataisiin mahdollisimman oikein kohdennettua, jotta talousarvion toteuman seuranta olisi realistisempaa. Samalla pyrittiin kuitenkin mahdollistamaan perheiden valinnanmahdollisuudet lapsensa hoidon järjestämiseksi, määrärahoja kohdennettiin kotihoidon tukeen, yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään ja palveluseteliin. Annettu ohjeluku ei kuitenkaan mahdollistanut suurempaa määrärahojen kohdentamista palvelusetelimenoihin.

 

Sopimuksessa toiminnan resurssiosuuteen on lisätty oman tuotannon osalta tarkempi talousarviotaulukko. Alkuvuoden toteuman perusteella näyttäisi siltä, että varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyisi. Palvelusetelien käytön lisääntyessä merkittävästi, ylitys kohdistuu pääosin näihin kustannuksiin. Päivähoidon kysynnän lisääntymiseen vastataan myös omassa toiminnassa hoitopaikkoja lisäämällä. Oman toiminnan lisäyksellä pyritään vastaamaan osaltaan myös tarkastuslautakunnan arviointiraportissa todettuun päivähoitojonoon. Mahdolliset oman toiminnan talousarvion ylityspaineet johtuvat pääsääntöisesti henkilöstökulujen kasvusta sekä lisäysten myötä kasvaneista vuokra- ja ateriapalvelukulujen kasvusta. Toteumaa seurataan syksyyn asti, jolloin arvioidaan mahdollinen lisämäärärahan tarve.

 

Liite 1                                  Varhaiskasvatuksen tulosalueen operatiivinen palvelutuotantosopimus

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen operatiivisen palvelutuotantosopimuksen vuodelle 2013 ja päättää, että sopimuksen toteutumista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että mahdolliseen sivistystoimialan lisämäärärahatarpeeseen palataan syyskuussa 2013.

PäätösAsia pantiin pöydälle Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 108

Pöydältä 15.5.2013 § 94

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

EhdotusKasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen operatiivisen palvelutuotantosopimuksen vuodelle 2013 ja päättää, että sopimuksen toteutumista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että mahdolliseen sivistystoimialan lisämäärärahatarpeeseen palataan syyskuussa 2013.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta, jonka mukaan liitteen sivulla 14 oleva OPTS:n tavoitteen ”Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä” kohta ”SPS:n strategiset tavoitteet” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Henkilöstöresurssit on kohdennettu palveluntarpeen mukaisesti.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-3. Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Tarke. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Koivusalo, Laaksonen, Lähteenmäki, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala. Schaumann oli poissa äänestyksestä.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta, jonka mukaan liitteen sivulla 14 oleva OPTS:n tavoite ”Toimitaan tehokkaasti kumppaneina yksityisten palveluntuottajien kanssa” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yksityisten palveluntuottajien toiminnan valvontaa kehitetään.” Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Palvelusetelin piirissä olevien lasten määrä ja palvelun laatu (sääntökirjan, lakien ja asetusten mukaisuus).”

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti Yrttiahon lisäksi Oksanen. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Koivusalo, Schaumann, Laaksonen, Lähteenmäki, Tarke, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala.

Heinonen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvKulmala Vesa
tiedRantanen Maija-Liisa


Liitteet:

Kasopelk § 94
Liite 1:Varhaiskasvatuksen tulosalueen operatiivinen palvelutuotantosopimus