Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8715.05.20139
Kasvatus- ja opetuslautakunta10705.06.20131

5921-2012 (421)

Päiväkotihoidon sääntökirjan yleisen osan täsmennykset ja muutokset

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 87

Palvelujohtaja Vesa Kulmala ja palvelualueen päällikkö Pia Jokinen:

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on kokouksessaan 20.6.2012 §:ssä 120 hyväksynyt Varhaiskasvatuksen palveluseteli sääntökirjan yleisen osan päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan osalta.

 

Oheismateriaali 1               Sääntökirja 20.6.2012 päätöksen mukaisesti

 

Sääntökirjaa on tullut tarve päivittää, koska päivähoidon lainsäädännössä ja Turun kaupungin organisaatiossa on tapahtunut muutoksia. Samassa yhteydessä on pyritty täsmentämään kohtia, joissa on ollut palvelujen tuottajien ja asiakaspalautteen perusteella tulkinnanvaraisuutta tai niistä on aiheutunut epäselvyyksiä.

 

Oheismateriaali 2               Päivitetty sääntökirja / muutokset ja korjaukset korostettuna

 

Merkittävin muutos koskisi kohtaa ”6.5 Palvelusetelin arvon tarkistaminen, Lapsi täyttää kolme vuotta”. Aikaisemmin lapsikohtaisen palvelusetelin arvo on tarkistettu lapsen syntymäpäivän jälkeisestä päivästä. Elokuun alusta 2013 olisi tarkoituksenmukaista siirtyä siihen, että lapsikohtaisen palvelusetelin arvo tarkistettaisiin vasta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä LPH-Effica ei tue tällä hetkellä voimassa olevaa käytäntöä vaan tämä on vaatinut asian huomioimisen ”käsin laskien”, järjestelmä huomioi asian seuraavan kalenterikuukauden alussa. Samaa periaatetta noudatetaan kunnallista päivähoitomaksua määrättäessä, esimerkiksi perhekoossa (aikuisten määrä perheessä) tapahtuvat muutokset otetaan huomioon seuraavan kalenterikuukauden alussa. Käsiteltävien tapausten määrä vaihtelee kuukausittain 10-20 tapausta kuukaudessa.

 

Sääntökirjaan esitettävät muutokset on käsitelty tuottajien ja Turun kaupungin yhteisessä kokouksessa 24.4.2013. Tuottajat olivat yksimielisesti esitettävien muutosten kannalla.

 

Sääntökirjan erityisen osan käyttöönotosta on päättänyt viranhaltijan päätöksellä toimialajohtaja. Erityisessä osassa täsmennetään yleistä osioita mm. toimintakäytäntöjen osalta. Erityisessä osassa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 

Henkilökunnan pätevyysvaatimukset ja henkilökunnan määrä (määräykset tulevat lainsäädännöstä)

Yhteistyömuodot kaupungin kanssa

Laskutusprosessi

Varhaiserityiskasvatuksen määritelmiä ja periaatteita

Palautteen käsittely

Laadunhallinta

Tietojärjestelmän käyttö, esim. päiväkirja täyttäminen

Omavalvontasuunnitelma

 

Liite 1                                  Päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan sääntökirja Turussa 1.8.2013 alkaen

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan palvelusetelitoimintaa ohjaavan sääntökirjan yleisen osuuden. Lisäksi lautakunta päättää, että toistaiseksi voimassaoleva sääntökirja otetaan käyttöön 1.8.2013 alkaen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koivusalon Liukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ennen asian pöydälle panemista äänestettiin Oksasen Yrttiahon kannattamana tekemästä palautusehdotuksesta. Palautusehdotus hylättiin äänin 11-2. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schaumann, Laaksonen, Ratilainen, Niinivirta, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala.

Kasopelk § 107

Pöydältä Kasopelk 15.5.2013 § 87

Toimialajohtaja Timo Jalonen

EhdotusKasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan palvelusetelitoimintaa ohjaavan sääntökirjan yleisen osuuden. Lisäksi lautakunta päättää, että toistaiseksi voimassaoleva sääntökirja otetaan käyttöön 1.8.2013 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kolmen äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä liitteen 1 sivulle 1 tehtävästä muutosehdotuksesta, jonka mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää sääntökirjan erityisestä osasta: ”Sääntökirjan erityisen osan päivitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta”.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti Yrttiahon lisäksi Oksanen. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Koivusalo, Schaumann, Laaksonen, Lähteenmäki, Tarke, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä, liitteen 1 sivulla 11 olevaa pykälää 6.2.1. koskevasta muutosehdotuksesta, jonka mukaan kertoimia ei muuteta.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti Yrttiahon lisäksi Oksanen. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Koivusalo, Schaumann, Laaksonen, Lähteenmäki, Tarke, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala.

Kolmannessa äänestyksessä äänestettiin Yrttiahon Oksasen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta, jonka mukaan liitteen 1 sivulla 19 olevan pykälän 7.1.2 Vähimmäispalvelutaso kaksi viimeistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Turun kaupunki valvoo yksityistä päiväkotitoimintaa säännöllisillä tarkastuskäynneillä vähintään kaksi kertaa vuodessa Turun kaupunginalueella.

Valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa ensisijaisesti tarkastuksin, antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palveluntuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Valvontaviranomainen voi tarkastaa palveluntuottajan toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät tilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 § 15 ja 17).”

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti Yrttiahon lisäksi Oksanen. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Koivusalo, Schaumann, Laaksonen, Lähteenmäki, Tarke, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala.

Heinonen oli poissa kokouksesta.


Liitteet:

Kasopelk § 87
Liite 1:Päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan sääntökirjan Turussa 1.8.2013