Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10505.06.201310

1196-2013 (015, 011)

Lausuntopyyntö Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle valmistelleen työryhmän loppuraportista

Tiivistelmä:

Hyväksyessään vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelman kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunkitason toimenpiteenä selvitetään ja valmistellaan Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirto Turun Aikuiskoulutussäätiölle. Päätöksen perusteella kaupunginjohtaja asetti työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmän raportti on valmistunut. Kaupunginjohtaja on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa työryhmän loppuraportista 22.5.2013 mennessä. Lautakunta käsitteli lausuntoa koskevaa asiaa 15.5.2013 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Nyt lautakunnalle esitetään lautakunnan pyytämät lisätiedot ja uudelleen valmisteltu ehdotus lausunnoksi.

Kasopelk § 105

Toimialajohtaja Timo Jalonen 22.5.2013:

 

Hyväksyessään 3.12.2012 § 237 vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelman kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunkitason toimenpiteenä selvitetään ja valmistellaan Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirto Turun aikuiskoulutussäätiölle. Päätöksen perusteella kaupunginjohtaja asetti 25.1.2013 § 17 työryhmän valmistelemaan Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle. Työryhmän raportti on valmistunut.

 

Työryhmä on työssään arvioinut kolmea toteutusmallia. Ensimmäinen vaihtoehto on liiketoimintasiirto Turun kaupungilta Turun Aikuiskoulutussäätiölle. Liiketoimintasiirtoon perustuvan mallin tarkoituksena on siirtää Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto Turun Aikuiskoulutussäätiöön.

 

Toinen työryhmän käsittelemä vaihtoehto on ns. sopimusyhteistyömalli. Sopimusyhteistyömallissa Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen henkilökunta, materiaalit ja tilojen vuokravastuut siirtyvät Turun Aikuiskoulutussäätiölle, minkä jälkeen kaupunki ostaa aikuiskoulutuksen Turun Aikuiskoulutuskeskukselta.

 

Näiden lisäksi työryhmässä on ollut esillä opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukainen toteutusmalli, joka kokoaa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen samaan järjestäjäorganisaatioon. Mikäli kaikki ammatillinen koulutus keskitettäisiin ministeriön mallin pohjalta säätiöön, ryhmän näkemyksen mukaan luontevin vastaanottava organisaatio olisi Turun Aikuiskoulutussäätiö, joka on perustettu tätä tehtävää varten.

 

Työryhmän työn valmisteluvaihetta on esitelty Turun kaupungin yhteistyötoimikunnassa 12.3.2013, sivistystoimialan yhteistyöryhmässä 22.3.2013, ammatillisen koulutuksen tulosalueen työpaikkakokouksissa 20.3.2013, 25.3.2013 ja 28.3.2013 sekä aikuiskoulutuksen tulosalueen työpaikkakokouksessa 21.3.2013.

 

Työryhmän loppuraportti on käsitelty Turun kaupungin yhteistyötoimikunnassa 16.4.2013. Lisäksi loppuraportista annettavaa lausuntoa käsiteltiin sivistystoimialan yhteistyöryhmässä 29.5.2013, jolloin yhteistyöryhmä merkitsi asian tiedokseen. Edelleen loppuraportti on käsitelty Turun ammatti-instituutin työpaikkakokouksessa 20.5.2013.

 

Kaupunginjohtaja on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa työryhmän loppuraportista. Lausunto on pyydetty toimittamaan 22.5.2013 mennessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa 15.5.2013 § 91 mutta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Palauttaessaan asian uudelleen valmisteltavaksi lautakunta pyysi lisäselvitystä eräisiin seikkoihin:

 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulos 2011 ja 2012:

 

 

2011

2012

tulot

8.208.895

8.542.440

menot

6.946.878

7.845.673

netto

1.262.017

696.767

 

Oppisopimustoimiston tulos 2011 ja 2012:

 

 

 

2011

2012

tulot

5.918.044

6.527.940

menot

5.617.721

6.032.830

netto

300.323

495.110

 

Kokonaisuutena siirronalainen toiminta on tuottanut kaupungille vuonna 2011 1.562.340 euroa ja vuonna 2012 1.191.877 euroa.

 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pyynnöstä järjestettiin Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston henkilöstölle kysely mahdollisesta siirrosta Turun aikuiskoulutussäätiölle. Kysely lähetettiin 127 henkilölle, joista 83 vastasi. Äänestysoikeutta käytti 65%. Vastanneista 50 (60%) vastustaa siirtoa, 27 (33%) kannattaa siirtoa ja 6 (7%) ei halua ottaa kantaa asiaan.

 

Lautakunnan kokouksessa nousi esille myös kysymys siitä, miksi erikseen ei ole selvitetty sitä mahdollisuutta, että Aikuiskoulutussäätiön toiminta siirrettäisiin sivistystoimialan yhteyteen. Arvio ei olisi ollut valtuuston tehtäväannon mukainen. Kuitenkin voidaan todeta, että raportissa mainitut yhdistämisestä saatavat hyödyt toteutuvat myös toisin päin.

 

Ehdotan, että kasvatus- ja opetuslautakunta lausuu asiassa seuraavaa:

 

”Aikuiskoulutuksen näkökulmasta on perusteltua, että kaksi Turun kaupungin osana ja lähellä sitä toimivaa aikuiskoulutusta antavaa organisaatiota ja oppi-sopimustoimistoa voidaan yhdistää. Vaarana on kuitenkin, että ero nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen välillä kasvaa voimakkaasti, jolloin saavutettavat edut aikuiskoulutuksen yhdistämisessä synnyttää samassa määrin haittoja nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen välille. Tällöin kokonaishyöty jää olemattomiin.

 

Aiheutuvia haittoja voidaan minimoida kaupungin konserniohjausta lisäämällä. Tämä tarkoittaa kaupungin määräysvallan lisäämistä Turun Aikuiskoulutus-säätiössä enemmistöasemaan asti. Tämä muutenkin vahvistaisi yhteyttä Turun kaupungin ja Turun aikuiskoulutussäätiön välillä. Säätiön hallintoon tulee saada Turun kaupungin joko konsernihallinnon tai sivistystoimialan viranhaltijaedustaja.

 

Aikuiskoulutuksella on tärkeä elinkeino-, työvoima-, sosiaali- ja koulutuspoliittinen rooli. Sivistystoimiala ja kasvatus- ja opetuslautakunta katsovat, että Turun kaupungin etujen mukaista on vahvistaa aikuiskoulutuksen asemaa ylipäätään sekä säilyttää se vahvassa ja nykyistä määritellymmässä kaupungin ohjauksessa.

 

Turussa toimii Turun Ammattiopistosäätiö, jossa myös Turun kaupungilla on vahva rooli. On erittäin huono ratkaisu, että mainittu koulutuksen järjestäjä on jätetty kaavailtujen järjestelyjen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista, mutta nyt esitetty malli ei lainkaan vähennä koulutuksen järjestäjien määrää. Mikäli Turun Ammattiopistosäätiö olisi otettu mukaan järjestelyihin, olisi koulutuksen järjestäjien määrä vähentynyt yhdellä. Myös Kesäyliopiston rooli olisi ollut hyvä ratkaista tässä yhteydessä. Sen toiminta on pitkälti päällekkäistä iltalukion ja suomenkielisen työväenopiston kanssa. Aikuiskoulutus kaipaa monenlaista tehostamista, joka voidaan toteuttaa paremmalla työnjaolla.

 

Koska taloudellinen vaikutus kaupungille on huomattava (yli miljoona euroa), tulee säätiön kompensoida aiheutettu menetys kaupungille.

 

Ennen jatkoselvittämiseen ryhtymistä olisi saatava asiaan opetus- ja kulttuuriministeriön myönteinen kanta, joka yhä edelleen puuttuu.”

 

Liite 1                                  Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle valmistelevan työryhmän loppuraportti

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa asiasta kaupunginjohtajalle edellä olevan lausunnon.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti antaa asiasta kaupunginjohtajalle edellä olevan lausunnon siten täydennettynä, että lausunnon kolmannen kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

"Jotta koulutuksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, sen on oltava laadukasta. Kaupunginjohtajan asettama työryhmä ei ole millään tavoin ottanut kantaa aikuiskoulutuksen laatuun vertailluissa oppilaitoksissa. Ennen päätöksentekoon ryhtymistä olisi ehdottomasti pyydettävä puolueettoman ulkopuolisen tahon arviointi opetuksen laadusta ja tuloksista Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa ja Turun Ammatillisessa Aikuiskoulutuskeskuksessa."

Päätös tehtiin Hartialan Laaksosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kasopelk § 105
Liite 1:Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle valmistelevan työryhmän loppuraportti