Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9905.06.20134

6507-2013 (653)

Tilaelementin vuokraaminen Sivistystoimialan käyttöön 1.1.2014 lukien

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 99

Tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen 19.5.2013:

 

Martin päivähoitoyksikössä, Stålarminkatu 27:n tiloissa, on 76 hoitopaikkaa ja Vähä-Heikkilän koulun tiloissa 35 esiopetuspaikkaa.

 

Päivähoidolla on käytössä tilat kahden kerrostalon pohjakerroksessa, joista toiminta joudutaan siirtämään väistötiloihin loppuvuodesta 2013.

Taloyhtiössä tullaan tekemään peruskorjaus, jonka aikana päivähoitoa ei voida järjestää kiinteistössä.

 

Tarkoituksena on korjata ensin toinen ja sitten toinen talo.

Peruskorjauksen ajaksi tulee kahdelle lapsiryhmälle löytää korvaavat tilat. Kaksi muuta lapsiryhmää toimivat siinä kiinteistössä, joka ei ole peruskorjauksessa.

 

Martin alueen päivähoitopaikkatilanne on jo ennestään haastava nykyisillä hoitopaikkojen määrällä. Lisätiloja alueelta on etsitty moneen kertaan, eikä sopivia tiloja ole löydetty. Osa Urheilupuiston päivähoitoyksikön tiloista ei ympäristöterveydenhuollon tarkastuksen perusteella vastaa enää päivähoidon vaateita. Tarveselvitys uudesta päiväkodista Martin alueelle on tehty keväällä 2012.

 

Väistötilaksi on suunniteltu tilaelementin hankkimista kahdelle lapsiryhmälle. Tilaelementti tultaisiin sijoittamaan Martin koulun pihaan. Hoitopaikkoja tilaelementin avulla saataisiin kahdelle lapsiryhmälle, noin 35 lapselle. Tilaelementti tulisi ensin toimimaan Stålarminkadun päiväkotikiinteistöjen väistötilana tammikuusta 2014 alkaen. Talojen peruskorjauksen on ilmoitettu kestävän 1,5 – 2 vuotta. Syksystä 2015 tilaelementtiin pystyttäisiin sijoittamaan Martin kouluun menevien lasten esiopetus ja päivähoito. Näin tilaelementti helpottaisi Martin alueen päivähoitopaikkatilannetta.

 

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.6.2012 Martin alueen päivähoitojärjestelyjä koskevan tarveselvityksen.

 

Tarveselvityksessä todettiin, että Martin pienalueella tarvitaan lapsimäärän kasvun vuoksi 2010-luvun puolivälissä uusi päiväkoti, joka on mitoitettu yhteensä 144 lapselle. Lisäksi on varauduttava 2010-luvun loppupuolella vielä toisen kunnallisen päiväkodin rakentamiseen, ellei paikkavajetta täytetä yksityisen sektorin palveluilla tai uutta päiväkotirakennusta kevyemmillä ratkaisuilla.

 

Stålarminkadun päiväkodin tilojen, Stålarminkatu 27, korjaustöiden todettiin tarveselvityksessä käynnistyvän alkuvuodesta 2013. Remontin aikataulu on sittemmin tarkentunut. Korjaustyöt alkavat tämän hetkisen tiedon mukaan vasta alkuvuodesta 2014.

 

Remontti on väistötilatarpeen minimoimiseksi ositettu kahteen vaiheeseen siten, että osa päiväkodista on käytössä koko ajan.

 

Tilat omistaa TVT Asunnot Oy. Remonttikohde käsittää kolme asuinkerrostaloa, joista kahden rakennuksen alimmassa kerroksessa sijaitsee päiväkoti.

 

Päiväkoti saa remontin yhteydessä jonkin verran lisätiloja. Niihin voidaan sijoittaa varhaiskasvatuksen antamien tietojen mukaan 14 lapsen ryhmä.

 

Sivistystoimialan Tilapalvelut valmistelee alkusyksystä 2013 lautakunnalle tarkemman selvityksen Stålarminkadun tilojen remontista.

 

Varhaiskasvatus käyttää jo nyt Samppalinnan koulutalon, Itäinen Pitkäkatu 45, tiloja, ja se saa vielä 1.8.2013 lukien lisätiloja ko. kiinteistöstä. Tiloissa on syksyllä 2013 tämän hetkisen arvion mukaan 26 lapsen esiopetusryhmä ja 15 lapsen ryhmä viisivuotiaita.

 

Samppalinnan koulutalon tilojen käyttö ei kuitenkaan yksistään poista alueen päivähoidon tilaongelmia, joita Stålarminkadun tilojen remontti tilapäisesti vielä hankaloittaa.

 

Tilalelementin vuokraaminen ja sijoittaminen Martin koulun tontille ratkaisee väistötilaongelman remontin aikana, ja sen jälkeen tilat ovat käytettävissä esiopetuksen ja täydentävän päivähoidon lisätiloina siihen asti, kunnes tarveselvityksen edellyttämä uusi päiväkoti alueelle valmistuu.

 

Ko. tilat tullaan siirtämään muualle siinä vaiheessa kun alueen pysyvät päiväkotitilat valmistuvat.

 

Luostarivuoren koulun edustajien kanssa on neuvoteltu tilojen sijoittamisesta Martin koulutalon, Hopeasepänkuja 2, pihalle, ja koulu puoltaa omalta osaltaan asiaa. Sovittu on, että mm. välituntitoiminnan sujuvuuteen kiinnitetään sijoitussuunnittelussa erityistä huomiota.

 

Sivistystoimiala luopuu osana operaatiota Vasaramäen koulun käytössä, osoitteessa Syreenikuja 1, olevista elementtiloista (137 m2). Ko. tilat, jotka ovat olleet mm. opinto-ohjauksen ja oppilashuollon käytössä, käyvät tarpeettomiksi lukiotoiminnan siirtyessä pois Kupittaan koulutalosta kesällä 2013. Syreenikujan elementtitilojen vuokriin on varattu vuoden 2013 talousarviossa yhteensä 34 901 euroa.

 

Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on 28.5.2013 tehnyt laskelman Martin koulutalon pihalle sijoitettavan tilaelementin (huoneistoala 339 m2) vuokrakustannuksista:

 

Parmaco Oy:lle maksettava vuokra

18,58 €/m2/kk

muutostyömaksu kuljetuksesta ja asennuksesta

(kustannus 147 000 €)

4,81 €/m2/kk (peritään 10 vuotta)

muutostyömaksu perustuksista (kustannus 350 000 €)

11,46 €/m2/kk (peritään 10 vuotta)

hallinnointipalkkio

0,13 €/m2/kk

sisäpuolinen korjausraha

0,23 €/m2/kk

lämmitys, käyttö ja huolto sekä ulkoalueiden hoito

1,68 €/m2/kk

siivous

1,43 €/m2/kk

yhteensä

38,33 €/m2/kk

 

Vuokrakustannukset ovat em. perustein 12 993,87 €/kk. Vuositasolla kustannukset ovat 155 926,44 €.

 

Laskelmassa esitetty perustuksiin liittyvä kustannus perustuu arvioon. Lopullinen muutostyömaksu määritetään toteutuneen kustannuksen pohjalta.

Kuljetus-, asennus- ja perustuskustannus on hinnoiteltu vuokraan 10 vuoden takaisinmaksuajalla.

 

Kohteesta tullaan tekemään Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden ja Sivistystoimialan välille kymmenen vuoden määräaikainen sisäinen vuokrasopimus.

 

Tavoitteena on, että tilat ovat varhaiskasvatuksen käytettävissä 1.1.2014 lukien.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus         Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille jatkotoimenpiteitä varten, että Sivistystoimialalle vuokrattaisiin ehdotuksen mukaisesti tilaelementti (339 htm2) 1.1.2014 lukien.

 

Tilat sijoitetaan Martin koulun tontille.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Laaksosen Schaumanin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti vaihtoehtojen selvittämiseksi.

Jakelu

palAlapaattikoski Tapio