TURUN KAUPUNKI § Kokouspvm Asia 1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 127 13.02.2007 3 St

8270-2006 (630, 241, 242)

Satakunnantien katu- ja liikennesuunnitelmat

Tiivistelmä: -

Ympkaalk § 127

Suunnittelutoimisto/Esa Siivonen 2.2.2007/13-07:

Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto on laatinut Satakunnantien katusuunnitelmaehdotuksen ja liikennesuunnitelmaehdotuksen välille Räntämäenkatu – Kähärin puistotie. Suunnitelmissa on esitetty ryhmityskaistat Satakunnantielle Tikkumäentien risteykseen ja nykyisen linja-autokaistan leventäminen sekä niistä aiheutuvat toimenpiteet. Lisäksi suunnitelmissa on huomioitu mahdollisen ryhmityskaistan tilantarve Rauninaukion risteyksessä leventämällä Satakunnantien välikaistaa.

Suunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 8.1.–22.1.2007, jona aikana niistä on jätetty yksi muistutus.

Jarkko Metsätähti (Tommilankatu 16) on tehnyt muistutuksen Satakunnantien ja Kähärin puistotien risteysjärjestelyistä. Muistutuksen tekijä katsoo, että risteysjärjestelyt tulisivat olla samanlaiset kuin mitä Tikkumäentien risteykseen on suunniteltu.

Suunnittelutoimisto:

Suunnitelmissa on Satakunnantielle Tikkumäentien risteykseen esitetty ryhmityskaistat. Liikennemäärät Tikkumäentien risteyksessä tulevat kasvamaan ”Tulitikkutehtaan” asemakaavan (lainvoim. 4.3.2006) mukaisen alueen rakentuessa. Kähärin puistotien risteyksessä ei Satakunnantielle ole suunnitelmissa esitetty mitään toimenpiteitä. Kähärin puistotie kuuluu vireillä olevaan ”Pitkämäen liikekeskuksen” asemakaava-alueeseen. Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan mm. mahdollinen Kähärin puistotien tarve kokoojakatuna sekä arvioidaan tulevia liikennemääriä Satakunnantien risteyksessä. Risteyksen suunnittelu on tarkoituksenmukaista vasta näiden selvitysten jälkeen. Tällöin risteys voidaan suunnitella lopputilanne huomioiden. Tällä hetkellä Tommilankadulle on mahdollista kulkea Satakunnantieltä Kähärin puistotien kautta tai ”Paalupaikan” valo-ohjatun risteyksen kautta.

Poliisilaitos: Ei huomautettavaa.

Kiinteistölaitos: Ei huomautettavaa.

Oheismateriaali 1Osakopio katusuunnitelmasta K 6734 148

Oheismateriaali 2Osakopio liikennesuunnitelmasta L 6734 150

Oheismateriaali 3Jarkko Metsätähden muistutus, 22.1.2007

Suunnittelupäällikkö Heikki Nieminen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää hyväksyä Satakunnantien katusuunnitelman K 6734 148, 2.1.2007 ja liikennesuunnitelman L 6734 150, 7.12.2006 välille Räntämäenkatu – Kähärin puistotie sekä päättää merkitä suunnitelmaehdotuksista tehdyn muistutuksen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

JAKELU

tiedMetsätähti Jarkko
tiedYmpäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto