MUUTOKSENHAKU

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 149-154, 156-158 ja 161-162

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pykälät: 159-160

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Halistentie 4

20540 TURKU

 

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pykälä: 155

Valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus

Osoite: PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 TURKU