TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Terveyslautakunta5508.03.2006
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
211-2006 (044)
 
Toipilaskotihoidon ostopalvelut 1.4.2006 - 31.12.2008
 
Tiivistelmä:
 
Toipilaskotihoidon ostopalveluista on pyydetty tarjoukset ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008. Tarjoukset on saatu kuudelta palveluntuottajalta. Tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella ehdotetaan, että palveluja ostetaan sopimuskaudella talousarvion puitteissa noin 6 - 8 hoitopaikan verran ja että sopimukset solmitaan Hanna Erjanti & Marjaana Niemisen, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n ja Ruissalo Säätiön kanssa. Yksi tarjous ehdotetaan hylättäväksi tarjouspyyntöä vastaamattomana. Vuonna 2006 toipilaskotihoitoon on varattu 70.000 euroa.
 
Terla 55
 
Talousosasto, hankintatoimisto, toimistonhoitaja Merja Lindberg 24.2.2006:
 
Toipilaskotihoidon ostopalvelusopimukset Maskun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Turun Senioripalvelut Oy:n kanssa noin neljästä hoitopaikasta päättyvät 31.3.2006.
 
Turkulaisten toipilasvaiheen potilaiden hoidon järjestämisestä ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008 on pyydetty tarjoukset 14 palveluntuottajalta tarjouspyynnöllä nro 3/06. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta vuoden 2009. Tarjouspyyntö julkaistiin myös Internetissä Turun kaupungin sivuilla. Tarjoukset saatiin kuudelta palveluntuottajalta: Erjanti Hanna & Nieminen Marjaana, Hoivasairaala Elina Oy, Medivire Hoiva Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Ruissalo Säätiö ja Terveyskylpylä Ruissalo.
 
Tarjouspyynnössä selvitettiin toipilasvaiheen potilaalla tarkoitettavan huonokuntoista potilasta, joka sairaalahoidon jälkeen tarvitsee vielä jonkin aikaa (2 - 6 viikkoa) runsaasti perushoitoa ja siihen liittyviä yleislääkäritasoisia palveluja ja jonkin verran kuntoutuspalveluita. Näiden potilaiden selviytyminen toipilasvaiheen aikana kotona tai palvelutalossa ei ole mahdollista. Toipilasvaiheen jälkeen potilaat palaavat pääsääntöisesti kotiin tai palvelutaloon.
 
Tarjouksen tuli sisältää toipilasvaiheen hoidon sisältöä ja laatukriteereitä koskevan tarjouspyynnön liitteen edellyttämät tiedot ja tarjottavan palvelun tuli täyttää liitteessä asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että palveluja ostetaan tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa ja että terveystoimea sitovia kiintiöitä hankinnan määrästä ei tehdä.
 
Hoitopäivän hinta potilasta kohden tuli ilmoittaa bruttohintana, jolloin hintaan sisältyy myös hoitolaitoksen potilaalta perimä osuus. Tarjoushinnan tuli olla kiinteä 31.12.2007 asti.
 
Kustannusten muutos vaikuttaa hintaan siten kuin tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksessa on sanottu:
-1.1.2008 korotetaan 31.12.2007 voimassa ollutta hoitopäivän bruttohintaa potilasta kohden sillä kustannusten nousun määrällä, jolla palvelujen tuottamisen kustannusten arvioidaan nousseen.
- Mikäli terveystoimi päättää käyttää sille tässä sopimuksessa varattua oikeutta (optio) ostaa palveluja 1.1. - 31.12.2009, korotetaan 31.12.2008 voimassa ollutta hoitopäivän bruttohintaa potilasta kohden sillä kustannusten nousun määrällä, jolla palvelujen tuottamisen kustannusten arvioidaan nousseen.
- Arvioitaessa palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten nousua, otetaan huomioon yleinen todellinen kustannusten muutos, jota määriteltäessä palkkojen painoarvo on 70 % ja elinkustannusten muutosten painoarvo 30 %.
- Palkkojen muutos määrätään Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen sairaanhoitajien ja perushoitajien kokonaisansioiden muutoksen perusteella. Määrittely tehdään lokakuun 2005 ja lokakuun 2006 palkkoja vertaamalla ja vastaavasti lokakuun 2006 ja lokakuun 2007 palkkoja vertaamalla. Muutos % on saatavissa vertailun päättymistä seuraavan vuoden keväällä ja se huomioidaan sitä seuraavan vuoden hintaa määrättäessä.
 
Potilaan hoitoon osallistuvan henkilöstön määrä potilasta kohden tulee olla vähintään 0.6/tk-vuodeosasto ja 0.44/tehostettu palveluasuminen. Ammatillisen kelpoisuuden tulee olla terveystoimen hyväksymää.
 
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan se tai ne, jotka ovat Turun kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimpia. Arviointiperusteina ovat tällöin palvelun laatu, hinta, toimintavarmuus, saatavuus ja saavutettavuus. Arviointiperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Palvelun laatua arvioidaan tarjouspyynnön liitteen 1 avulla (Toipilasvaiheen hoidon sisältö ja laatukriteerit).
 
Hoitopäivien bruttohinnat vaihtelevat välillä 119 - 169,30 euroa.
 
Tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta terveysvirastossa.
 
Vanhusten terveyspalvelut, ylilääkäri Heikki Alanko 24.2.2006:
 
Määräaikaan 1.2.2006 mennessä tarjouksensa jätti yhteensä kuusi palveluntuottajaa: syyskuussa 2006 toimintansa Naantalissa aloittava yritys Erjanti Hanna & Nieminen Marjaana, Hoivasairaala Elina Oy, Medivire Hoiva Oy/Vire Koti Turku, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy/Mehiläisen Turun Hoivakoti, Terveyskylpylä Ruissalo sekä Ruissalo Säätiö/Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto ja vuodenvaihteessa 2006 valmistuva Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty.
 
Medivire Hoiva Oy edellytti jättämässään tarjouksessa kahdeksan toipilaspaikan yhtäaikaista käyttöönottoa ennen kuin he voivat aloittaa toipilaskotihoidon. Tarjouspyynnössä terveystoimen todettiin ostavan toipilaskotihoitoa tarpeen mukaan ja terveystoimea sitovia kiintiöitä hankinnan määrästä ei tehdä, joten tarjous tulee hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana.
 
Muiden saatujen tarjousten - lukuun ottamatta Medivire Hoiva Oy:tä - todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset ja ne otettiin näin ollen mukaan varsinaiseen tarjousvertailuun.
 
Tarjouspyynnössä terveystoimi sitoutui valitsemaan tarjouksensa jättäneistä sen tai ne, jotka pystyvät tuottamaan toipilaskotihoitoa Turun kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti arvioituna edullisesti. Arviointiperusteina käytettiin palvelun laatua, hintaa, toimintavarmuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta. Tarjousvertailussa mukana olleista voidaan edellä mainittujen kriteerien perusteella todeta seuraavaa:
 
Hoivasairaala Elina sijaitsee Laitilassa noin 60 kilometrin etäisyydellä kaupunginsairaalasta. Osalle omaisista hoitolaitoksen etäinen sijainti saattaa olla tekijä, joka hankaloittaa yhteydenpitoa potilaaseen. Hoivasairaala Elinan hoitopäivän hinta on kolmanneksi halvin. Toipilasvaiheen hoidon potilaskuljetuksista vastaa lähettävä taho, joten kokonaiskustannuksiin tulee näin lisätä potilaskuljetukset Laitilaan ja sieltä jatkohoitopaikkaan. Tarjouksessaan Hoivasairaala Elina sitoutuu antamaan toipilashoitoa kahdelle potilaalle. Täten Hoivasairaala Elinan tarjousta ei voida pitää kokonaistaloudellisesti edullisena vaihtoehtona.
 
Ruissalon Terveyskylpylän hoitopäivän hinta osoittautui hyväksytyistä tarjouksista kalleimmaksi. Pyrittäessä kokonaistaloudellisesti edulliseen ratkaisuun Ruissalon Terveyskylpylänkään tarjous ei - hoitopäivän hinnan osalta - täytä edellä mainittuja kriteerejä.
 
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n hoitopäivän hinta 119 ja Erjanti & Niemisen 126,40 ovat halvimmat ja Ruissalo Säätiön 158 toiseksi kallein. Tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien perusteella Erjanti & Niemisen, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n ja Ruissalo Säätiön tarjouksia voidaan pitää Turun kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimpina vaihtoehtoina. Näiden yritysten yhteensä tarjoaman paikkamäärän voidaan arvioida kattavan toipilaskotihoidon ennakoidun tarpeen hankintakauden aikana. Myös hoitopäivän hinta ja palvelun saavutettavuus ovat tarjouspyynnön mukaisesti keskeisiä valintaperusteita.
 
Esitän, että edellä selvitetyn perusteella toipilaskotihoitoa koskevat ostopalvelusopimukset solmittaisiin ajalle 1.4.2006-31.12.2008 Erjanti & Niemisen kanssa noin 2 hoitopaikkaa, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n kanssa noin 2 - 4 hoitopaikkaa ja Ruissalo Säätiön kanssa noin 2 hoitopaikkaa.
 
Vuonna 2006 toipilaskotihoitoon on varattu 70.000 euroa.
 
Tulosaluejohtaja Seija Arve puoltaa esitystä.
 
Talousosasto, talouspäällikkö Päivi Sannola 27.2.2006:
 
Terveysvirasto tulisi oikeuttaa edellä esitetyn perusteella sopimaan ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008 toipilaskotihoidon palvelujen ostamisesta Hanna Erjanti & Marjaana Niemisen, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n ja Ruissalo Säätiön kanssa siten, että palveluja ostetaan sopimuskaudella talousarvion puitteissa noin 6 - 8 hoitopaikan verran.
 
Lisäksi terveysvirasto tulisi oikeuttaa solmimaan toipilaskotihoitoa koskevat ostopalvelusopimukset ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008 seuraavasti: Hanna Erjanti & Marjaana Nieminen noin 2 hoitopaikkaa, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy noin 2 - 4 hoitopaikkaa ja Ruissalo Säätiö noin 2 hoitopaikkaa.
 
Terveystoimi ostaa toipilasvaiheen hoitoa tarpeen mukaan eivätkä edellä mainitut paikkamäärät velvoita terveystoimea paikkojen käyttöön.
 
Terveysvirasto, hallintopäällikkö Olavi Rinne 27.2.2006:
 
Ehdotus Terveyslautakunta päättää
 
- hylätä Medivire Hoiva Oy:n tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana
- että toipilaskotihoidon palveluja ostetaan ajalla 1.4.2006 - 31.12.2008 talousarvion puitteissa noin 6 - 8 hoitopaikan verran
- että toipilaskotihoidon palveluja ostetaan ajalla 1.4.2006 - 31.12.2008 Hanna Erjanti & Marjaana Niemiseltä, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä ja Ruissalo Säätiöltä
- oikeuttaa terveysviraston solmimaan ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008 seuraavat toipilaskotihoitoa koskevat ostopalvelusopimukset: Hanna Erjanti & Marjaana Nieminen noin 2 hoitopaikkaa, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy noin 2 - 4 hoitopaikkaa ja Ruissalo Säätiö noin 2 hoitopaikkaa.
 
Lisäksi terveyslautakunta päättää, että terveystoimi ostaa toipilasvaiheen hoitoa tarpeen mukaan, eivätkä edellä mainitut paikkamäärät velvoita terveystoimea paikkojen käyttöön.
 
Kustannukset maksetaan tililtä 1 20 61 01 28.
 
Päätös Terveyslautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta
 
- hylätä Medivire Hoiva Oy:n tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana
- että toipilaskotihoidon palveluja ostetaan ajalla 1.4.2006 - 31.12.2008 talousarvion puitteissa noin 6 - 8 hoitopaikan verran
- että toipilaskotihoidon palveluja ostetaan ajalla 1.4.2006 - 31.12.2008 Hanna Erjanti & Marjaana Niemiseltä, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä, Ruissalo Säätiöltä ja Hoivasairaala Elina Oy:ltä
- oikeuttaa terveysviraston solmimaan ajalle 1.4.2006 - 31.12.2008 seuraavat toipilaskotihoitoa koskevat ostopalvelusopimukset: Hanna Erjanti & Marjaana Nieminen noin 2 hoitopaikkaa, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy noin 2 - 4 hoitopaikkaa, Ruissalo Säätiö noin 2 hoitopaikkaa ja Hoivasairaala Elina Oy 1 - 2 hoitopaikkaa..
 
Lisäksi terveyslautakunta päätti, että terveystoimi ostaa toipilasvaiheen hoitoa tarpeen mukaan, eivätkä edellä mainitut paikkamäärät velvoita terveystoimea paikkojen käyttöön ja että lautakunnalle tuodaan marraskuussa selvitys paikkojen käytöstä.
 
Kustannukset maksetaan tililtä 1 20 61 01 28.
 
 
 
JAKELU
tpv Alanko Heikki
ilm Arve Seija
ilm Kuusinen Riitta
tpv Lindberg Merja
ilm Nieminen Sirkka
ilm Paatonen Pekka
ilm Ruuhijärvi Aila
ilm Sannola Päivi
ilm Suotalo Hilkka
ilm asianosaiset