Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta16606.09.20163

8498-2016 (041)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu sekä talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tiivistelmä: -

Sosterla § 166

Asia palautettiin 23.8.2016 Sosterla § 155 yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi asiakasmaksukorotusten uudelleenarvioimiseksi.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa ja talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 26.8.2016:

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet maaliskuussa päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajiston kanssa 4.5.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta on osaltaan hyväksynyt strategisen sopimuksen luonnoksen 10.5.2016 § 99. Kaupunginhallitus on käsitellyt sopimukset ja taloustilanteen seminaarissaan 23.–24.5.16

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 16.9.2016 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 § 122 vuotta 2017 koskevat suunnitteluluvut.

Liite 1Toimielinkohtainen vuosien 2017 – 2020 taloussuunnitelma

Liite 2Toimielinkohtaiset investointikehykset 2017 - 2020

Hyvinvointitoimialan osalta vuoden 2017 raamiluku on nettomääräisesti 591,56M€, jossa kasvua vuoden 2016 talousarvioon noin 5,9M€ (+1%). Toimialan tammi-maaliskuussa laatimia ennuste osoitti budjetin ylittyvän noin 5,9M€ ja nettokustannusten olevan noin 590,5M€. Tammi-kesäkuun tilanteesta laadittava osavuosikatsaus sisältää myös talousennusteen ja alustavien tietojen perusteella nettoennuste on noin 591M€, jossa poikkeamaa muutettuun talousarvioon on noin 5,4M€. Pienempi ylitys johtuu siitä, että kaupunginvaltuusto korotti sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatetta yhteensä 1M€.

Käytännössä vuoden 2017 talousarvioraami on supistava koska esim. valtiovarainministeriön kehyksissä on ennustettu kuntien kustannustason muuttuvan noin 1,2% vv.2016 - 2017. Lisäksi on otettava huomioon, että asiakaspalveluiden ostojen kustannukset ovat muuttuneet lähinnä volyymimuutosten seurauksena koska kaupunki ei ole hyväksynyt hinnankorotuksia viime vuosina. On mahdollista, että tulevilla kilpailutuksilla on vaikutusta kustannustasoon. Toimialan kehittämistoimenpiteet ovat edesauttaneet talousarvion kasvun taittamista merkittävästi. Näitä toimenpiteitä tullaan jatkamaan edelleen vuonna 2017, mutta myös uusia avauksia tarvitaan, jotta talousarvion riittävyys voidaan varmistaa ja osoittaa tarvittavat määrärahat tarpeellisiin asiakkaita paremmin palveleviin kokonaisuuksiin ja ikärakenteesta johtuviin volyymimuutoksiin. Tuloerät mm. lääketieteen peruskoulutuksen opetuksen järjestämisestä (lääkärit ja hammaslääkärit) vähenevät noin 25%, koska valtion rahoitus yliopistosairaaloille ja muille toimintayksiköille ovat laskeneet vuodesta 2016 alkaen. Turun kaupungin kannalta opetussopimus on kuitenkin merkittävä esim. rekrytointinäkökulmasta ja hyvän yhteistyön varmistamiseksi yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Vuoden 2017 talousarvion merkittävin muutos liittyy perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymiseen Kansaneläkelaitokselle. Perustoimeentulotukea ja perustoimeentulotuen valtionosuutta on budjetoitu vain siirtymäkaudelle 1.1. - 31.3.2017. Keskitetyn etuuskäsittelyn resurssitarve vähenee merkittävästi ja kaupungille jäävän työn luonne ja määrä tarkentuu loppuvuonna 2016.

Vuoden 2016 alusta kuntien oli myös mahdollista korottaa asiakasmaksuja, jolla tuotto ohjataan suoraan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja vastaava vähennys suoritettiin valtion toimesta yleiskatteisista valtionosuuksista. Turussa päätettiin, että asiakasmaksuja koskeva esitys valmistellaan käsiteltäväksi vuoden 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä elokuussa siltä osin kuin se koskee valtioneuvoston 19.11.2015 antamaa asetusta asiakasmaksujen enimmäismääristä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 tekemää päätöstä. Mikäli valtioneuvosto muuttaa asiakasmaksujen enimmäismääriä tai valtionosuuksia joulukuussa 2016 vuoden 2017 osalta niin asia käsitellään erikseen. Nyt esitettävä talousarvio pitää sisällään asiakasmaksujen korotukset enimmäismäärien mukaisina kokovuotisesti ja tuottoarvio on 2M€/v. Olemassa olevan, kasvavan ja velvoittavan palvelutarpeen tyydyttäminen (omaishoidontuki, henkilökohtaisen avun palkkiot ja vammaispalvelujen tasokorotukset) edellyttää asiakasmaksujen toteuttamista valtion vuoden 2015 mahdollistamien asiakasmaksujen pohjalta. Lisäksi talousarvion tulee mahdollistaa entistä paremmin toiminnallisiin ruuhkahuippuihin varautumista ilman talousarvion ylitysuhkaa.

Mielenterveys- ja päihdetiimien toiminnan uudelleenjärjestelyt, muuntovakanssien avulla toteuttavat henkilöstömuutokset terveysasemilla, kuntouttavan toiminnan edelleen kehittämiseen, Valviran edellyttämien toimenpiteiden tarkoituksenmukainen toteuttaminen (vaikeasti oireilevat muistisairaat), teknologian hyödyntäminen vanhustenhuollossa ja lastensuojelun palvelurakennemuutoksen turvaaminen edellyttäisivät lisäresursointia. Palvelurakenteessa ja toimintatavoissa tapahtuvat muutokset lisäisivät merkittävästi kilpailukykyä. Näille muutoksille ei ole osoitettavissa muualta katetta. Rahoittaminen mahdollistuisi aikaisemmin mainittujen kustannusriskien jäämisestä merkittävästi toteutumatta, asiakasmaksujen korottamisella mahdollisen valtiovallan syksyllä 2016 tekemien päätösten ja/tai uusien rationalisointitoimenpiteiden avulla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan menot ovat kasvaneet vuosina 2015 ja 2016 maltillisemmin kuin aikaisempina vuosina ja erityisesti ulkoisia menoja on pystytty vähentämään. Tasapaino edellyttää kuitenkin, että meneillään olevaa kehittämistyötä jatketaan ja muutoksia toteutetaan ennakkoluulottomasti ja painopisteitä siirretään talousarvion sisällä. Myös kaupungin sisäisiä kustannuseriä tulee arvioida kriittisesti ja pyrkiä vähentämään näiden vaikutusta suoritekustannuksiin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuteen on varattu 193,7M€, jossa on kasvua Turun kaupungin v. 2016 varaamaan maksuosuuteen +3,5% ja vuoden 2016 ennusteeseen (191,8M€) nähden +1%. Yhden prosentin kasvu vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan yleistä kasvuprosenttia vuoden 2016 talousarviosta. VSSHP:n oma esitys talousarvioluvusta vuodelle 2017 on 195,1M€.

Liite 3VSSHP maksuosuusesitys vuodelle 2017

Henkilöstösuunnittelu on olennainen osa talousarvion valmistelua ja valtuuston asettamien tavoitetasojen saavuttaminen edellyttää nykyistä laajempien kokonaisuuksien arviointia ja kehittämistä. Suunnittelussa panostetaam myös koulutustasojen ja osaamisen kehittämiseen pelkän määrällisen arvioinnin lisäksi.

Investointien määrärahaksi esitetään valtuuston hyväksymän kehyksen mukainen taso eli yhteensä 1M€, joka kohdistuu pääosin it-investointeihin.

Liite 4Asiakasmaksut (voimassa olevat ja enimmäismaksut)

Liite 5Talousarvioehdotuksen tiliryhmäkohtainen jako palvelualueittain

Liite 6Strateginen palvelusopimus

Liite 7Operatiiviset palvelusopimukset

Liite 8Henkilöstösuunnitelma

Liite 9Hankintasuunnitelma

Oheismateriaali 1OPS 2017 yhteenveto palvelualueittain

Yhteenveto

Hyvinvointitoimialan talouden kehitys on saatu viime vuosina parempaan hallintaan, erityisesti johdonmukaisella ja pitkäkestoisella kehittämistoiminnalla. Kehittämishankkeet ovat juurtuneet osaksi toiminnaksi mikä helpottaa osaltaan pitkän aikavälin suunnittelua. Kustannustason hillitsemisestä huolimatta talousarvio ei ole mahdollistanut tarpeellista varautumista toimintaympäristön muutoksiin.

Monet eri syyt (valtion määrärahaleikkaukset, maksujärjestelmien muutokset yms.) ovat samaan aikaan vähentäneet toimialan tulokertymää. Viimeisimmän talousennusteen mukaan v. 2016 tulot ovat jäämässä 80,3M€:oon (1,4M€ alle talousarvion). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tuloeriin vaikuttaa erityisesti perustoimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän poistuminen. Näiden kokovuotinen vaikutus on yli 10M€. Lisäksi kliinisestä harjoittelusta saatavat koulutuskorvaukset vähenevät noin 0,5M€ ja saman verran vähennystä kohdistuu opetusterveyskeskuksen ja opetushammashoitolan ylläpitokorvaukseen.

Valtioneuvoston 19.11.2015 päätökseen liittyen asiakasmaksujen korotuksista liittyi myös vastaava vähennys kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen. Tällä tavoin haluttiin ohjata tulojen kohdentumista yleiskatteisista valtionosuuksista suoraan palvelutuotannon käyttötalousosaan. Valmisteltu talousarvioehdotus pitää sisällään asiakasmaksujen enimmäismäärän käyttöönoton mutta silti toimialan tuloerä on jäämässä selvästi pienemmäksi kuin aikaisempina vuosina, eli noin 75,5M€:oon. Väheneviä tuloeriä on jo karsittu menoja vähentämällä vastaavassa määrin. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten asiakasmaksujen korotukset ovat välttämättömiä lisäleikkausten välttämiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi.

Kohtuuttomien kustannusten ehkäisemiseksi julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Yleisesti on todettava, että asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Edellä mainitun lisäksi Turku on vapauttanut joitakin asiakasryhmiä terveyskeskusmaksusta ja tk- maksu peritään vain kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta/kalenterivuosi.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 30.8.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti ja lisäksi lautakunta päättää, että valtioneuvoston 19.11.2015 päätöksen mukaiset asiakasmaksujen enimmäismäärät otetaan käyttöön Turussa 1.12.2016 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa Hölttä teki Karlssonin kannattamana ehdotuksen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- hyväksyä vuoden 2017 talousarvion liitteiden mukaisesti - ettei valtioneuvoston 19.11.2015 päätöksenmukaisia asiakasmaksujen enimmäismääriä oteta käyttöön

- ja päättää, että asiakasmaksujen korotuksen hylkäämisestä aiheutuva tulovaje katetaan muilla budjettiraamin sisäisillä toimenpiteillä budjetin käsittelyprosessin aikana.

Ennen päätöksentekoa Mäkipää teki Lähteenmäen kannattamana ehdotuksen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti ja lisäksi lautakunta päättää, että valtioneuvoston 19.11.2015 päätöksen mukaisia asiakasmaksujen enimmäismääriä ei oteta käyttöön Turussa 1.12.2016 alkaen.

Höltän Karlssonin kannattama ehdotus voitti 11-2 ja sitä äänestivät heidän lisäkseen Harjanne, Beqiri, Alvesalo, Vänttinen, Haltsonen, Lampi, Majuri, Engdahl ja Rosenlöf. Mäkipään ehdotuksen puolesta äänestivät Mäkipää ja Lähteenmäki.

Tämän jälkeen äänestettiin esittelijän ja Höltän Karlssonin kannattaman ehdotuksen välillä. Päätös asiassa tehtiin äänin 8-5. Esittelijän päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät Harjanne, Beqiri, Alvesalo, Vänttinen, Haltsonen, Majuri, Engdahl ja Rosenlöf. Höltän ehdotuksen puolesta äänestivät Karlsson, Hölttä, Lampi, Mäkipää ja Lähteenmäki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Rosenlöfin ehdotuksesta yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kohdan:

Palvelukeskusten virkistystoimintaa kehitetään yhdistysten tarjoaman virkistystoiminnan lisäksi omana toimintana siten, että maksullisia konsertteja yms. voidaan järjestää kaupungin toimesta ja kaupungin henkilöstöä osoitetaan tähän tehtävään ilman lisäresursointia. Tällä päätöksellä toimintaa jatketaan enintään vuoden 2017 loppuun.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Mäkipään ehdotuksesta yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kohdan:

Lisäksi lautakunta selvittää, miten Espoon Voimanpesä-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Turussa ja saada sitä kautta säästöjä lapsiperheiden tukemiseksi ja häätöjen estämiseksi. THL:n mukaan kunnassa on mahdollista saada säästöjä estämällä häätöjä.

Jakelu

tiedJaranti Mari
tiedJohansson Jaana
tiedPitkäkari Ritva
tiedSalakoski Minna


Liitteet:

Sosterla § 166
Liite 1:Toimielinkohtainen vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma
Liite 2:Toimielinkohtaiset investointikehykset 2017 - 2020
Liite 3:VSSHP maksuosuusesitys vuodelle 2017
Liite 4:Asiakasmaksut (voimassa olevat ja enimmäismaksut)
Liite 5:Talousarvioehdotuksen tiliryhmäkohtainen jako palvelualueittain
Liite 6:Strateginen palvelusopimus
Liite 7:Operatiiviset palvelusopimukset
Liite 8:Henkilöstösuunnitelma
Liite 9:Hankintasuunnitelma