TURUN KAUPUNKI § Kokouspvm Asia 1
Sosiaalilautakunta 542 06.05.2008

6158-2008 (14, 421)

Perhepäivähoitajien ammattitutkinnon järjestäminen oppisopimuskoulutuksena

Tiivistelmä: -

Sosla § 542

Palvelualueen päällikkö Pirjo-Leena Saarinen 20.4.2008:

 

Perhepäivähoitopaikkojen määrä on vähentynyt Turussa, kuten muissakin suurissa kaupungeissa. Vuonna 1990 omassa kodissaan työtä tekeviä perhepäivähoitajia oli 231, kun vuoden 2007 lopussa heidän määränsä oli enää 113. Hoitajien siirtyminen muihin tehtäviin sekä eläköityminen ovat vähentäneet perhepäivähoitajien määrää ja uusia perhepäivähoitajaksi ryhtyviä on ollut vaikea saada. Kaupungin palveluksessa olevista perhepäivähoitajista 35 perhepäivähoitajaa saavuttaa eläkeiän vuoteen 2010 mennessä tai 2010-luvun alussa.

 

Päivähoito-osaston yhtenä kehittämisalueena on perhepäivähoito ja sen turvaaminen hoitomuotovaihtoehtona etenkin pienimmille lapsille. Perhepäivähoidon kysyntä edellyttää perhepäivähoitajien määrän säilymistä nykyisellä tasolla ja lisäystä nykyisestä etenkin kasvavilla alueilla ja keskustassa.

 

Päivähoito-osasto järjesti Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa viimeisimmän perhepäivähoitajien rekrytointikampanjan syksyllä 2007. Kampanjan tuloksena saatiin uusia perhepäivähoitajia, mutta kaikilla ei ole tehtävän edellyttämää koulutusta.

 

Turun sosiaalilautakunta, Turun oppisopimustoimisto ja Turun Aikuiskoulutuskeskus ovat järjestäneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon oppisopimusmuotoisena koulutuksena. Vuosien 2002 - 2006 aikana 56 kunnallista perhepäivähoitajaa on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Valmistumassa on 14 perhepäivähoitajaa.

 

Päivähoito-osasto on neuvotellut Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun oppisopimustoimiston kanssa koulutuksen järjestämisestä enintään 15 uudelle perhepäivähoitajan sijaisena tai avoimen vakanssin hoitajana toimivalle työntekijälle.

 

Alustavasti on neuvoteltu, että koulutus alkaisi 1.9.2008. Tutkinnon suorittaminen kestää puolitoista vuotta. Teoriaopiskelu tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin työajan ulkopuolella. Koulutuksen toteuttamisesta ei aiheudu sijaiskustannuksia. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sen mukaan, minkälaista aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta itse kullakin on. Näyttötutkinnot suoritetaan omaa työtä tekemällä.

 

Opetushallitus on 20.6.2000 antanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteet, joita tulee noudattaa perhepäivähoitajien koulutusta järjestettäessä. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto (entinen koulutustaso) ja sen laajuus on 40 opintoviikkoa. Ammattitutkinto muodostuu pakollisista osioista, jotka ovat yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus, hoito ja huolenpito sekä varhaiskasvatus. Lisäksi tutkintoon tulee sisältyä kaksi seuraavista valinnanvaraisista osioista: erityiskasvatus, allergisen ja erityisruokavalioita tarvitsevan lapsen hoito, monikulttuurisuus ja itsenäinen ammatinharjoittaminen.

 

Koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen hallintojaoston 11.10.2005 § 300 hyväksymiä periaatteita oppisopimuskulutuk­sen järjestämisestä. Ko. ohjeistoa on täydennetty hallintojaoston päätöksellä 11.3.2008 § 104 johtuen lakimuutoksesta, joka koskee viranhaltijan oppisopimusta ja opiskelijan työturvallisuuteen liittyviä vastuita. Tämän lisäksi henkilöstöjohtaja päätti 19.3.2008 § 43/sarja A, että työpaikkaohjaajalla voi olla enintään kaksi opiskelijaa ohjattavanaan ja että työpaikkaohjaajalta vaaditaan TEPA- työpaikkaohjaajakoulutus. Muutoin periaatteet ovat ennallaan.

 

Oppisopimuskoulutettavien työpaikkaohjaajina toimivat perhepäivähoidonohjaajat ja päiväkodinjohtajat. Koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ovat ohjaajille maksettava ohjauspalkkio 50 - 70 €/kk riippuen tehtävän vaativuudesta. Koulutuksen ajalta Turun oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka määräksi on vahvistettu 35 €/kk. Jos ollaan rekrytoimassa uusia työntekijöitä suorittamaan ammattitutkintoa, korvaussumma on 120 €/kk.

 

Vs. sosiaalitoimenjohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Sosiaalilautakunta päättää, että

 

-sosiaalikeskus oikeutetaan aloittamaan perhepäivähoitajan ammattitutkinto oppisopimusmuotoisena koulutuksena Turun Aikuiskoulutuskeskuksen toimiessa koulutuksen toteuttajana

 

-koulutukseen otetaan enintään 15 perhepäivähoitajan sijaisena tai avoimen toimen hoitajana toimivaa perhepäivähoitajaa

 

-opiskelijoiden valinnan suorittaa oppilaitos yhteistyössä päivähoito-osaston kanssa

 

-palvelualueen päällikkö Pirjo-Leena Saarinen oikeutetaan allekirjoittamaan työnantajan edustajana oppisopimukset ja

 

-koulutuksen järjestäminen tapahtuu Turun kaupungin oppisopimuskoulutuksessa noudatettavien voimassa olevien periaatteiden mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

JAKELU

tiedKoski Raili
tpvSaarinen Pirjo-Leena