TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Sosiaalilautakunta176315.12.2005
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
16455-2005 (411, 010)
 
Etuuskäsittelijöiden päätöksenteko-oikeus toimeentulotukea myönnettäessä
 
Tiivistelmä: -
 
Sosla 1763
 
Toimistopäällikkö Minna Ylikotila 13.12.2005:
 
Sosiaalilautakunta on käsitellyt kanslistien ja etuuskäsittelijöiden toimeentulotuen päätöksenteko-oikeutta kolmessa kokouksessaan (Sosla 15.12.1999 484, 12.01.2000 18 ja 16.02.2000 80).
 
Sosiaalilautakunta on myös käsitellyt ja esittänyt kaupunginhallituksen henkilöstöjaostolle etuuskäsittelijä -nimikkeen käyttöön ottamista (Sosla 19.12.2001 556).
 
Aikuisten hyvinvoinnin turvaaminen prosessin mukaan kirjalliset toimeentulotukihakemukset käsitellään keskitetysti asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan keskitetyssä etuuskäsittelyssä. Näin sosiaalityöntekijöiltä poistuu pääsääntöisesti norminmukaisen toimeentulotuen käsittely. Poikkeuksena ovat ulkomaalaistoimisto ja jälkihuolto, joissa toimeentulotuesta päättää ensisijaisesti sosiaalityöntekijä, mutta niissä on myös etuuskäsittelijöitä. Jälkihuollon etuuskäsittelijä käsittelee kirjalliset hakemukset samoin periaattein kuin asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan etuuskäsittelijät. Jälkihuollon etuuskäsittelijä voi päättää ainoastaan sellaisten asiakkaiden norminmukaisesta tuesta, jotka eivät ole LSL 34 mukaisesti jälkihuollettavia.
 
Etuuskäsittelijät päättävät tällä hetkellä norminmukaisesta toimeentulotuesta, eli huomioivat laskelmassa perusosat sekä lisäosan, johon ei liity erityisten tarpeiden ja olosuhteiden arvioimista. Norminmukaisen toimeentulotukeen kuuluvat lisäosalla katettavat menot ovat toimeentulotukilain 7 :n ja toimeentulotukiasetuksen 1 1 momentin 1-3 kohtien mukaan esimerkiksi asumiskulut kohtuullisten vuokrakustannusten rajoissa, kohtuulliset sähkö-, vesi- ja kotivakuutuslaskut, sauna- ja pesutupamaksut, julkisen terveydenhuollon poliklinikka- ja päivystysmaksut sekä sairaalamaksut, akuutti hammashoito julkisen hammashuollon antamana, silmälasit, päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut silloin, kun niihin ei saa vapautusta.
 
Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu asiakkuudesta ja hän päättää toimeentulotukilain 7 :n ja toimeentulotukiasetuksen 1 :n 4 kohdan mukaisten asiakkaan erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvien menojen huomioimisesta, perusosan alentamisesta toi toimeentulotukilain 10 :n perusteella sekä toimeentulotukilain 13 :n mukaisesta ehkäisevästä toimeentulotuesta.
 
Aikuisten hyvinvoinnin turvaaminen prosessin sujuvuuden kannalta aikanaan päätettiin (Sosla 3.12.2003 1253), että sosiaalityöntekijä voisi harkintansa mukaan määritellä asiakassuunnitelmassa asiakkaan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja, jotka etuuskäsittelijä voi asiakkaan hakemuksesta huomioida laskelmassa. Jos sosiaalityöntekijä ei ole asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä arvioinut menon huomioimista, etuuskäsittelijä ei voi päättää menon huomioimisesta laskelmassa.
 
Sosiaalityöntekijä voi tällä hetkellä siirtää päätöksenteon etuuskäsittelijälle asiakassuunnitelman kautta tällä hetkellä seuraavista menoista: oleskelulupa, passi, lasten tapaamisesta aiheutuvat kulut, lastenvaunut ja -rattaat, lasten sänky, lasten oppikirjat ja muu opintoihin liittyvä materiaali, terapiakulut sekä kohtuulliset vuokrakustannukset ylittävät asumiskustannukset.
 
1.1.2006 toimeentulotuki laki muuttunee siten, että on olemassa perustoimeentulotuki, tarveharkintainen toimeentulotuki sekä edelleen samansisältöisenä pysyvä ehkäisevä toimeentulotuki.
 
Perustoimeentulotuen sisältö:
- perusosa:
-ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.
- seitsemän prosenttia tarpeellisen suuruisesta asumistukilain (408/1975) 6 :ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä
- asumistukilain 6 :ssä tarkoitetuista asumismenoista, kotivakuutuksesta, taloussähköstä sekä vähäistä suuremmista terveydenhuoltomenoista.
 
Tarveharkintaisen toimeentulotuen sisältö:
- erityismenot, esim.:
- lasten päivähoitomenot,
- muut kuin 7 a ja 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot
- henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat,
- toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen
edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot
 
Etuuskäsittelytoiminnan joustavuuden kannalta sekä jonojen ehkäisemiseksi ja asiakaspalvelun sujuvuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista se, että määritellään etuuskäsittelijöiden osalta heidän toimivaltaansa kuuluvat menot.
 
Nämä menot ovat seuraavat: kohtuulliset asumismenot, jotka eivät ylitä määrättyä enimmäismäärää, kohtuulliset asumismenot ylittävät kustannukset asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista menoista aiheutuvat korot uusien asiakkaiden osalta kolmen kuukauden ajan, asuntolassa asuvien asiakasmaksu, julkisen sektorin lääkärin määräämät lääkkeet, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, lasten päivähoitomenot, iltapäiväkerhomaksu, hautauskulut ja muut kuolemantapaukseen liittyvät menot, matkakulut, oleskelulupamaksu ja passi.
 
Lisäksi sosiaalityöntekijä voi siirtää päätöksenteon etuuskäsittelijälle asiakassuunnitelman kautta seuraavista menoista: kohtuulliset asumismenot, jotka ylittävät määrätyn enimmäismäärän, kohtuulliset asumismenot ylittävät kustannukset asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista menoista aiheutuvat korot, katkaisuhoito, terveydenhuollon ostopalveluna yksityiseltä hammaslääkäriltä saatu hammashoito, lasten harrastusmenot joiden maksaminen ei ole mahdollista perusosan puitteissa, lastentarvikkeet, puistotätitoiminnasta koituvat maksut, päihdehuollon muut palvelut kuin asumiseen liittyvät kulut, lasten sairauskuluvakuutukset, lasten tapaamiset vahvistetun huolto- ja tapaamissopimuksen mukaisesti, matkakulut (kun on kyse oman auton käytöstä), vaatteet ja lasten tapaamisiin liittyvät matkakulut.
 
Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu asiakkuudesta. Sosiaalityöntekijä päättää muista menoista kuten esimerkiksi muista kuin perustoimeentulotukeen sisältyvistä asumismenoista, asunnon irtaimiston säilyttämisestä aiheutuvista kuluista, välttämättömistä kodin irtaimiston hankkimisesta aiheutuvista kuluista, kodinkoneen rikkoutumisesta aiheutuvista kuluista, pesukoneesta, veloista ja osamaksuista.
 
Toimeentulotuen delegointipäätöksen muuttaminen koskee seuraavia virkoja:
 
Vak.nro Toimipiste Vak.nro Toimipiste
300193 ASO 300194 ASO
300195 ASO 300196 ASO
300197 ASO 300198 ASO
300199 ASO 300200 ASO
300201 ASO 300202 ASO
300203 ASO 300205 ASO
300206 ASO 300215 ASO
300216 ASO 300217 ASO
300218 ASO 300219 ASO
300220 ASO 300221 ASO
300222 ASO 300223 ASO
300225 ASO 300226 ASO
300231 ASO 300232 ASO
300233 ASO 300234 ASO
300235 ASO 300236 ASO
300327 ASO    
300238 ASO    
300031 Eteläinen sos.tsto 300145 Läntinen sos.tsto
300146 Pohjoinen sos.tsto 300163 Itäinen sos.tsto
300035 Varissuon sos.tsto 300158 Pernon sos.tsto
300180 Esto 300209 Esto
300208 Esto 300204 Jälkihuolto
380271 Ulk.tsto    
300207 Ulk.tsto    
 
Osastopäällikkö Leila Visa:
 
Ehdotus Sosiaalilautakunta päättää, että seuraavissa viroissa olevilla työntekijöillä on 1.1.2006 lukien oikeus päättää toimeentulotuen takaisinperinnästä ja huomioida menoja Toimeentulotukilain 7 :n nojalla seuraavasti:
- kohtuulliset asumismenot, jotka eivät ylitä määrättyä enimmäismäärää,
- kohtuulliset asumismenot ylittävät kustannukset asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista menoista aiheutuvat korot uusien asiakkaiden osalta kolmen kuukauden ajan,
- asuntolassa asuvien asiakasmaksu,
- julkisen sektorin lääkärin määräämät lääkkeet,
- julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut,
- lasten päivähoitomenot, iltapäiväkerhomaksu,
- hautauskulut ja muut kuolemantapaukseen liittyvät menot,
- matkakulut, oleskelulupamaksu ja passi
 
Sosiaalityöntekijän tekemän asiakassuunnitelman kautta seuraavista menoista:
- kohtuulliset asumismenot, jotka ylittävät määrätyn enimmäismäärän, kohtuulliset asumismenot ylittävät kustannukset asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista menoista aiheutuvat korot,
- katkaisuhoito,
- terveydenhuollon ostopalveluna yksityiseltä hammaslääkäriltä saatu hammashoito,
- lasten harrastusmenot joiden maksaminen ei ole mahdollista perusosan puitteissa,
- lastentarvikkeet,
- puistotätitoiminnasta koituvat maksut,
- päihdehuollon muut palvelut kuin asumiseen liittyvät kulut,
- lasten sairauskuluvakuutukset,
- lasten tapaamiset vahvistetun huolto- ja tapaamissopimuksen mukaisesti, matkakulut (kun on kyse oman auton käytöstä), vaatteet ja lasten tapaamisiin liittyvät matkakulut.
- Toimeentulotuen delegointipäätöksen muuttaminen koskee seuraavia virkoja:
 
Vak.nro Toimipiste Vak.nro Toimipiste
300193 ASO 300194 ASO
300195 ASO 300196 ASO
300197 ASO 300198 ASO
300199 ASO 300200 ASO
300201 ASO 300202 ASO
300203 ASO 300205 ASO
300206 ASO 300215 ASO
300216 ASO 300217 ASO
300218 ASO 300219 ASO
300220 ASO 300221 ASO
300222 ASO 300223 ASO
300225 ASO 300226 ASO
300231 ASO 300232 ASO
300233 ASO 300234 ASO
300235 ASO 300236 ASO
300237 ASO    
300238 ASO    
300031 Eteläinen sos.tsto 300145 Läntinen sos.tsto
300146 Pohjoinen sos.tsto 300163 Itäinen sos.tsto
300035 Varissuon sos.tsto 300158 Pernon sos.tsto
300180 Esto 300209 Esto
300208 Esto 300204 Jälkihuolto
380271 Ulk.tsto    
300207 Ulk.tsto    
 
Päätös tulee voimaan samasta ajankohdasta kuin esitetyt lakimuutokset tulevat voimaan. Samalla kumotaan aiemmat etuuskäsittelijöiden päätöksenteko-oikeutta koskevat delegointipäätökset.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
 
 
JAKELU
tpv Visa Leila
tpv Ylikotila Minna