Åbo stad § Sammanträdets datum Ärende nr 1
Stadsfullmäktige 278 14.12.2009 13

962-2008 (630, 633)

Utredning om kollektivtrafiken i Åboregionen 2020

Sammandrag:

Utredningen om kollektivtrafiken i Åboregionen 2020, som beställts av WSP Finland Oy, har enligt stadsstyrelsens beslut 16.6.2009 varit på remiss. Föreslås att stadsfullmäktige godkänner utredningen om kollektivtrafiken i Åboregionen 2020 så, att systemet med stambussar väljs som kollektivtrafiksystem.

Sfm § 278

Bilaga 1Föredragning och beslutsförslag (på finska)

Bilaga 2Utredningen om kollektivtrafiken i Åboregionen 2020(på finska)

http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentId=61017&nodeId=11937

BeslutStadsfullmäktige godkände utredningen om kollektivtrafiken i Åboregionen 2020 i bilaga 2 så, att det kollektivtrafiksystem som väljs blir systemet med stambussar. I det första skedet kommer linjedragningen att genomföras i form av stambusslinjer så, att det första skedet startar med de arrangemang för hållplatser, kollektivtrafikgator och prioriteringssystem som behövs för stamlinjerna. Beredningen av linjerna inleds våren 2010 inom ramen för budgeten. Möjligheterna att använda ledbussar på stamlinjerna ska utredas. På de linjer som är tyngst belastade byggs en snabbspårväg, då de finansiella och planmässiga förutsättningarna samt statens finansiering och den andel som de övriga kommunerna inom regionen ska betala för byggandet har överenskommits. Byggandet av en snabbspårväg och utvecklandet av markanvändningen i anslutning till detta ska överenskommas inom ramen för en strukturmodell för stadsregionen.


Bilagor:

Sfm § 278
Bilaga 1:Asian esittely ja päätösehdotus
Bilaga 2:Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvitys