Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 1
Peruspalvelulautakunta 102 24.03.2010 10

3111-2010 (032, 46)

Kaupungin omien päihdehuollon yksiköiden hoitovuorokausihinnat vuonna 2010

Tiivistelmä: -

Perla § 102

Tulosaluejohtaja Leila Visa, toimistopäällikkö Merja Niinimäki ja johtava sosiaalityöntekijä Marja Suviala 11.3.2010:

 

Peruspalvelulautakunta on vahvistanut kaupungin omien päihdehuollon yksiköiden asiakasmaksuosuushinnat ja ateriahinnat kokouksessaan 12.8.2009 § 320. Niuskalan hoitokodin asiakasmaksuosuus on määritelty 13 euroksi. Sillankorvan ensisuojan yhden aterian sisältävä yöpymismaksu on ollut 6 €. Paattisten huoltokodin osalta on noudatettu, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa todetaan. Paattisten huoltokodissa on 3 intervallipaikkaa. Jos asiakkaan maksukatto on ollut täynnä, maksu on erilainen.

 

Niuskalan hoitokoti

13,00 €

Sillankorva/yö (sis. yhden aterian)

6,00 €

Paattisten huoltokoti/intervallipaikka

30,30 €

Paattisten huoltokoti/asiakasmaksukatto täynnä

14,00 €

 

Sillankorvan ensisuojassa ja päiväkeskustoiminnassa perittävät ateriamaksut ovat olleet vuodesta 2001 alkaen seuraavat:

 

Sirkkalan päiväkeskus/ateria

2 €

Sillankorva/yksi ateria

2 €

 

Taloustilanteen heikkeneminen ja työttömyyden lisääntyminen puoltavat asiakasmaksuosuuksien säilyttämistä vuoden 2009 tasolla Niuskalan hoitokodissa ja Sillankorvan ensisuojassa. Ateriahintoja päihdehuollon yksiköissä ei ole myöskään tarkoituksenmukaista korottaa seuraavin perustein.

 

Sirkkalan päiväkeskus tarjoaa arjen tukipalveluja turkulaisille päihdeongelmaisille, joiden tulotaso on alhainen. Edullisella ateriapalvelulla tuetaan asiakkaiden selviytymistä ja ehkäistään näin asunnottomuuden syntyä. Erityisesti taloudellisen taantuman aikana päivätoiminnan ja Sillankorvan tilapäis­majoituksen ateriapalvelun merkitys päihteiden käytön haittoja vähentävänä kasvaa. Valtakunnallisen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteiden mukaisen tuetun asumisen lisäämis- ja kehittämishankkeen myötä ateria­palvelu limittyy myös tukiasuntoasukkaiden tukipalveluihin. Hintojen korotus ei toisi huomattavaa lisätuloa sosiaali- ja terveystoimelle.

 

Niuskalan hoitokodin tulokertymän jakautuminen itse maksavien ja maksu­sitoumuksen saaneiden kesken on pysynyt vuositasolla samansuuntaisena. Maksusitoumushoitovuorokausien osuus on ollut n. 35 %. Vuoden 2010 osalta ei ole nähtävissä osuuden pienenemistä, pikemminkin päinvastoin. Asiakasmaksuosuuden korottaminen lisäisi todennäköisesti edelleen maksusitou­muksen saavien osuutta ja kasvattaisi näin toimeentulotuen menoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksista 1.1.2010 on peruspalvelulautakunta päättänyt kokouksessaan 16.12.2009 § 528 valtioneuvoston päätöksen 26.11.2009 mukaisesti.

 

Paattisten huoltokodin lyhytaikainen laitoshoito asiakasmaksun osalta nousee 32,50 euroon ja maksukaton täyttymisen jälkeen perittävä lyhytaikainen laitoshoito asiakasmaksun osalta nousee15 euroon vuonna 2010.

 

Liite 1                                 Omien päihdehuoltolaitosten tilastoja ja talousarvion toteutumat

 

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Turun kaupungin peruspalvelulautakunta päättää, että kaupungin omien päihdehuollon yksiköiden maksut ovat 1.4.2010 alkaen seuraavat.

 

Yöpyminen ja ateriointi:

 

Sirkkalan päiväkeskus

2 €

Sillankorva/yö (sis.yhden aterian)

6 €

Sillankorva/yksi ateria

2 €

 

Asiakkaalta perittävä hoitokotimaksu:

 

Niuskalan hoitokoti

13 €

 

Intervallipaikka:

 

Paattisten huoltokoti

32,50 €

Paattisten huoltokoti/asiakasmaksukatto on täynnä

15 €

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvNiinimäki Merja
tpvSuviala Marja
tpvVisa Leila


Liitteet:

Perla § 102
Liite 1:Omien päihdehuoltolaitosten tilastoja ja talousarvion toteutumat